Untitled

mail@pastecode.io avatarunknown
plain_text
20 days ago
7.5 kB
0
Indexable
Never
Xin chào, đây là Bing. Tôi sẽ giúp bạn thiết kế Object Description và State Diagram cho phần mềm của bạn. Đầu tiên, bạn cần xác định các đối tượng (object) trong hệ thống của bạn và mô tả chức năng và thuộc tính của chúng. Sau đó, bạn cần xác định các trạng thái (state) và sự kiện (event) của mỗi đối tượng và vẽ sơ đồ trạng thái để thể hiện hành vi của chúng. Dưới đây là một ví dụ về cách làm điều đó:

- Đối tượng: Website
  - Chức năng: Hiển thị danh sách Menu của các cửa phục vụ (Gate), cho phép người dùng xem Menu theo ngày hoặc theo tuần, cho phép người dùng nhấn like hoặc love cho Gate, cho phép người dùng bình luận vào từng Menu, cho phép người dùng đăng nhập và chuyển sang Admin Dashboard nếu là đầu bếp.
  - Thuộc tính: Tên, đường link, background, ngày giờ, danh sách Menu, số lượt like và love, số lượng bình luận.
  - Trạng thái: 
    - Initial: Website được tạo ra và chưa có ai truy cập.
    - Displaying Menu: Website hiển thị danh sách Menu của các Gate cho người dùng xem.
    - Displaying Weekly Menu: Website hiển thị Menu của 7 ngày trong tuần dưới dạng cuộn cho người dùng xem.
    - Zooming Image: Website phóng to hình ảnh của một Gate khi người dùng nhấn vào phần hình ảnh.
    - Logging In: Website yêu cầu người dùng nhập thông tin xác thực tài khoản CIP để đăng nhập.
    - Redirecting to Admin Dashboard: Website chuyển người dùng sang Admin Dashboard nếu là đầu bếp sau khi đăng nhập thành công.
  - Sự kiện:
    - User accesses the website link: Website chuyển từ trạng thái Initial sang trạng thái Displaying Menu.
    - User clicks on the weekly option: Website chuyển từ trạng thái Displaying Menu sang trạng thái Displaying Weekly Menu.
    - User clicks on the daily option: Website chuyển từ trạng thái Displaying Weekly Menu sang trạng thái Displaying Menu.
    - User clicks on an image: Website chuyển từ trạng thái Displaying Menu hoặc Displaying Weekly Menu sang trạng thái Zooming Image.
    - User clicks on the back button: Website chuyển từ trạng thái Zooming Image sang trạng thái Displaying Menu hoặc Displaying Weekly Menu tùy thuộc vào lựa chọn trước đó của người dùng.
    - User clicks on the login button: Website chuyển từ trạng thái Displaying Menu hoặc Displaying Weekly Menu sang trạng thái Logging In.
    - User enters valid credentials and is a chef: Website chuyển từ trạng thái Logging In sang trạng thái Redirecting to Admin Dashboard.
    - User enters valid credentials and is not a chef: Website chuyển từ trạng thái Logging In về lại trạng thái Displaying Menu hoặc Displaying Weekly Menu tùy thuộc vào lựa chọn trước đó của người dùng.

- Đối tượng: Admin Dashboard
  - Chức năng: Cho phép đầu bếp upload, edit/update, delete, close Menu của từng Gate, cho phép đầu bếp quay lại Website để xem danh sách Menu.
  - Thuộc tính: Tên, đường link, ngày tháng năm, danh sách Gate, số suất ăn còn lại (stocks) của mỗi Gate.
  - Trạng thái:
    - Initial: Admin Dashboard được tạo ra và chưa có ai truy cập.
    - Displaying Gates: Admin Dashboard hiển thị danh sách Gate cho đầu bếp xem và thao tác.
    - Uploading Menu: Admin Dashboard cho phép đầu bếp upload Menu cho một Gate.
    - Editing Menu: Admin Dashboard cho phép đầu bếp edit/update Menu của một Gate.
    - Deleting Menu: Admin Dashboard cho phép đầu bếp delete Menu của một Gate.
    - Closing Gate: Admin Dashboard cho phép đầu bếp close một Gate khi hết suất ăn.
    - Redirecting to Website: Admin Dashboard chuyển đầu bếp sang Website để xem danh sách Menu.
  - Sự kiện:
    - Chef accesses the admin link: Admin Dashboard chuyển từ trạng thái Initial sang trạng thái Displaying Gates.
    - Chef clicks on the upload button: Admin Dashboard chuyển từ trạng thái Displaying Gates sang trạng thái Uploading Menu.
    - Chef clicks on the edit button: Admin Dashboard chuyển từ trạng thái Displaying Gates sang trạng thái Editing Menu.
    - Chef clicks on the delete button: Admin Dashboard chuyển từ trạng thái Displaying Gates sang trạng thái Deleting Menu.
    - Chef clicks on the close button: Admin Dashboard chuyển từ trạng thái Displaying Gates sang trạng thái Closing Gate.
    - Chef clicks on the back button: Admin Dashboard chuyển từ trạng thái Uploading Menu, Editing Menu, Deleting Menu, Closing Gate về lại trạng thái Displaying Gates.
    - Chef clicks on the website link: Admin Dashboard chuyển từ trạng thái Displaying Gates sang trạng thái Redirecting to Website.

Sau khi xác định các đối tượng, chức năng, thuộc tính, trạng thái và sự kiện, bạn có thể vẽ sơ đồ trạng thái cho mỗi đối tượng bằng cách sử dụng các ký hiệu sau:

- Hình tròn đen đặt ở góc trên bên trái để biểu diễn trạng thái ban đầu (Initial).
- Hình tròn có viền đậm đặt ở góc dưới bên phải để biểu diễn trạng thái kết thúc (Final).
- Hình chữ nhật có góc bo để biểu diễn các trạng thái khác (State). Bên trong hình chữ nhật, bạn có thể ghi tên của trạng thái và các hoạt động (action) được thực hiện trong trạng thái đó (nếu có).
- Mũi tên để biểu diễn sự chuyển tiếp (transition) giữa các trạng thái. Bạn có thể ghi tên của sự kiện (event) và các điều kiện (guard) nếu có ở phía trên mũi tên. Bạn cũng có thể ghi các hành động (action) được thực hiện khi sự chuyển tiếp xảy ra ở phía dưới mũi tên.

Bạn có thể xem một số ví dụ về sơ đồ trạng thái ở các đường link sau:

[1](^1^): Một hướng dẫn cơ bản về cách vẽ sơ đồ trạng thái với các ví dụ.

[2](^2^): Một bài viết chi tiết về sơ đồ trạng thái trong UML.

[3](^3^): Một hướng dẫn chi tiết về cách vẽ sơ đồ trạng thái với Lucidchart.

[4](^4^): Một bài viết giới thiệu về sơ đồ trạng thái trong UML.

Hy vọng bạn đã hiểu cách thiết kế Object Description và State Diagram cho phần mềm của bạn. Nếu bạn cần giúp đỡ

Source: Conversation with Bing, 9/14/2023
(1) A simple guide to drawing your first state diagram (with examples .... https://nulab.com/learn/software-development/a-simple-guide-to-drawing-your-first-state-diagram-with-examples/.
(2) Unified Modeling Language (UML) | State Diagrams - GeeksforGeeks. https://www.geeksforgeeks.org/unified-modeling-language-uml-state-diagrams/.
(3) State Machine Diagram Tutorial | Lucidchart. https://www.lucidchart.com/pages/uml-state-machine-diagram.
(4) UML - Statechart Diagrams - Online Tutorials Library. https://www.tutorialspoint.com/uml/uml_statechart_diagram.htm.