Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
2.1 kB
1
Indexable
Never
Choose file from google drive
+ Thiết lập google drive API(Tạo project trên google cloud Console, tạo xác thực OAuth 2.0)
+ Chọn nút “Choose file from google drive"
+ Xác thực, ủy quyền người dùng truy cập vào tài khoản google drives(Sử dụng google drive API OAuth 2.0)
+ Lấy danh sách các file từ google drive(Sử dụng google drive API)(Cho phép xem, tải)
+ Hiển thị danh sách các tệp(Lấy trừ google drive xuống trả về Json để xem)
+ Chọn file cần tải
+ Hệ thống hiển thị tải thành công(Lưu đường dẫn file vào CSDL)

Choose file from dropbox
+ Thiết lập dropbox API(App key và App secret)
+ Giảng viên chọn nút “Choose file from Dropbox"
+ Xác thực, ủy quyền người dùng truy cập vào tài khoản Dropbox(Sử dụng Dropbox API)
+ Lấy danh sách các file từ Dropbox (Sử dụng Dropbox API)(Cho phép xem, tải)
+ Hiển thị danh sách các tệp(Lấy trừ Dropbox xuống trả về Json để xem)
+ Chọn file cần tải
+ Hệ thống hiển thị tải thành công(Lưu đường dẫn file vào CSDL)Login by google
+ Chức năng: Người dùng có thể đăng nhập vào trang web bằng tài khoản google của mình
+ Xác thực: Sau khi người dùng nhập thông tin, phải xác thực tài khoản(dùng Google drive API để gửi yêu cầu xác thực tài khoản)
+ Quyền truy cập: Trong khi đăng nhập bằng googe dịch vụ yêu cầu quyền truy cập đối với các dữ liệu, tài nguyên của người dùng(Google API để xác nhận quyền truy cập)

Login by Facebook
+ Chức năng: Người dùng có thể đăng nhập vào trang web bằng tài khoản Facebook của mình
+ Xác thực: Sau khi người dùng nhập thông tin, phải xác thực tài khoản(dùng Facebook API để gửi yêu cầu xác thực tài khoản)
+ Quyền truy cập: Trong khi đăng nhập bằng Facebook dịch vụ yêu cầu quyền truy cập đối với các dữ liệu, tài nguyên của người dùng