Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
2.3 kB
3
Indexable
Never
#include <iostream>
#define size 55
using namespace std;

int N, M;
int arr[size] = {}, nums;
int adj[size][size] = {};
int res, arr_res[size], length;

// Hàm sắp xếp mảng
void sort(int arr[], int nums) { 
  for(int i = 0; i < nums - 1; i++) {
    for(int j = i + 1; j < nums; j++) {
      if(arr[i] > arr[j]) {
        int temp = arr[i];
        arr[i] = arr[j];
        arr[j] = temp;
      }
    }
  }
}

// Hàm tính tổng các phần tử từ vị trí start đến n
int sum(int arr[], int start, int n) {
  int res = 0;
  for(int i = start; i < n; i++)
    res += arr[i];
  return res;
}

int mark[size] = {};

// Hàm DFS để tìm chu trình
void dfs(int v, int visited[]) {
  visited[v] = mark[v] = 1;
  arr[nums++] = v;
  for(int i = 1; i <= N; i++) {
    if(adj[v][i] == 1) {
      if(visited[i] == 0) {
        dfs(i, visited);
      } else if(mark[i] == 1) {
        int start = 0; 
        while(start < nums && i != arr[start]) start++;
        int sum_ = sum(arr, start, nums);
        // Cập nhật kết quả
        if(res > sum_) {
          res = sum_;
          length = nums - start;
          for(int j = 0; j < nums - start; j++)
            arr_res[j] = arr[j + start];
        }
      }
    }
  }
  mark[v] = 0;
  nums--;
}

int main() {
  // Nhập số lượng đỉnh và cạnh
  cin >> N >> M;
  
  // Nhập các cạnh và tạo đồ thị
  for(int i = 0; i < M; i++) {
    int x, y; 
    cin >> x >> y;
    adj[x][y] = 1;
  }

  // Khởi tạo
  nums = 0;
  res = 999999;

  // Duyệt qua từng đỉnh để tìm chu trình
  for(int i = 1; i <= N; i++) {
    int visited[size] = {};
    dfs(i, visited);
  }

  // Sắp xếp và in kết quả
  sort(arr_res, length);
  for(int i = 0; i< length; i++)
      cout << arr_res[i] << ' ';
  cout << endl;

  // Reset
  for(int i = 0; i <= N; i++) {
    mark[i] = 0;
    for(int j = 0; j <= N; j++)
      adj[i][j] = 0;
  }

  return 0;
}
Leave a Comment