Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
1.9 kB
2
Indexable
Never
// Hàm doGet được gọi khi có yêu cầu HTTP GET
function doGet() {
 // Lấy bảng tính hiện đang hoạt động
 var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();

 // Lấy tất cả các sheet trong bảng tính
 var sheets = ss.getSheets();

 // Khởi tạo một đối tượng để lưu trữ dữ liệu từ tất cả các sheet
 var output = {};

 // Duyệt qua tất cả các sheet
 for (var i = 0; i < sheets.length; i++) {
  // Lấy sheet hiện tại
  var sheet = sheets[i];

  // Lấy dữ liệu từ sheet hiện tại và thêm vào đối tượng
  output[sheet.getName()] = getSheetDataId(sheet); // Sử dụng tên của sheet làm key
 }

 // Trả về dữ liệu dưới dạng JSON
 return ContentService.createTextOutput(
  JSON.stringify(output)
 ).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
}

// Hàm getSheetDataId lấy dữ liệu từ một sheet
function getSheetDataId(dataSh) {
 // Lấy phạm vi dữ liệu của sheet
 var dataRange = dataSh.getDataRange();

 // Lấy tất cả giá trị trong phạm vi dữ liệu
 var dataValues = dataRange.getValues();

 // Lấy hàng đầu tiên làm key
 var keys = dataValues[0];

 // Khởi tạo mảng để lưu trữ các đối tượng
 var objects = [];

 // Duyệt qua từng hàng dữ liệu, bắt đầu từ hàng thứ hai
 for (var i = 1; i < dataValues.length; i++) {
  // Khởi tạo đối tượng để lưu trữ dữ liệu của hàng hiện tại
  var obj = {};

  // Duyệt qua từng giá trị trong hàng
  for (var j = 0; j < dataValues[i].length; j++) {
   // Thêm giá trị vào đối tượng với key tương ứng
   obj[keys[j]] = dataValues[i][j];
  }

  // Thêm đối tượng vào mảng
  objects.push(obj);
 }

 // Trả về mảng các đối tượng
 return objects;
}
Leave a Comment