Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
2 months ago
1.2 kB
1
Indexable
Never
thu_vien_dau_cau = {
  "(" : "mở ngoặc đơn ",
  ")" : " đóng ngoặc đơn",
  "{" : "mở ngoặc nhọn ",
  "}" : " đóng ngoặc nhọn",
  "[" : "mở ngoặc vuông ",
  "]" : " đóng ngoặc vuông",
  "-" : " gạch ngang trên ",
  "_" : " gạch ngang dưới ",
  ":" : " hai chấm",
  ";" : "chấm phẩy",
  "," : " phẩy",
  ">" : " lớn hơn ",
  "<" : " bé hơn ",
  "?" : " chấm hỏi",
  "!" : " chấm than",
  "@" : " a còng ",
  "#" : " dấu thăng ",
  "%" : "phần trăm",
  "." : " chấm",
  "=" : " bằng ",
  "..." : " ba chấm ",
  '/' : ' xuyệt trái ',
  '\\' : 'xuyệt phải'
}

def chuyen_dau_cau_thanh_chu(text):
  for dau_cau, chu in thu_vien_dau_cau.items():
    text = text.replace(dau_cau, chu)
    text = text.replace("\n", " chấm xuống dòng ")
  return text

with open('demo-title.txt', 'r', encoding='utf-8') as file:
  file_content = file.read()
file_content_converted = chuyen_dau_cau_thanh_chu(file_content)
with open('ten_tep_tin_moi.txt', 'w', encoding='utf-8') as new_file:
  new_file.write(file_content_converted)