Hàm xóa dấu tiếng Việt

mail@pastecode.io avatar
unknown
javascript
2 years ago
953 B
5
Indexable
Never
function removeVietnameseAccents(str) {
  const AccentsMap = [
    'aàảãáạăằẳẵắặâầẩẫấậ',
    'AÀẢÃÁẠĂẰẲẴẮẶÂẦẨẪẤẬ',
    'dđ',
    'DĐ',
    'eèẻẽéẹêềểễếệ',
    'EÈẺẼÉẸÊỀỂỄẾỆ',
    'iìỉĩíị',
    'IÌỈĨÍỊ',
    'oòỏõóọôồổỗốộơờởỡớợ',
    'OÒỎÕÓỌÔỒỔỖỐỘƠỜỞỠỚỢ',
    'uùủũúụưừửữứự',
    'UÙỦŨÚỤƯỪỬỮỨỰ',
    'yỳỷỹýỵ',
    'YỲỶỸÝỴ',
  ];
  for (const accent of AccentsMap) {
    const re = new RegExp(`[${accent.substr(1)}]`, 'g');
    const char = accent[0];
    str = str.replace(re, char);
  }
  return str;
}


temp1.filter(x => removeVietnameseAccents(x['Tên tài liệu'] || '').toUpperCase().includes(removeVietnameseAccents('quy trinh').toUpperCase()))