Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
19 days ago
2.4 kB
9
Indexable
Never
/*
  hàm CheckNV_Pizza(playerid) , CheckNV_Bocvac(playerid) , CheckNV_CuaCay(playerid) đặt phía dưới dòng + tiền khi hoàn thành công việc.
*/

// enum pinfo
  pNV[3],
  pNV_Pizza,
  pNV_Bocvac,
  pNV_CuaCay,
  pDateNV,
  pNhanThuongNV,

//gun%d
  cache_get_field_content(row, "NhiemVu1", szResult, MainPipeline); PlayerInfo[extraid][pNV][0] = strval(szResult);
  cache_get_field_content(row, "NhiemVu2", szResult, MainPipeline); PlayerInfo[extraid][pNV][1] = strval(szResult);
  cache_get_field_content(row, "NhiemVu3", szResult, MainPipeline); PlayerInfo[extraid][pNV][2] = strval(szResult);
  cache_get_field_content(row, "NV_Pizza", szResult, MainPipeline); PlayerInfo[extraid][pNV_Pizza] = strval(szResult);
  cache_get_field_content(row, "NV_Trucker", szResult, MainPipeline); PlayerInfo[extraid][pNV_Bocvac] = strval(szResult);
  cache_get_field_content(row, "NV_DaoDa", szResult, MainPipeline); PlayerInfo[extraid][pNV_CuaCay] = strval(szResult);
  cache_get_field_content(row, "DateNV", szResult, MainPipeline); PlayerInfo[extraid][pDateNV] = strval(szResult);
  cache_get_field_content(row, "NhanThuongNV", szResult, MainPipeline); PlayerInfo[extraid][pNhanThuongNV] = strval(szResult);

// gun11
  SavePlayerInteger(query, GetPlayerSQLId(playerid), "NhiemVu1", PlayerInfo[playerid][pNV][0]);
  SavePlayerInteger(query, GetPlayerSQLId(playerid), "NhiemVu2", PlayerInfo[playerid][pNV][1]);
  SavePlayerInteger(query, GetPlayerSQLId(playerid), "NhiemVu3", PlayerInfo[playerid][pNV][2]);
  SavePlayerInteger(query, GetPlayerSQLId(playerid), "NV_Pizza", PlayerInfo[playerid][pNV_Pizza]);
  SavePlayerInteger(query, GetPlayerSQLId(playerid), "NV_Trucker", PlayerInfo[playerid][pNV_Bocvac]);
  SavePlayerInteger(query, GetPlayerSQLId(playerid), "NV_DaoDa", PlayerInfo[playerid][pNV_CuaCay]);
  SavePlayerInteger(query, GetPlayerSQLId(playerid), "DateNV", PlayerInfo[playerid][pDateNV]);
  SavePlayerInteger(query, GetPlayerSQLId(playerid), "NhanThuongNV", PlayerInfo[playerid][pNhanThuongNV]);

// public onplayerload(playerid) 
  if(PlayerInfo[playerid][pNhanThuongNV] == 0) SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW, "[NHIEM VU HANG NGAY] Ban dang co mot vai nhiem vu hang ngay chua hoan thanh (/nhiemvu) de xem ngay.");
    SetTimerEx("ResetNhiemVu", 850*1, false, "i", playerid);
Leave a Comment