Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
22 days ago
842 B
1
Indexable
Never
+---------------+
|  Khách hàng|
|        |
| 1. Đưa ra  |
| yêu cầu dự án|
|        |
| 6. Giám sát |
| đánh giá   |
+-------+-------+
     |
     |
+--------V---------------+
|   Đơn vị      |
|  cho thuê nhân sự   |
|            |
| 2. Lên kế hoạch nhân sự|
| 3. Tuyển chọn ứng viên |
|  +------------+   |
|  | 4. Đội   |   |
|  |  nhân sự |   |
|  |      |   |
|  | - Developers|   |
|  | - Testers |   |
|  | - PM    |   |
|  | ...    |   |
|  +-----+------+   |
|     |5. Báo cáo  |
|     |tiến độ   |
+--------+-+-------------+
     |
     |7. Nghiệm thu
     |  Thanh toán
     |
     |
Leave a Comment