đkhp mới

 avatar
NguyenAnhQuan
javascript
2 months ago
1.3 kB
2
Indexable
Never
// Chỉ cần thay mỗi môn trên một hàng cho biến monDangKy này là xong
// Lưu ý: Nếu sau này trường update website, các thẻ query không còn đúng nữa, thì bạn liên hệ messenger.com/t/loia5tqd001 để báo mình nhé

var monDangKy = `
JAN02.O23.CNVN.1
SS007.O25
SS009.O24
JAN02.O23.CNVN
IT003.O22.CNVN.1
IT002.O22.CNVN.1
`;

var successLog = (message) => console.log('%c' + message, 'font-weight:bold; color:green;');
var errorLog = (message) => console.log('%c' + message, 'font-weight:bold; color:red;');

DangKy(monDangKy);

function DangKy(monDangKyString) {
 try {
  var listMonDangKy = monDangKyString.trim().split('\n').map((it) => it.trim())
  
  var allRows = [...document.querySelectorAll('form table tr')]

  var rowsToDangKy = allRows.filter((it) => listMonDangKy.includes(it.querySelector('td:nth-child(2)')?.textContent?.trim()))
  
  rowsToDangKy.forEach((it, index) => {
   it.querySelector('td:first-child input[type="checkbox"]').click();
   var tenLop = it.querySelector('td:nth-child(2)')?.textContent?.trim();
   successLog(index + 1 + '.Đã chọn lớp ' + tenLop);
  })
 } catch {
  errorLog('Chọn lớp không thành công! Bạn tự chọn lớp đi nhé!');
 }
}
Leave a Comment