Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
8.7 kB
4
Indexable
Never
Vấn đề 01: Đăng ký người dùng

Để thiết kế và tạo các trường hợp kiểm tra thành phần cho phương thức "Đăng ký" (Register), bạn cần kiểm tra nhiều trường hợp để đảm bảo rằng phương thức xử lý các đầu vào và quy tắc kinh doanh khác nhau đúng cách. Dựa trên thông tin đã cung cấp, dưới đây là một số trường hợp kiểm tra và dữ liệu kiểm tra tương ứng:

Main Flow (Lưu ý: Kiểm tra nhiệm vụ chính):

Trường hợp 1: Đăng ký hợp lệ

Đầu vào:
strUserName = "User123"
strPassword = "P@ssw0rd"
strPhone = "0123456789"
Kết quả dự kiến:
Kết quả: TRUE
Thông báo: "Đăng ký thành công."
Trường hợp 2: Tên người dùng đã tồn tại

Đầu vào:
strUserName = "User123"
strPassword = "P@ssw0rd"
strPhone = "0123456789"
Kết quả dự kiến:
Kết quả: FALSE
Thông báo: "Tên người dùng đã tồn tại."
Alternative Flows (Lưu ý: Kiểm tra các trường hợp thay thế):

Trường hợp 3: Tên người dùng không hợp lệ (độ dài < 7)

Đầu vào:
strUserName = "User1"
strPassword = "P@ssw0rd"
strPhone = "0123456789"
Kết quả dự kiến:
Kết quả: FALSE
Thông báo: "Tên người dùng không hợp lệ."
Trường hợp 4: Mật khẩu không hợp lệ (độ dài < 12)

Đầu vào:
strUserName = "User123"
strPassword = "Pwd1$"
strPhone = "0123456789"
Kết quả dự kiến:
Kết quả: FALSE
Thông báo: "Mật khẩu không hợp lệ."
Trường hợp 5: Số điện thoại không hợp lệ (không bắt đầu bằng số 0)

Đầu vào:
strUserName = "User123"
strPassword = "P@ssw0rd"
strPhone = "1234567890"
Kết quả dự kiến:
Kết quả: FALSE
Thông báo: "Số điện thoại không hợp lệ."


Vấn đề 02: Tạo lịch học

Dưới đây là các trường hợp kiểm tra cho tính năng "Tạo lịch học," bao gồm cả quá trình chính và các quá trình thay thế:

Quá trình Chính:

Trường hợp 1: Quản trị viên tạo một lớp học Tiếng Anh mới

Đầu vào: Quản trị viên cung cấp thông tin lớp học (ví dụ: tên lớp học, thời gian, địa điểm).
Kết quả dự kiến: Lớp học Tiếng Anh được tạo thành công trong hệ thống.
Trường hợp 2: Quản trị viên duyệt lịch học mới

Đầu vào: Quản trị viên xem xét và duyệt lịch học.
Kết quả dự kiến: Lịch học được đánh dấu là đã duyệt trong hệ thống.
Trường hợp 3: Giáo viên nhận thông báo qua email

Đầu vào: Địa chỉ email của giáo viên được liên kết với lịch học.
Kết quả dự kiến: Giáo viên nhận được email thông báo về lịch học mới.
Trường hợp 4: Giáo viên xác nhận nhiệm vụ

Đầu vào: Giáo viên đăng nhập và xác nhận nhiệm vụ lớp học.
Kết quả dự kiến: Xác nhận của giáo viên được ghi lại trong hệ thống.
Trường hợp 5: Hệ thống hiển thị thông tin lớp học mới trên trang web

Đầu vào: Học sinh truy cập trang web để xem thông tin về lớp học có sẵn.
Kết quả dự kiến: Thông tin mới về lớp học Tiếng Anh được hiển thị trên trang web.
Các Quá trình Thay thế:

Trường hợp thay thế 1: Quản trị viên gặp lỗi khi tạo lớp học

Đầu vào: Quản trị viên cung cấp thông tin lớp học không hợp lệ hoặc thiếu thông tin.
Kết quả dự kiến: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu quản trị viên điều chỉnh thông tin.
Trường hợp thay thế 2: Quản trị viên từ chối lịch học mới

Đầu vào: Quản trị viên xem xét và từ chối lịch học.
Kết quả dự kiến: Lịch học được đánh dấu là bị từ chối trong hệ thống, và có thể yêu cầu hành động tiếp theo.
Trường hợp thay thế 3: Giáo viên không nhận được email thông báo

Đầu vào: Có vấn đề với hệ thống gửi email thông báo.
Kết quả dự kiến: Giáo viên không nhận được email thông báo. Quản trị viên hoặc nhóm IT cần điều tra và giải quyết vấn đề.
Trường hợp thay thế 4: Giáo viên không xác nhận nhiệm vụ

Đầu vào: Giáo viên không xác nhận nhiệm vụ lớp học trong khoảng thời gian xác định.
Kết quả dự kiến: Hệ thống có thể gửi lời nhắc hoặc thực hiện hành động phù hợp dựa trên quy tắc kinh doanh.
Trường hợp thay thế 5: Hệ thống không hiển thị thông tin lớp học trên trang web

Đầu vào: Sự cố kỹ thuật hoặc lỗi hệ thống ngăn thông tin được hiển thị.
Kết quả dự kiến: Người dùng không thể xem thông tin chi tiết về lớp học mới. Nhóm IT cần điều tra và giải quyết vấn đề.

Vấn đề 03: Phương thức crtCourse

Dưới đây là các trường hợp kiểm tra cho phương thức "crtCourse," bao gồm cả quá trình chính và các quá trình thay thế:

Main Flow (Lưu ý: Kiểm tra nhiệm vụ chính):

Trường hợp 1: Thành công khi tạo khóa học mới

Đầu vào:
CourseID = "CADV0001"
CourseName = (200 đến 1000 ký tự)
Duration = 30
Kết quả dự kiến:
Kết quả: TRUE
Thông báo: "Tạo khóa học thành công!"
Trường hợp 2: Lỗi khi tạo CourseID không hợp lệ (độ dài < 8)

Đầu vào:
CourseID = "CADV001"
CourseName = (200 đến 1000 ký tự)
Duration = 30
Kết quả dự kiến:
Kết quả: FALSE
Thông báo: "Tạo khóa học thất bại! CourseID không hợp lệ."
Alternative Flows (Lưu ý: Kiểm tra các trường hợp thay thế):

Trường hợp 3: Lỗi khi tạo CourseID không hợp lệ (không bắt đầu bằng "C" theo sau bởi ADV, INT, hoặc BEG)

Đầu vào:
CourseID = "BADV0001"
CourseName = (200 đến 1000 ký tự)
Duration = 30
Kết quả dự kiến:
Kết quả: FALSE
Thông báo: "Tạo khóa học thất bại! CourseID không hợp lệ."
Trường hợp 4: Lỗi khi tạo CourseID không hợp lệ (4 ký tự cuối không phải là số)

Đầu vào:
CourseID = "CADVABCD"
CourseName = (200 đến 1000 ký tự)
Duration = 30
Kết quả dự kiến:
Kết quả: FALSE
Thông báo: "Tạo khóa học thất bại! CourseID không hợp lệ."
Trường hợp 5: Lỗi khi tạo CourseName không hợp lệ (độ dài < 200)

Đầu vào:
CourseID = "CADV0001"
CourseName = "Short Course Name"
Duration = 30
Kết quả dự kiến:
Kết quả: FALSE
Thông báo: "Tạo khóa học thất bại! CourseName không hợp lệ."
Trường hợp 6: Lỗi khi tạo CourseName không hợp lệ (độ dài > 1000)

Đầu vào:
CourseID = "CADV0001"
CourseName = (1001 ký tự)
Duration = 30
Kết quả dự kiến:
Kết quả: FALSE
Thông báo: "Tạo khóa học thất bại! CourseName không hợp lệ."
Trường hợp 7: Lỗi khi tạo Duration không hợp lệ (nhỏ hơn 15)

Đầu vào:
CourseID = "CADV0001"
CourseName = (200 đến 1000 ký tự)
Duration = 10
Kết quả dự kiến:
Kết quả: FALSE
Thông báo: "Tạo khóa học thất bại! Duration không hợp lệ."
Trường hợp 8: Lỗi khi tạo Duration không hợp lệ (lớn hơn 60)

Đầu vào:
CourseID = "CADV0001"
CourseName = (200 đến 1000 ký tự)
Duration = 70
Kết quả dự kiến:
Kết quả: FALSE
Thông báo: "Tạo khóa học thất bại! Duration không hợp lệ."


Problem 4:
1 Giáo viên tạo khóa học tiếng Anh mới
2 Giáo viên biên soạn 12 bài học cho khóa học
3 Lãnh đạo giáo viên nhận được email thông báo
4 "Người lãnh đạo xem lại khóa học và đưa ra quyết định
phê duyệt nội dung"
5 "Người quản lý đánh giá khóa học và đưa ra quyết định
phê duyệt kinh doanh"
6 "Hệ thống hiển thị thông tin khóa học mới trên
  trang mạng"

1 "Giáo viên gặp lỗi khi tạo
khóa học"
2 "Giáo viên soạn ít hơn 12 bài học cho
khóa học"
3 Trưởng nhóm không nhận được email thông báo
4 Người quản lý không phê duyệt khóa học
5 Người quản lý không phê duyệt khóa học
6"Hệ thống không hiển thị được thông tin khóa học
trên trang web"