Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
sqlserver
2 years ago
1.3 kB
2
Indexable
Never
USE [VodSQL_VoPD_Test]
GO
/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[AzurirajMMNova]    Script Date: 27.05.2022 11:23:52 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

-- 
-- =============================================
-- Author:		<>
-- Create date: <20.05.2022>
-- Description:	<Procedura služi za update tabele MjernoMje kada Marijan radi izmjene na mjernim mjestima, odnosno kojoj zoni pripdaju, hodogramu...>
-- =============================================
ALTER PROCEDURE [dbo].[AzurirajMMNova] 
	@idMM				INT				,	-- Id Mjernog mjesta
	@NazivAtributa		nvarchar(30)	,	-- Ovdje ide naziv atributa iz naše tabele MjernoMje za koji radimo update
	@NovaVrijednost		INT					-- Ovdje spremamo novu vrijednost koju ćemo upisati u iznad navedeni atribut
AS
BEGIN
	-- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
	-- interfering with SELECT statements.
	SET NOCOUNT ON;
	
	--SET @StaraVrijednost = CAST((SELECT @NazivAtributa FROM MjernoMje WHERE IdMjernogMje = @idMM) AS int)
	-- SELECT @StaraVrijednost = @NazivAtributa FROM MjernoMje WHERE IdMjernogMje = @idMM

	UPDATE MjernoMje SET IdSektora = @NovaVrijednost, DatumIzm = GETDATE(), KorisnickiNal = 'GIS' 
		WHERE MjernoMje.IdMjernogMje = @idMM;

END