nord vpnnord vpn
Ad

Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
1.5 kB
3
Indexable
Never
<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "Organization",
 "name": "Buyforme",
 "alternateName": "BuyForMe",
 "url": "https://buyforme.vn",
 "description": "Dịch vụ mua hộ hàng hóa quốc tế",
 "disambiguatingDescription":"Buyforme là đơn vị cung cấp dịch vụ mua hàng thương mại từ các quốc gia Nhật, Hàn, Mỹ, Trung…. Về việt nam. Giúp người Việt mua hàng quốc tế một cách dễ dàng nhất.",
 "vatID":"0110517961",
 "sameAs":
  [
  "https://www.facebook.com/buyforme.vn",
  "https://www.instagram.com/buyforme.vn/",
  "https://www.tiktok.com/@buyforme.vn",
  "https://www.youtube.com/@buyforme68",
  "https://twitter.com/Buyforme68",
  "https://www.linkedin.com/in/buy-for-me-b76815293/"
  ],
  "email": "support@buyforme.vn",
 "logo": "https://buyforme.vn/_next/static/media/logoPC.1f7d86b2.svg",
  "image": "https://buyforme.vn/_next/static/media/logoPC.1f7d86b2.svg",
 "address": {
      "@type": "PostalAddress",
      "streetAddress": "Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội",
      "addressLocality": "Hà Nội",
      "postalCode": "10000",
      "addressCountry": "Việt Nam"
    },
 "foundingDate": "2023",
 "contactPoint": {
  "@type": "ContactPoint",
  "email": "support@buyforme.vn",
  "telephone": "+84334529955",
  "contactType": "customer service",
  "contactOption": "TollFree"
 }
}
</script>

nord vpnnord vpn
Ad