Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
java
a year ago
10 kB
2
Indexable
Never
package serviceevent;//Panel_RMA___Zaznaczenie_kosztów_wysyłki_w_zależności_od_kraju.groovy

import java.text.DecimalFormat

import groovy.transform.Field
import pl.com.stream.lib.commons.math.Decimal
import pl.com.stream.next.asen.common.groovy.api.common.GroovyQuery
import pl.com.stream.next.asen.server.groovy.helpers.GroovySQLQueryTypeConverter
import pl.com.stream.panel.verto.rma.server.pub.salecomplaintdocumentrma.SaleComplaintDocumentRmaController
import pl.com.stream.panel.verto.rma.server.pub.salecomplaintdocumentrma.SaleComplaintDocumentRmaDto
import pl.com.stream.panel.verto.rma.server.pub.verificationitem.SaleComplaintVerificationItemController
import pl.com.stream.panel.verto.rma.server.pub.verificationitem.SaleComplaintVerificationItemDto
import pl.com.stream.panel.verto.rma.webservice.salecomplaintdocumentrma.pojo.common.VerificationItemData

List<Object> data = event.getMethodParameters();

SaleComplaintDocumentRmaDto saleCompDocRmaDto = data.get(0);
SaleComplaintDocumentRmaController saleCompDocController = context.getService(SaleComplaintDocumentRmaController.class);

SaleComplaintVerificationItemController verificationItemController = context.getService(SaleComplaintVerificationItemController.class)
SaleComplaintVerificationItemDto verificationItemDto;

Long idSaleComplaintDocumentRma = saleCompDocRmaDto.idSaleComplaintDocumentRma;
Long idSaleComplaintDocument = saleCompDocRmaDto.idSaleComplaintDocument;

@Field
Long single = 13488447L;

// ##############################################################################
// ##############################################################################

// Metoda do wyszukania pozycji na panelu RMA
Long findShippingCostOnVerificationItemList(Long idSaleComplaintDocumentRma) {
  GroovyQuery findShippingCost = database.createSQLQuery("""
    SELECT
      scviv.id_sale_comp_verification_item
    FROM
      rma.sale_comp_verification_item_v scviv
      JOIN good_v gv ON scviv.id_good = gv.id_good
      JOIN good_data_v gdv ON gdv.id_good_data = gv.id_good_data 
    WHERE
      scviv.id_sale_complaint_document_rma = :idSaleComplaintDocumentRma AND gdv.long_name = 'Koszty wysyłki'
  """);
  findShippingCost.setParameter("idSaleComplaintDocumentRma", idSaleComplaintDocumentRma as Long);
  return GroovySQLQueryTypeConverter.convertOut(findShippingCost.getFirstRow());
}

// Sprawdz czy zamówienie splitowe
Boolean isSplitOrder(Long idSaleComplaintDocument) {
  GroovyQuery checkIfSplit = database.createSQLQuery("""
    SELECT
       count(scd.id_sale_document)
    FROM
      sale_connected_documents scd
    WHERE
      scd.connected_doc_id = :idSaleComplaintDocument AND scd.id_doc_def_type IN (1)
  """);
  checkIfSplit.setParameter("idSaleComplaintDocument", idSaleComplaintDocument as Long);
  Long saleDocumentCount = checkIfSplit.getFirstRow();
  if (saleDocumentCount > 1) {
    return true;
  }
  return false;
}

// Pobierz informacje na temat zwrotu kosztów z tabeli radowej
List<Object> getShippingCostData(Long idSaleComplaintDocument) {
  GroovyQuery getData = database.createSQLQuery("""
      SELECT
      scv.is_refundable,
      scv.lowest_cost,
      scv.is_lowest_cost,
      scv.is_full_order_requied,
      scv.id_currency,
      scv.has_notes,
      scv.notes
    FROM
      sale_connected_documents scd
    JOIN sale_document_v sdv ON
      sdv.id_sale_document = scd.id_sale_document
    JOIN r119_rad_koszty_wysyłki.shipping_costs_v scv ON
      scv.id_country = sdv.id_country_of_issue
    WHERE
      scd.connected_doc_id = :idSaleComplaintDocument
  """);
  getData.setParameter("idSaleComplaintDocument", idSaleComplaintDocument as Long);
  return GroovySQLQueryTypeConverter.convertOut(getData.getListResult());
}

// Sprawdz czy wszystkie przedmioty zostały zwrócone
Boolean areAllItemsReturned(Long idSaleComplaintDocument) {
  GroovyQuery getIdSaleItemFromVerificationItemList = database.createSQLQuery("""
    SELECT
      scviv.id_sale_document_item
    FROM
      sale_complaint_item_v sciv
    JOIN rma.sale_comp_verification_item_v scviv ON
      sciv.id_sale_complaint_item = scviv.id_sale_complaint_item
    WHERE
      sciv.id_sale_complaint_document = :idSaleComplaintDocument
  """);
  getIdSaleItemFromVerificationItemList.setParameter("idSaleComplaintDocument", idSaleComplaintDocument as Long);
  List<Long> idSaleDocuemntItemFromVerificationItemList = GroovySQLQueryTypeConverter.convertOut(getIdSaleItemFromVerificationItemList.getListResult());
  
  GroovyQuery getIdSaleItemsFromSaleDocument = database.createSQLQuery("""
    SELECT
      sdiv.id_sale_document_item
    FROM
      sale_connected_documents scd
    JOIN sale_document_item_v sdiv ON
      sdiv.id_sale_document = scd.id_sale_document
    WHERE
      scd.connected_doc_id = :idSaleComplaintDocument
      AND sdiv.id_good = 165601
  """);
  getIdSaleItemsFromSaleDocument.setParameter("idSaleComplaintDocument", idSaleComplaintDocument as Long)
  List<Long> idSaleDocumentItemList = GroovySQLQueryTypeConverter.convertOut(getIdSaleItemsFromSaleDocument.getListResult());
  
  throw new Exception("Lista zweryfikowanych: " + idSaleDocuemntItemFromVerificationItemList.toString() + "------------------- Lista z dokumentu sprzedaży: " + idSaleDocumentItemList.toString());
  
  return idSaleDocumentItemList.retainAll(idSaleDocuemntItemFromVerificationItemList);
  
}
// Pobierz oryginalny koszt dostawy z dokumentu sprzedaży
Decimal getShippingCostValueFromSaleDocument(Long idSaleCompVerificationItem) {
  GroovyQuery getShippingCostValue = database.createSQLQuery("""
    SELECT
      sdiqv.gross_value_after_allowance 
    FROM
      rma.sale_comp_verification_item_v scviv
    JOIN verto.sale_document_item_quota_v sdiqv ON
      sdiqv.id_sale_document_item = scviv.id_sale_document_item
    WHERE
      scviv.id_sale_comp_verification_item = :idSaleCompVerificationItem
  """);
  getShippingCostValue.setParameter("idSaleCompVerificationItem", idSaleCompVerificationItem as Long);
  return GroovySQLQueryTypeConverter.convertOut(getShippingCostValue.getFirstRow());
}

Boolean isSingleOrder(Long idSaleCompVerificationItem) {
  GroovyQuery checkIfSingleOrder = database.createSQLQuery("""
    SELECT
      bdiv.id_business_dictionary_item 
    FROM
      rma.sale_comp_verification_item_v scviv
    JOIN sale_document_item_v sdiv ON
      sdiv.id_sale_document_item = scviv.id_sale_document_item
    JOIN sale_document_v sdv ON
      sdv.id_sale_document = sdiv.id_sale_document
    JOIN attribute_value_v avv ON
      avv.id_attribute_subject = sdv.id_attribute_subject
      AND avv.id_attribute_definition = 102406
    JOIN sale_order_document_v sodv ON
      sodv.document_number = avv.string_value
    JOIN attribute_value_v avv2 ON
      avv2.id_attribute_subject = sodv.id_attribute_subject
      AND avv2.id_attribute_definition = 106203
    JOIN business_dictionary_item_v bdiv ON
      bdiv.id_business_dictionary_item = avv2.id_business_dictionary_item
    WHERE
      scviv.id_sale_comp_verification_item = :idSaleCompVerificationItem
  """);
  checkIfSingleOrder.setParameter("idSaleCompVerificationItem", idSaleCompVerificationItem as Long);
  Long idOrderType = GroovySQLQueryTypeConverter.convertOut(checkIfSingleOrder.getFirstRow());
  if (idOrderType == single) {
    return true;
  }
  return false;

}
// ################################################################################
// ##########################     MAIN()    ################################
// ################################################################################

// Jeżeli zamówienie splitowe, pomijamy
if (isSplitOrder(idSaleComplaintDocument)) {
  return;
}

List<Object> shippingCostData = getShippingCostData(idSaleComplaintDocument);

// Brak zwrotu środków
if (!shippingCostData[0]) {
  return;
}

// Czy zwrócono wszystkie przedmioty
Boolean allItemsReturned = areAllItemsReturned(idSaleComplaintDocument);

// id pozycji kosztów sprzedaży
Long idShippingCost = findShippingCostOnVerificationItemList(idSaleComplaintDocument);

// Jeżeli nie jest zwracany najnizszy koszt wysylki podany na sztywno oraz zostało zwrócone całe zamówienie
if (shippingCostData[2] == false && allItemsReturned == false) {
  throw new Exception("Halo francja");
  verificationItemDto = verificationItemController.find(idShippingCost);
  verificationItemDto.verified = true;
  verificationItemController.update(verificationItemDto);
}

// Jeżeli jest zwracany koszt przesyłki podany na sztyno i zwrócono całe zamówienie oraz nie posiada notatki
if (shippingCostData[2] && !allItemsReturned && !shippingCostData[5]) {
  Decimal lowestCost = Decimal.from(shippingCostData[1]);
  Decimal costFromSaleDocument = getShippingCostValueFromSaleDocument(idShippingCost);
  Decimal valueToDecrease = costFromSaleDocument.subtract(lowestCost);
  
  verificationItemDto = verificationItemController.find(idShippingCost);
  verificationItemDto.valueToDecrease = valueToDecrease;
  verificationItemDto.verified = true;
  verificationItemController.update(verificationItemDto);
}

// Jeżeli jest zwracany koszt tylko jężeli zwrócono całe zamówienie i jest dpowiednia notatka
if (shippingCostData[2] && !allItemsReturned) {
  // Jest Notatka
  if (shippingCostData[5]) {
    // Notatka "Single" oraz Zamówienie posiada ceche single
    if (shippingCostData[6] == "Single" && isSingleOrder(idShippingCost)) {
      verificationItemDto = verificationItemController.find(idShippingCost);
      verificationItemDto.verified = true;
      verificationItemController.update(verificationItemDto);
    }
  }
}