Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
1.8 kB
0
Indexable
Never
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

// Hàm kiểm tra số nguyên tố
bool isPrime(int num) {
  if (num <= 1) return false;
  if (num <= 3) return true;
  if (num % 2 == 0 || num % 3 == 0) return false;
  
  for (int i = 5; i * i <= num; i += 6) {
    if (num % i == 0 || num % (i + 2) == 0) return false;
  }
  
  return true;
}

// Hàm đếm số cặp số nguyên tố đặc biệt trong khoảng [L, R]
int countSpecialPrimePairs(int L, int R) {
  int count = 0;
  vector<bool> prime(R + 1, true); // Tạo vector prime với kích thước R+1, tất cả giá trị đều là true ban đầu
  
  // Sàng nguyên tố
  for (int p = 2; p * p <= R; p++) {
    if (prime[p]) {
      // Nếu p là số nguyên tố thì đánh dấu các bội của p trong prime là false
      for (int i = p * p; i <= R; i += p) {
        prime[i] = false;
      }
    }
  }
  
  // Đếm số cặp số nguyên tố đặc biệt trong khoảng [L, R]
  for (int i = max(2, L); i <= R - 6; i++) {
    if (prime[i] && prime[i + 6]) {
      count++;
    }
  }
  
  return count;
}

int main() {
  int T;
  cin >> T;
  
  vector<int> results;
  
  // Duyệt qua từng bộ test
  for (int t = 0; t < T; t++) {
    int L, R;
    cin >> L >> R;
    
    // Đếm số cặp số nguyên tố đặc biệt trong bộ test hiện tại
    int count = countSpecialPrimePairs(L, R);
    results.push_back(count);
  }
  
  // In kết quả cho từng bộ test
  for (int t = 0; t < T; t++) {
    cout << results[t] << endl;
  }
  
  return 0;
}