Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
3 days ago
882 B
3
Indexable
Never
Array Game
Có 1 trò chơi với dãy gồm N số như sau:

Mỗi bước đi bạn phải chia mảng thành 2 phần không rỗng sao cho tổng các phần tử bên trái bằng tổng phần tử bên phải. Nếu chia được bạn sẽ được 1 điểm, nếu không chia được trò chơi kết thúc.

Sau mỗi lần chia thành công, bạn phải bỏ 1 trong 2 phần đã chia và tiếp tục trò chơi với phần còn lại.

Cho 1 dãy, hỏi số điểm nhiều nhất mà bạn có thể thu được là bao nhiêu?

Input

Dòng đầu tiên là số lượng test case T (T <= 20).

Dòng đầu tiên của mỗi test case là N (N <= 20,000) là số lượng phần tử của dãy. Dòng tiếp theo là N phần tử của dãy đó.

 

Output

Mỗi test case in ra số điểm nhiều nhất mà có thể thu được
Leave a Comment