Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
1.5 kB
2
Indexable
Never
#!/bin/bash

# Skripta za upis vrijednosti zauzeca mailbox-a po nalogu i ukupno

# Domen za koji je potrebno sumirati zauzece
read -p "Unesite domen (u formatu example.com): " domain

# Fajl u koji se upisuje vrijednost (izrazena u MB) zauzeca mailbox-a po nalogu
ukupno="/opt/zimbra/skript/kvota/$domain-zauzece_po_nalogu.txt"

# Fajl u koji se upisuju detaljne vrijednosti zauzeca mailbox-a po nalogu
poNalogu="/opt/zimbra/skript/kvota/$domain-detaljno_po_nalogu.txt"

# Brise, a zatim kreira novi fajl u koji ce biti smjesten rezultat
rm -f $ukupno $poNalogu
touch $ukupno $poNalogu

# Naziv servera (multi tenant Zimbra)
server="mail.virs-vb.com"

/opt/zimbra/bin/zmprov gqu $server|grep $domain|awk {'print $1" "$3" "$2'}|sort|while read line
do
usage=`echo $line|cut -f2 -d " "`
quota=`echo $line|cut -f3 -d " "`
user=`echo $line|cut -f1 -d " "`
status=`/opt/zimbra/bin/zmprov ga $user | grep  ^zimbraAccountStatus | cut -f2 -d " "`
echo "$user	`expr $usage / 1024 / 1024`MB	`expr $quota / 1024 / 1024`MB	 ($status account)" >> $poNalogu
echo "`expr $usage / 1024 / 1024`" >> $ukupno
done;

# Nastavak skripte sumira rezultate pojedinacnog zauzeca mailbox-a iz fajla zauzece.txt

# Pocetna vrijednost
sum=0

while read -r line
do
   (( sum += line ))
done < $ukupno

# Ispisuje rezultat, te ga upisuje u navedeni fajl
echo "Ukupno zauzece diska od strane domena $domain, na dan `date +%d.%m.%Y` u `date +%H:%M`
casova, je: "$sum "MB" | tee /opt/zimbra/skript/kvota/$domain-ukupno_zauzece.txt
rm -f $ukupno