moi_an_cuoi_solu_java

 avatar
SSkyFire
java
2 months ago
3.1 kB
1
Indexable
Never
import java.io.*;
import java.util.*;

public class Main {
  static int T, N, M, v_start, v_end;
  static int[][] canh = new int[1005][2];
  static int[] cnt = new int[105]; // Số cạnh kề với mỗi đỉnh
  static int[][] canhke = new int[105][105]; // Lưu cạnh kề
  static int res = 0; // Kết quả
  static int[] visited = new int[105]; // Kiểm tra đỉnh đã được thăm hay chưa
  static int[] trace = new int[105]; // Lưu vết đường đi
  static int[] ans = new int[105]; // Đếm số lần xuất hiện của mỗi đỉnh trong tất cả đường đi
  static int k; // Số đường đi từ đỉnh bắt đầu tới đỉnh kết thúc

  public static void dfs(int u, int count) {
    if (u == v_end) {
      // Đã đến đỉnh cuối, cập nhật ans cho các đỉnh trên đường đi
      for (int i = 0; i < count; i++) {
        ans[trace[i]]++;
      }
      k++; // Tăng số lượng đường đi tìm được
      return;
    }

    // Duyệt qua tất cả các đỉnh kề với u
    for (int i = 0; i < cnt[u]; i++) {
      if (visited[canhke[u][i]] == 0) {
        visited[canhke[u][i]] = 1; // Đánh dấu đã thăm
        trace[count] = canhke[u][i]; // Ghi nhận đỉnh vào đường đi
        dfs(canhke[u][i], count + 1); // Đệ quy tiếp tục tìm đường đi
        // Backtrack
        trace[count] = 0; 
        visited[canhke[u][i]] = 0; // Bỏ đánh dấu
      }
    }
  }

  public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException {
    Scanner scanner = new Scanner(new File("input.txt"));
    T = scanner.nextInt(); // Đọc số lượng test case
    for (int tc = 1; tc <= T; tc++) {
      k = 0; // Reset cho mỗi test case
      res = 0;
      N = scanner.nextInt();
      M = scanner.nextInt();
      v_start = scanner.nextInt();
      v_end = scanner.nextInt();
      // Khởi tạo mảng
      Arrays.fill(cnt, 0);
      Arrays.fill(visited, 0);
      Arrays.fill(ans, 0);
      
      for (int i = 0; i < M; i++) {
        canh[i][0] = scanner.nextInt();
        canh[i][1] = scanner.nextInt();
        // Xây dựng danh sách kề
        canhke[canh[i][0]][cnt[canh[i][0]]++] = canh[i][1];
      }
      visited[v_start] = 1; // Đánh dấu điểm bắt đầu
      trace[0] = v_start; // Khởi tạo đường đi
      dfs(v_start, 1); // Bắt đầu DFS

      // Đếm và in ra kết quả
      for (int i = 0; i <= N; i++) {
        if (ans[i] == k) {
          res++;
        }
      }
      System.out.println(res - 2); // In ra kết quả, trừ đi đầu và cuối
    }
    scanner.close();
  }
}
Leave a Comment