Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
1.1 kB
0
Indexable
Never
Turn off the lights
Cho N chiếc bóng đèn ( 10 ≤ N ≤ 100) và K chiếc công tắc (3 ≤ K ≤ 10). 
Mỗi chiếc khóa được nối với các bóng đèn theo quy luật như sau: 
-	Khóa 1 nối với các đèn: 1, 3, 5, 7, 9,…
-	Khóa 2 nối với các đèn: 2, 5, 8, 11, 14,…
-	Khóa 3 nối với các đèn: 3, 7, 11, 15, 19,…
Hãy xác định số bóng đèn tối đa được tắt sau tối đa 3 lần bật/tắt các công tắc. 


Input
Input sẽ chứa một hoặc nhiều test cases 
Dòng đầu là số lượng test case T (T ≤ 50)
Dòng đầu tiên của mỗi test cases là kích thước hình vuông N (5 ≤ N ≤ 9)
N dòng tiếp theo lần lượt là giá trị trong các ô nhỏ của hình vuông lớn. 
 
Output
Với mỗi test case, in ra tổng số lớn nhất thu được 

Sample
Input
2
5
1 0 3 5 6
4 5 3 7 9
7 2 2 6 7
3 4 7 8 8
9 5 1 6 3
6
3 4 5 6 8 6
3 5 6 7 7 8
3 3 3 3 3 5
1 2 5 6 4 2
3 3 5 5 5 7
8 5 3 6 9 9

Output
#1 35000
#2 72000