email content

mail@pastecode.io avatar
unknown
html
a year ago
4.4 kB
5
Indexable
Never
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <style>
    table,
    th,
    td {
      border: 1px solid black;
      border-collapse: collapse;
      padding: 4px;
    }
  </style>
</head>

<body>
  <p>
    FUNiX và AWS xin gửi lời cảm ơn bạn đã quan tâm và tham gia đăng ký Bootcamp training khóa học AWS Cloud
    Practitioner. Chúc mừng bạn là một trong những học viên sẽ tham gia học tập trực tiếp tại zoom với sự giảng dạy
    bởi Mentor của FUNiX.
  </p>
  <p>

    Khóa học đầu tiên dành cho bạn có tên: <b>“AWS CLOUD PRACTITIONER”</b>. Khóa học này
    sẽ hỗ trợ bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về điện toán đám mây, đồng thời mở ra những cơ hội nghề nghiệp liên quan
    đến điện toán đám mây ở các công ty đa quốc gia.
  </p>
  <p>
    Để bắt đầu học tập, Ban tổ chức xin gửi đến bạn thông báo đầu tiên về khóa học :
  </p>
  <p>
  <b>THÔNG BÁO#1: Thông tin khóa học AWS CLOUD PRACTITIONER :</b>
  </p>
  <p>
    Lịch trình học tập:
  </p>

  <table>
    <thead>
      <tr>
        <th>Date</th>
        <th>Time</th>
        <th>Duration</th>
      </tr>
    </thead>

    <tbody>
      <tr>
        <td>14/09/2022</td>
        <td>20:00-22:00</td>
        <td>
          Familiarization with AWS Academy LMS <br />
          Module 1 – Cloud Concepts Overview
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>16/09/2022</td>
        <td>20:00-22:00</td>
        <td>
          Module 2 – Cloud Economics and Billing <br />
          Module 3 – AWS Global Infrastructure Overview
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>19/09/2022</td>
        <td>20:00-22:00</td>
        <td>
          Module 4 – Cloud Security <br />
          Module 5 – Networking and Content Delivery-Part1
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>21/09/2022</td>
        <td>20:00-22:00</td>
        <td>
          Module 5 – Networking and Content Delivery-Part2 <br />
          Module 6 – Compute
        </tr>

      </tr>
      <tr>
        <td>23/09/2022</td>
        <td>20:00-22:00</td>
        <td>
        Module 7 – Storage <br />
        Module 8 – Databases
      </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>26/09/2022</td>
        <td>20:00-22:00</td>
        <td>
          Module 9 – Cloud Architecture <br />
          Module 10 – Automatic Scaling and Monitoring
        </tr>
      </tr>
      <tr>
        <td>28/09/2022</td>
        <td>20:00-22:00</td>
        <td>
          Cloud Practitioner Exam Readiness
        </tr>
      </tr>
      <tr>
        <td>08/10/2022</td>
        <td>20:00-22:00</td>
        <td>
          Final assessment
        </tr>
      </tr>
      <tr>
        <td>15/10/2022</td>
        <td>20:00-22:00</td>
        <td>
          Class Close
        </tr>
      </tr>

    </tbody>
  </table>


  <p>Mời bạn xác nhận việc tham gia khóa học:</p>
  <form
    action="https://script.google.com/macros/s/AKfycbyT4P81KZ09u9xzya77W-tzO9osvThkc5plfVI055Ai4pJw0kfAMfSuMKfLY7cOGEtjdA/exec"
    method="post">
    <button type="submit" name="value" value="<?=emailContent?>|yes" class="btn-link">Yes</button>
    <button type="submit" name="value" value="<?=emailContent?>|no" class="btn-link">No</button>
  </form>
  <b>
    <i>
      Chúc bạn học tập tốt!
    </i>
  </b>

</body>

</html>