Queue

mail@pastecode.io avatar
unknown
c_cpp
2 months ago
1.9 kB
2
Indexable
Never
#include <stdio.h>
#define MAX 7

typedef struct {
int queue[MAX];
int front, rear;
} QUEUE; //queue là cấu trúc gồm 1 mảng queue với kích thước tối đa là max, front rear để theo dõi đầu và đuôi của hàng đợi (queue)

void init(QUEUE *q) //đây là hàng đợi rỗng ban đầu
{
 q->front = 0;
 q->rear = -1;
}

int isEmpty(QUEUE q) //kiểm tra xem hàng đợi có rỗng hay không
{ 
 return q.front > q.rear; 
}

int isFull(QUEUE q) 
{
  return q.rear == MAX - 1; //kiểm tra xem hàng đợi có đầy hay không
}

void enqueue(QUEUE *q, int x) { //thêm phần tử 'x' vào hàng đợi
 if (isFull(*q))
 {
   printf("Hàng đợi đầy\n");
 }
 else 
 {
   q->rear++; //tăng phần tử đuôi lên 1
   q->queue[q->rear] = x; //gán phần tử đuôi (rear) ở chỗ hàng đợi (queue) vào biến x trong mảng queue
 }
}

int dequeue(QUEUE *q) { //lấy phần tử ra khỏi hàng đợi
 if (isEmpty(*q)) 
 {
  printf("Hàng đợi trống\n");
  return -1;
 } 
 else 
 {
  int x = q->queue[q->front]; 
  q->front++; //tăng front 
  return x;
 }
}

void display(QUEUE q) { //hiển thị hàng đợi (queue), in ra
 if (isEmpty(q)) 
 {
  printf("Hàng đợi trống\n");
 }
 else 
 {
  for (int i = q.front; i <= q.rear; i++) //vòng lặp for
  printf("%d ", q.queue[i]); //giá trị của phần tử tại vịtrí i
  printf("\n");
 }
}

int main() {
  QUEUE q; //tạo hàng đợi rồi khởi tạo bằng init
  init(&q);
  int element;
  printf("Nhập phần tử vào hàng đợi queue (nhập 0 để dừng):\n");
  while (1) {
    scanf("%d", &element);
    if (element == 0)
      break;
    enqueue(&q, element);
  }
  display(q);
  printf("Phần tử bị loại bỏ là: %d\n", dequeue(&q));
  display(q);
  return 0;
}
Leave a Comment