NumriZanoreve

mail@pastecode.io avatar
unknown
java
2 months ago
1.2 kB
3
Indexable
Never
public class SaZanore { 
    
  public static void saZanoreKaFj(String f) {
    f = f.toLowerCase();
    
    int numa = 0;
    int nume = 0;
    int numë = 0;
    int numi = 0;
    int numo = 0;
    int numu = 0;
    int numy = 0;
    
    for(int i=0; i<f.length(); i++) {
      if(f.charAt(i)=='a') numa++;
      if(f.charAt(i)=='e') nume++;
      if(f.charAt(i)=='ë') numë++;
      if(f.charAt(i)=='i') numi++;
      if(f.charAt(i)=='o') numo++;
      if(f.charAt(i)=='u') numu++;
      if(f.charAt(i)=='y') numy++;
    }
    System.out.println("Numri i a-ve eshte: " + numa);
    System.out.println("Numri i e-ve eshte: " + nume);
    System.out.println("Numri i ë-ve eshte: " + numë);
    System.out.println("Numri i i-ve eshte: " + numi);
    System.out.println("Numri i o-ve eshte: " + numo);
    System.out.println("Numri i u-ve eshte: " + numu);
    System.out.println("Numri i y-ve eshte: " + numy);
  }
 
  public static void main(String[] args) {
    String fjalia="Përshëndetje!Ky është programi im i parë në Java!";
    saZanoreKaFj(fjalia);
  }
}