game

code
mail@pastecode.io avatar
unknown
python
7 months ago
8.6 kB
4
Indexable
Never
import time
import pygame
import random
import math
import pyautogui

# Inicjalizacja Pygame
pygame.init()

# Ustawienia rozmiarow plansz
screen_width = pygame.display.Info().current_w
screen_height = pygame.display.Info().current_h
board_width = screen_height + (screen_width-screen_height)/3*2 # Szerokość planszy gry
info_board_width = screen_width - board_width # Szerokość planszy informacyjnej

flags = pygame.NOFRAME | pygame.HWSURFACE | pygame.DOUBLEBUF
gameplay_screen = pygame.display.set_mode(size=(screen_width, screen_height), flags=flags, depth=32, display=0, vsync=1)
pygame.display.set_caption("Simple game in Python")

clock = pygame.time.Clock()
dt = 0

running = True
white = (255, 255, 255)
black = (0, 0, 0)
red = (255, 0, 0)

# Utwórz powierzchnie planszy gry
game_board = pygame.Surface((board_width, screen_height))

# Utwórz powierzchnie planszy informacyjnej
info_board = pygame.Surface((info_board_width, screen_height))
displayed_board_size = game_board.get_size()
class Player(pygame.sprite.Sprite):
  def __init__(self, x=(screen_width-20)/2, y=(screen_height-20)/2):
    super().__init__()
    self.radius = 20 # Promień koła
    self.image = pygame.Surface((self.radius * 2, self.radius * 2), pygame.SRCALPHA)
    pygame.draw.circle(self.image, (255, 255, 255), (self.radius, self.radius), self.radius)
    self.rect = self.image.get_rect()
    self.rect.center = (x, y)
    self.health = 100
    self.damage = 50
    self.speed = 20
    self.range = 300
    self.cost = 100
    self.points = 0
    self.bullets = pygame.sprite.Group() # Grupa pocisków
    self.reload_speed = 20 # Prędkość ładowania
    self.reloaded = 100 # Inicjalizuj gotowość do strzału na 100%
  def update(self):
    player_colour = math.floor((100-self.health)/100*255)
    pygame.draw.circle(self.image, (player_colour, player_colour, player_colour), (self.radius, self.radius), self.radius)

    if self.reloaded >= 100:
      # Wystrzel pocisk
      bullet = Bullet(self.rect.centerx, self.rect.centery, pyautogui.position(), self.range)
      self.bullets.add(bullet)
      self.reloaded = 0
    # Aktualizuj czas ładowania
    self.reloaded += self.reload_speed
    # Aktualizuj pociski
    self.bullets.update()
#Tworzenie pocisku
class Bullet(pygame.sprite.Sprite):
  def __init__(self, x, y, target, range):
    super().__init__()
    self.x = x
    self.y = y
    self.range = range
    self.image = pygame.Surface((5, 5))
    self.image.fill(black)
    self.rect = self.image.get_rect()
    self.rect.center = (x, y)
    self.speed = 4
    self.dx = target[0] - self.rect.centerx
    self.dy = target[1] - self.rect.centery
  def update(self):
    distance = math.sqrt((self.x - self.rect.centerx) ** 2 + (self.y - self.rect.centery) ** 2)
    if distance > self.range:
      self.kill()
    distance_ = math.sqrt(self.dx ** 2 + self.dy ** 2)
    if distance_ != 0:
      self.dx /= distance_
      self.dy /= distance_
    self.rect.x += self.dx * self.speed
    self.rect.y += self.dy * self.speed

# Tworzenie przeciwników
class Enemy(pygame.sprite.Sprite):
  def __init__(self, x, y):
    super().__init__()
    self.image = pygame.Surface((20, 20))
    self.image.fill(red)
    self.rect = self.image.get_rect()
    self.rect.center = (x, y)
    self.health = 100
    self.speed = 3
    self.damage = 10

# Grupa przeciwników
enemies = pygame.sprite.Group()

# Tworzenie przeciwników
def create_enemies():
  for _ in range(5):
    x = random.randint(0, displayed_board_size[0])
    y = random.randint(0, displayed_board_size[1])

    # Krawędzie obszaru
    left_edge = (0, y)
    right_edge = (displayed_board_size[0], y)
    top_edge = (x, 0)
    bottom_edge = (x, displayed_board_size[1])
    # Oblicz odległości od punktu (x, y) do każdej z krawędzi
    distances = {
      'left_edge': math.dist((x, y), left_edge),
      'right_edge': math.dist((x, y), right_edge),
      'top_edge': math.dist((x, y), top_edge),
      'bottom_edge': math.dist((x, y), bottom_edge)
    }
    # Znajdź krawędź o najmniejszej odległości
    closest_edge = min(distances, key=distances.get)
    if closest_edge == 'left_edge':
      x_closest = 0
      y_closest = y
    elif closest_edge == 'right_edge':
      x_closest = board_width
      y_closest = y
    elif closest_edge == 'top_edge':
      x_closest = x
      y_closest = 0
    else: # Jeśli najbliższą krawędzią jest 'bottom_edge'
      x_closest = x
      y_closest = screen_height
    enemy = Enemy(x_closest, y_closest)
    enemies.add(enemy)
def draw_text(surface, text, x, y, font_size, font_color):
  font = pygame.font.Font(None, font_size) # Tworzenie obiektu czcionki
  text_obj = font.render(text, True, font_color) # Tworzenie obiektu tekstu
  text_rect = text_obj.get_rect()
  text_rect.topleft = (x, y) # Ustawienie pozycji tekstu
  surface.blit(text_obj, text_rect) # Narysuj tekst na powierzchni
player = Player()
# Główna pętla gry
while running:
  for event in pygame.event.get():
    if event.type == pygame.QUIT:
      running = False

  # Pobierz stan klawiszy
  keys = pygame.key.get_pressed()

  if keys[pygame.K_ESCAPE]:
    running = False

  if keys[pygame.K_w]:
    player.rect.y -= player.speed * dt * 10
    if player.rect.y < 0:
      player.rect.y = 0
  if keys[pygame.K_s]:
    player.rect.y += player.speed * dt * 10
    if player.rect.y > displayed_board_size[1] - 2 * player.radius:
      player.rect.y = displayed_board_size[1] - 2 * player.radius
  if keys[pygame.K_a]:
    player.rect.x -= player.speed * dt * 10
    if player.rect.x < 0:
      player.rect.x = 0
  if keys[pygame.K_d]:
    player.rect.x += player.speed * dt * 10
    if player.rect.x > displayed_board_size[0] - 2 * player.radius:
      player.rect.x = displayed_board_size[0] - 2 * player.radius
  # fill the screen with a color to wipe away anything from last frame
  gameplay_screen.fill(white)
  # Rysuj planszę gry na lewej stronie
  gameplay_screen.blit(game_board, (0, 0))
  # Rysuj planszę informacyjną na prawej stronie
  gameplay_screen.blit(info_board, (board_width, 0))
  game_board.fill(white)
  info_board.fill(white)
  # Narysuj linię oddzielającą planszę gry od planszy informacyjnej
  pygame.draw.line(info_board, black, (0, 0), (0, screen_height), 2)

  # Ruch przeciwników
  for enemy in enemies:
    dx = player.rect.x - enemy.rect.x
    dy = player.rect.y - enemy.rect.y
    distance = math.sqrt(dx ** 2 + dy ** 2)
    if distance != 0:
      dx /= distance
      dy /= distance
    enemy.rect.y += enemy.speed * dy
    enemy.rect.x += enemy.speed * dx

  player.bullets.update()
  player.bullets.draw(game_board)

  hits = pygame.sprite.groupcollide(player.bullets, enemies, True, False)
  for bullet, enemy_list in hits.items():
    for enemy in enemy_list:
      enemy.health -= player.damage
      if enemy.health <= 0:
        player.points +=10
        enemies.remove(enemy)
  hits = pygame.sprite.spritecollide(player, enemies, True)
  for enemy in hits:
    player.health -= enemy.damage
    enemies.remove(enemy)
    player.points -= 50
    if player.health <= 0:
      running = False
  # Tworzenie nowych przeciwników
  if random.randint(1, 100) < 2:
    create_enemies()
  # Aktualizacja
  player.update()
  game_board.blit(player.image, player.rect.topleft)
  
  player_position_text = f'x = {player.rect.x}, y = {player.rect.y}\npoints: {player.points}'
  draw_text(info_board, player_position_text, 10, 10, 24, black)
  
  # Aktualizacja i rysowanie przeciwników
  enemies.update()
  enemies.draw(game_board)
  pygame.display.update()
  dt = clock.tick(60) / 1000

draw_text(gameplay_screen, 'u have lost', 100, 100, 48, black)
pygame.display.update()
time.sleep(5)
pygame.quit()