Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
1.6 kB
2
Indexable
Never
<div class="mdc-card" style="width: 33%;">
 <!-- Đặt mdc-tab-bar với width 50% so với mdc-card -->
 <div class="mdc-tab-bar" role="tablist" style="width: 50%; display: flex;">
  <!-- Các tabs sẽ có chiều rộng bằng nhau và chiếm toàn bộ không gian của tab bar -->
  <button class="mdc-tab mdc-tab--active" role="tab" aria-selected="true" tabindex="0" style="flex-grow: 1;">
   <span class="mdc-tab__content">
    <!-- Nội dung tab Android -->
    Android
   </span>
  </button>
  <button class="mdc-tab" role="tab" aria-selected="false" tabindex="-1" style="flex-grow: 1;">
   <span class="mdc-tab__content">
    <!-- Nội dung tab iOS -->
    iOS
   </span>
  </button>
 </div>
 <!-- Thêm nội dung khác của mdc-card nếu cần -->
</div>

// CSS
/* Hiệu ứng hover */
.mdc-tab:hover {
 background-color: #ececec; /* Màu nền bạn muốn hiển thị khi hover */
}

/* Hiệu ứng cho tab đang active */
.mdc-tab--active {
 color: #6200ee; /* Màu của tab đang active */
 border-bottom: 2px solid #6200ee; /* Gạch chân tab đang active */
}

// Lấy tất cả các tabs
var tabs = document.querySelectorAll('.mdc-tab');

// Thêm sự kiện 'click' cho mỗi tab
tabs.forEach(function(tab) {
 tab.addEventListener('click', function() {
  // Xoá class 'mdc-tab--active' từ tất cả các tabs
  tabs.forEach(function(tab) {
   tab.classList.remove('mdc-tab--active');
  });

  // Thêm class 'mdc-tab--active' cho tab được click
  this.classList.add('mdc-tab--active');
 });
});
Leave a Comment