Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
lua
7 months ago
4.2 kB
11
Indexable
Never
-- Licznik pozwala na odliczanie czasu
local licznik = game.ReplicatedStorage:WaitForChild("Licznik")
-- Czas rundy określa ile sekund będzie trwała dana runda (fala)
local czasRundy = game.ReplicatedStorage:WaitForChild("CzasRundy")
-- Ilość zombie do wygenerowania,
-- pozwoli generatorowi wygenerować odpowiednią ilość zombiaków
local zombieDoWygenerowania = game.ReplicatedStorage:WaitForChild("ZombieDoWygenerowania")
-- Ilość zombie do pokonania,
-- pozwoli na sprawdzanie czy dana fala została pokonana
local zombieDoPokonania = game.ReplicatedStorage:WaitForChild("ZombieDoPokonania")
-- Finalna fala określa rundę z bossem
local finalnaFala = game.ReplicatedStorage:WaitForChild("FinalnaFala")
-- Zmienna logiczna aktywna gra, będzie określać,
-- czy gra jest aktywna lub nie
local aktywnaGra = game.ReplicatedStorage:WaitForChild("AktywnaGra")
-- Aktualna fala określa jaki obecnie jest numer fali
local aktualnaFala = game.ReplicatedStorage:WaitForChild("AktualnaFala")
-- Komunikat gry pozwoli na przekazywanie informacji dla gracza
local komunikatGry = game.ReplicatedStorage:WaitForChild("KomunikatGry")
-- Ilość czasu w sekundach do rozpoczęcia gry
local czasDoGry = game.ReplicatedStorage:WaitForChild("CzasDoGry")
-- Ilość czasu w sekundach przerwy pomiędzy falami
local czasPrzerwy = game.ReplicatedStorage:WaitForChild("CzasPrzerwy")
-- Ilość czasu w sekundach po rozgrywce
local czasPoGrze = game.ReplicatedStorage:WaitForChild("CzasPoGrze")
-- Odwołanie do folderu Zombiaki, w którym będą umieszczane wygenerowane zombie
local folderZombiaki = game.Workspace.Zombiaki
-- Odwołanie do modelu bossa
local boss = game.ReplicatedStorage:WaitForChild("Boss")

-- Pętla nieskończona
while true do
	-- Startowe odliczanie
	for i = czasDoGry.Value, 0, -1 do
		komunikatGry.Value = "Rozpoczęcie gry za: " .. i
		wait(1)
	end

	-- Ustawienie licznika na wartość czasu rundy
	licznik.Value = czasRundy.Value
	-- Ustawienie ilości zombiaków do wygenerowania
	zombieDoWygenerowania.Value = 10
	-- Ustawienie ilości zombiaków do pokonania
	zombieDoPokonania.Value = 10
	-- Ustawienie numeru aktualnej fali
	aktualnaFala.Value = 1
	-- Aktywacja gry
	aktywnaGra.Value = true

	-- Powtarzaj (aż do momentu kiedy gra zostanie zakończona)
	repeat
		-- Jeżeli wartość licznika jest większa od 0
		if licznik.Value > 0 then
			-- Wyświetlanie informacji na temat aktualnego czasu rozgrywki
			komunikatGry.Value = "Pozostały czas: " .. licznik.Value 
			-- Czekaj sekundę
			wait(1)
			-- Zmniejsz licznik o jeden
			licznik.Value -= 1  
		else -- W przeciwnym razie
			-- Ustaw komunikat przegrana
			komunikatGry.Value = "Przegrana!"
			-- Usuń wszystkie zombiaki w folderze Zombiaki
			game.Workspace.Zombiaki:ClearAllChildren()
			-- Dezaktywacja gry
			aktywnaGra.Value = false
		end

		-- jeżeli wszystkie zombiaki zostają pokonane
		if zombieDoPokonania.Value == 0 then

			-- wartość aktualnej fali zostaje zwiększona
			aktualnaFala.Value += 1

			if aktualnaFala.Value < finalnaFala.Value + 1 then
				for i = czasPrzerwy.Value, 0, -1 do
					komunikatGry.Value = "Następna fala za: " .. i
					wait(1)
				end
				-- ustawienie licznika na wartość czasu rundy
				licznik.Value = czasRundy.Value
				-- ustawienie ilości zombiaków do wygenerowania
				zombieDoWygenerowania.Value = 10 * aktualnaFala.Value
				-- ustawienie ilości zombiaków do pokonania
				zombieDoPokonania.Value = 10 * aktualnaFala.Value

				-- jeżeli fala jest falą finałową,
				if aktualnaFala.Value == finalnaFala.Value then
					-- sklonuj bossa
					local nowyBoss = boss:Clone()
					-- przypisz go do folderu z zombiakami (czyli do świata gry)
					nowyBoss.Parent = game.Workspace.Zombiaki
					-- zwiększ ilość zombiaków do pokonania o jeden
					zombieDoPokonania.Value += 1
				end
			else -- jeżeli wartość fali jest większa o jeden od finałowej wygrywamy grę.
				komunikatGry.Value = "Gratulacje, pojedynek wygrany!!!"
				aktywnaGra.Value = false
			end
		end
	until aktywnaGra.Value == false -- aż do momentu kiedy gra zostanie zakończona
	-- chwila przerwy, odczekanie do następnej gry
	wait(czasPoGrze.Value)
end