Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
19 days ago
17 kB
1
Indexable
Never
using OdzialSpecjalny.Entities;

namespace OdzialSpecjalny
{
  public partial class OdzialSpecjalny : Form
  {
    private List<Szpital> StoreSzpitals = [];
    private List<Oddzial> StoreOddzials = [];

    public OdzialSpecjalny()
    {
      InitializeComponent();
      Context = new PostgresContext();
      UpdateDepartmentList();
      Updater = new Thread(UpdateData);
      Updater.Start();
      CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;
      FormClosed += ExitFunc;
    }

    PostgresContext Context;
    Thread Updater;
    bool Exiting = false;

    private void UpdateDepartmentList()
    {
      //Pobieranie listy typów oddziałów z bazy albo z istniejących szpitali
      var UpdateOddzials = Context.Oddzials;
      var result = true;
      if (StoreOddzials != null)
      {
        foreach (var oddzial in StoreOddzials)
        {
          if (StoreOddzials.Any(item => item.TypOddzialu == oddzial.TypOddzialu))
          {
            result = false;
          }
        }
      }

      if (result)
      {
        TypeBox.Items.Clear();
        StoreOddzials?.Clear();
        UpdateDepartments();
      }

    }
    private void UpdateDepartments()
    {
      foreach (Oddzial odz in Context.Oddzials)
      {
        if (!TypeBox.Items.Contains(odz.TypOddzialu))
        {
          TypeBox.Items.Add(odz.TypOddzialu);
          StoreOddzials.Add(odz);
        }
      }
    }
    private void UpdateData()
    {
      while (!Exiting)
      {
        UpdateDepartmentList();
        Thread.Sleep(10000);
      }
    }

    public void ExitFunc(object sender, FormClosedEventArgs e)
    {
      Exiting = true;
    }


    private void SearchButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      SearchHospital();
    }
    public void SearchHospital()
    {
      using (var context = new PostgresContext())
      {
        // Get selected department type and priority
        var departmentType = TypeBox.SelectedItem;
        bool isHighPriority = HighPriority.Checked;

        // Build query based on selected criteria
        var query = context.Szpitals.AsQueryable();
        query = query.Where(s => s.Oddzials.Any(o => o.TypOddzialu == departmentType));

        if (isHighPriority)
        {
          query = query.Where(s => s.Oddzials.Any(o =>
            o.TypOddzialu == departmentType &&
            o.AktualnaLiczbaZajetychMiejscRezerwowych < o.MaxLiczbaZajetychMiejscRezerwowych));
        }

        // Execute query and get list of hospitals
        var hospitals = query.ToList();

        // Clear existing controls in the panel
        DepartmentsPanel.Controls.Clear();

        // Add controls for each hospital
        foreach (var hospital in hospitals)
        {
          var departmentControl = new DepartmentControl(hospital.Nazwa);
          // Highlight the currently selected hospital
          if (hospital.Nazwa == CurrentHospitalLabel.Text)
          {
            departmentControl.BackColor = Color.LightBlue; // Or any other color you prefer
          }
          DepartmentsPanel.Controls.Add(departmentControl);
        }
      }


    }
    private void CurrentHospitalSelectorButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ShowHospitalListPopupWindow();
    }

    private void UpdateHospitalList()
    {
      foreach (var szpital in Context.Szpitals)
      {
        if (!string.IsNullOrEmpty(szpital.Nazwa))
        {
          StoreSzpitals.Add(szpital);
        }
      }

    }

    private void ShowHospitalListPopupWindow()
    {
      /// Narazie statycznie
      StoreSzpitals.Clear();
      UpdateHospitalList();


      ///

      Form popup = new Form();
      popup.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;
      popup.StartPosition = FormStartPosition.CenterParent;
      popup.Width = 500;
      popup.Height = 500;

      ListBox listBox = new ListBox();
      listBox.Dock = DockStyle.Fill;
      foreach (var hospital in StoreSzpitals)
      {
        listBox.Items.Add(hospital.Nazwa);
      }
      popup.Controls.Add(listBox);

      FlowLayoutPanel buttonPanel = new FlowLayoutPanel();
      buttonPanel.Dock = DockStyle.Bottom;
      buttonPanel.Height = 75;
      buttonPanel.FlowDirection = FlowDirection.LeftToRight;
      popup.Controls.Add(buttonPanel);

      int width = (buttonPanel.Width - 18) / 2;
      int height = 50;

      Button okButton = new Button();
      okButton.Text = "OK";
      okButton.Width = width;
      okButton.Height = height;
      buttonPanel.Controls.Add(okButton);

      Button cancelButton = new Button();
      cancelButton.Text = "Anuluj";
      cancelButton.Width = width;
      cancelButton.Height = height;
      buttonPanel.Controls.Add(cancelButton);

      string startOfCurrentHospitalLabelText = "Aktualny szpital:";

      okButton.Click += (sender, e) =>
      {
        if (listBox.SelectedIndex != -1)
        {
          string selectedHospitalName = listBox.SelectedItem.ToString();
          CurrentHospitalLabel.Text = startOfCurrentHospitalLabelText + " " + selectedHospitalName;
          var currentHospital = listBox.SelectedItem;
        }
        if (CurrentHospitalLabel.Text != startOfCurrentHospitalLabelText && CurrentHospitalSelectorButton.Text != "Zmień szpital")
        {
          CurrentHospitalSelectorButton.Text = "Zmień szpital";
        }
        popup.Close();
      };

      cancelButton.Click += (sender, e) =>
      {
        popup.Close();
      };

      popup.ShowDialog();
    }

    private void ReserveButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Blad? error;
      bool success = DodajPacjenta(NameTextbox.Text, SurnameTextbox.Text, PhoneNumberTextbox.Text, PeselTexbox.Text, out error);
      if (success)
      {
        ShowConfirmationDialog();
      }
      else
      {
        MessageBox.Show($"Nie udało się dodać pacjenta. Błąd w: {error}");
      }
    }

    private void ShowConfirmationDialog()
    {
      string selectedHospital = CurrentHospitalLabel.Text;
      string selectedDepartment = TypeBox.SelectedItem?.ToString() ?? "Nie wybrano";
      string priority = GetSelectedPriority();
      string birthDate = ExtractBirthDateFromPesel(PeselTexbox.Text);

      Form popup = new Form
      {
        FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog,
        StartPosition = FormStartPosition.CenterParent,
        Width = 700,
        Height = 300
      };

      TableLayoutPanel panel = new TableLayoutPanel
      {
        Dock = DockStyle.Fill,
        ColumnCount = 2,
        RowCount = 9,
        AutoSize = true
      };

      Font largeFont = new Font(DefaultFont.FontFamily, 12, FontStyle.Regular);
      Font boldLargeFont = new Font(DefaultFont.FontFamily, 12, FontStyle.Bold);

      AddLabel(panel, "Imię:", boldLargeFont, NameTextbox.Text, largeFont, 0);
      AddLabel(panel, "Nazwisko:", boldLargeFont, SurnameTextbox.Text, largeFont, 1);
      AddLabel(panel, "Numer Telefonu:", boldLargeFont, PhoneNumberTextbox.Text, largeFont, 2);
      AddLabel(panel, "PESEL:", boldLargeFont, PeselTexbox.Text, largeFont, 3);
      AddLabel(panel, "Data Urodzenia:", boldLargeFont, birthDate, largeFont, 4);
      AddLabel(panel, "Aktualny Szpital:", boldLargeFont, selectedHospital, largeFont, 5);
      AddLabel(panel, "Oddział:", boldLargeFont, selectedDepartment, largeFont, 6);
      AddLabel(panel, "Priorytet:", boldLargeFont, priority, largeFont, 7);

      popup.Controls.Add(panel);

      FlowLayoutPanel buttonPanel = new FlowLayoutPanel
      {
        Dock = DockStyle.Bottom,
        Height = 75,
        FlowDirection = FlowDirection.LeftToRight
      };
      popup.Controls.Add(buttonPanel);

      int width = (buttonPanel.Width - 18) / 2;
      int height = 50;

      Button okButton = new Button
      {
        Text = "Potwierdź",
        Width = width,
        Height = height
      };
      buttonPanel.Controls.Add(okButton);

      Button cancelButton = new Button
      {
        Text = "Anuluj",
        Width = width,
        Height = height
      };
      buttonPanel.Controls.Add(cancelButton);

      okButton.Click += (sender, e) =>
      {
        //Baza danych

        MessageBox.Show("Pacjent został dodany pomyślnie.");
        ClearTextboxes();
        popup.Close();
      };

      cancelButton.Click += (sender, e) =>
      {
        popup.Close();
      };

      popup.ShowDialog();
    }

    private void AddLabel(TableLayoutPanel panel, string title, Font titleFont, string value, Font valueFont, int rowIndex)
    {
      Label titleLabel = new Label
      {
        Text = title,
        Font = titleFont,
        TextAlign = ContentAlignment.MiddleRight,
        Dock = DockStyle.Fill,
        AutoSize = true
      };
      Label valueLabel = new Label
      {
        Text = value,
        Font = valueFont,
        TextAlign = ContentAlignment.MiddleLeft,
        Dock = DockStyle.Fill,
        AutoSize = true
      };

      panel.Controls.Add(titleLabel, 0, rowIndex);
      panel.Controls.Add(valueLabel, 1, rowIndex);
    }

    private string GetSelectedPriority()
    {
      if (HighPriority.Checked)
      {
        return "Wysoki";
      }
      else if (LowPriorityButton.Checked)
      {
        return "Niski";
      }
      else if (NoPriorityButton.Checked)
      {
        return "Brak";
      }
      return "Brak";
    }

    private void ClearTextboxes()
    {
      NameTextbox.Clear();
      SurnameTextbox.Clear();
      PhoneNumberTextbox.Clear();
      PeselTexbox.Clear();
    }

    private string ExtractBirthDateFromPesel(string pesel)
    {
      if (pesel.Length != 11)
      {
        return "Invalid PESEL";
      }

      int year = int.Parse(pesel.Substring(0, 2));
      int month = int.Parse(pesel.Substring(2, 2));
      int day = int.Parse(pesel.Substring(4, 2));

      if (month > 80)
      {
        year += 1800;
        month -= 80;
      }
      else if (month > 60)
      {
        year += 2200;
        month -= 60;
      }
      else if (month > 40)
      {
        year += 2100;
        month -= 40;
      }
      else if (month > 20)
      {
        year += 2000;
        month -= 20;
      }
      else
      {
        year += 1900;
      }

      DateTime birthDate = new DateTime(year, month, day);
      return birthDate.ToString("dd.MM.yyyy");
    }

    enum Blad
    {
      Imie,
      Nazwisko,
      PESEL,
      NumerTelefonu,
    }


    static Blad? SprawdzImie(string imie)
    {
      //imie musi sie zaczynać z dużej litery i miec max 13 znaków
      if (imie.Length < 2 || imie.Length > 13)
        return Blad.Imie;
      if (!char.IsUpper(imie[0]))
        return Blad.Imie;
      if (imie.Skip(1).Any(c => char.IsUpper(c)))
        return Blad.Imie;
      if (imie.Any(char.IsDigit))
        return Blad.Imie;
      return null;
    }

    static Blad? SprawdzNazwisko(string nazwisko)
    {
      // nazwisko musi się zaczynać z dużej litery i może być dwuczłonowe, w takim wypadku pomiędzy członami musi być myślnik
      if (nazwisko.Length < 2 || nazwisko.Length > 20)
        return Blad.Nazwisko;

      string[] czlonyNazwiska = nazwisko.Split('-');

      // Sprawdzenie, czy nazwisko ma dokładnie jeden lub dwa człony
      if (czlonyNazwiska.Length < 1 || czlonyNazwiska.Length > 2)
        return Blad.Nazwisko;

      foreach (string czlon in czlonyNazwiska)
      {
        if (czlon.Length < 2) // Check if each part has at least 2 letters
          return Blad.Nazwisko;

        if (!char.IsUpper(czlon[0]))
          return Blad.Nazwisko;

        if (czlon.Skip(1).Any(c => char.IsUpper(c)))
          return Blad.Nazwisko;

        if (czlon.Any(char.IsDigit))
          return Blad.Nazwisko;
      }

      return null;
    }
    static Blad? SprawdzPesel(string pesel)
    {
      if (pesel.Length != 11)
        return Blad.PESEL;
      for (int i = 0; i < pesel.Length; i++)
      {
        if (!char.IsDigit(pesel[i]))
        {
          return Blad.PESEL;
        }
      }
      int[] wagi = { 1, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 9, 1, 3 };
      int suma = 0;
      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        suma += (pesel[i] - '0') * wagi[i];
      }
      int ostatniaCyfraSuma = suma % 10;
      int cyfraKontrolna = (10 - ostatniaCyfraSuma) % 10;
      if (cyfraKontrolna == (pesel[10] - '0'))
        return null;
      else
        return Blad.PESEL;
    }

    static Blad? SprawdzNumerTelefonu(string numer)
    {
      if (!numer.All(char.IsDigit) && !numer.StartsWith("+"))
        return Blad.NumerTelefonu;
      if (numer.StartsWith("+"))
      {
        if (numer.Length < 11 || numer.Length > 13)
          return Blad.NumerTelefonu;
      }
      else
      {
        if (numer.Length != 9)
          return Blad.NumerTelefonu;
      }
      return null;
    }    static bool DodajPacjenta(string imie, string nazwisko, string numerTelefonu, string pesel, out Blad? error)
    {
      error = null;
      if ((error = SprawdzImie(imie)) != null) return false;
      if ((error = SprawdzNazwisko(nazwisko)) != null) return false;
      if ((error = SprawdzPesel(pesel)) != null) return false;
      if ((error = SprawdzNumerTelefonu(numerTelefonu)) != null) return false;
      return true;

    }

    private void NoPriorityButton_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void LowPriorityButton_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void HighPriority_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {

    }
  }


}
Leave a Comment