Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
3 years ago
400 B
1
Indexable
Never
wget -O forge.sh "https://forge.laravel.com/servers/445572/vps?forge_token=eyJpdiI6IlYzVXFyQTFXTWVwVnR0NDlPWGhXK0E9PSIsInZhbHVlIjoiVlFTdXFZMHBnNkRrNFovaC9TK1ZCUmYrWldHZE9OeXZLSUhCSURNdGZLVERBcjFWRmY0K0cwMEoycVYzS0ZGc1RGOGpMM21Bb2Q2VGIzTWZxeVRHWjZrNldNbktzVmNGSlVvYVlxZFFmTHM9IiwibWFjIjoiZTE1YjlhYjk4YTUwNzI4YTdlM2MzYTg3MmE0OWI0YTQ5OWYwNDg1MzhlNmZiY2VmM2Y2NWUzMjIwYTBkNzEzMSJ9&recipe="; bash forge.sh