Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
10 kB
1
Indexable
Never
{
	"status": 200,
	"messageCode": null,
	"data": {
		"id": 1,
		"isDraft": true,
		"tasks": [
			{
				"id": 1,
				"name": "Kiểm tra kết nối",
				"enable": false
			},
			{
				"id": 2,
				"name": "Kiểm tra account và quyền",
				"enable": true
			},
			{
				"id": 3,
				"name": "Khai báo tác vụ đồng bộ RDBMS to HDFS",
				"enable": true
			},
			{
				"id": 4,
				"name": "Lưu vết tác động upcode",
				"enable": true
			}
		],
		"templates": {
			"type": "RDBMS2HDFS",
			"inputInfo": [
				{
					"templateType": "TABLE",
					"title": "1. Mô tả thông tin nguồn",
					"data": [
						{
							"header": [
								{
									"key": "index",
									"name": "STT"
								},
								{
									"key": "system_code",
									"name": "Mã hệ thống"
								},
								{
									"key": "system_name",
									"name": "Tên hệ thống"
								},
								{
									"key": "database_type",
									"name": "Loại Database"
								},
								{
									"key": "username",
									"name": "Username"
								},
								{
									"key": "URL_connection",
									"name": "URL Connection"
								},
								{
									"key": "unit",
									"name": "Đơn vị phát triển hệ thống"
								},
								{
									"key": "describe",
									"name": "Mô tả chung"
								}
							],
							"rows": [
								[
									{
										"key": "index",
										"name": "1"
									},
									{
										"key": "system_code",
										"name": "DB_ORACLE_SALE_458"
									},
									{
										"key": "system_name",
										"name": "BCCS 2.0"
									},
									{
										"key": "database_type",
										"name": "Oracle 12c"
									},
									{
										"key": "username",
										"name": "N/A"
									},
									{
										"key": "URL_connection",
										"name": "jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(LOAD_BALANCE=YES) (ADDRESS=  (PROTOCOL=TCP)  (HOST= 10.240.150.35) (PORT= 1521)) (ADDRESS=  (PROTOCOL=TCP)  (HOST= 10.240.150.38) (PORT= 1521)) (ADDRESS=  (PROTOCOL=TCP)  (HOST= 10.240.150.40) (PORT= 1521)) (CONNECT_DATA=(SERVER=DEDICATED)(SERVICE_NAME= sale)))"
									},
									{
										"key": "unit",
										"name": "BU sản phẩm quản lý  kho và bán hàng – TTCNTT - VTT"
									},
									{
										"key": "describe",
										"name": "Mô tả chung"
									}
								]
							]
						}
					]
				},
				{
					"templateType": "TABLE",
					"title": "2. Mô tả đối tượng dữ liệu",
					"data": [
						{
							"header": [
								{
									"key": "index",
									"name": "STT"
								},
								{
									"key": "system_code",
									"name": "Mã hệ thống"
								},
								{
									"key": "table",
									"name": "Bảng đồng bộ"
								},
								{
									"key": "describe",
									"name": "Mô tả ý nghĩa dữ liệu"
								},
								{
									"key": "owner",
									"name": "Owner dữ liệu"
								},
								{
									"key": "data_size",
									"name": "Độ lớn dữ liệu"
								},
								{
									"key": "frequency",
									"name": "Tần suất đồng bộ"
								},
								{
									"key": "query",
									"name": "Query đồng bộ"
								},
								{
									"key": "time",
									"name": "Thời gian đảm bảo dữ liệu đồng bộ"
								},
								{
									"key": "inCharge",
									"name": "Đầu mối đảm bảo dữ liệu"
								}
							],
							"rows": [
								[
									{
										"key": "index",
										"name": "1"
									},
									{
										"key": "system_code",
										"name": "DB_ORACLE_SALE_458"
									},
									{
										"key": "table",
										"name": "bccs_sale.SALE_SPECIAL_HISTORY"
									},
									{
										"key": "describe",
										"name": "bccs_sale.SALE_SPECIAL_HISTORY là bảng chứa thông tin giao dịch chuyển đổi 4G"
									},
									{
										"key": "owner",
										"name": "P.nghiệp vụ, Trung tâm Điều hành bán hàng – TCT VTT"
									},
									{
										"key": "data_size",
										"name": "111 bản ghi/ ngày"
									},
									{
										"key": "frequency",
										"name": "Ngày một lần"
									},
									{
										"key": "query",
										"name": "select ID, ISDN, SALE_TRANS_ID, PROD_OFFER_ID,TO_CHAR(CREATE_DATE, 'yyyymmddhh24miss') CREATE_DATE, CREATE_USER, PROGRAM_CODE, SYSTEM_TYPE, SERIAL, OWNER_ID, OWNER_TYPE, CUST_NAME, IS_VT_UNIT, PRICE_OLD, PRICE_NEW, LOCK_TYPE, LOCK_STATUS,TO_CHAR(EFFECTIVE_COMMIT_DATE, 'yyyymmddhh24miss') EFFECTIVE_COMMIT_DATE,TO_CHAR(VIOLATED_DATE, 'yyyymmddhh24miss') VIOLATED_DATE SELLING_PRICE,IS_WARNING,TO_CHAR(UPDATE_DATETIME, 'yyyymmddhh24miss') UPDATE_DATETIME,UPDATE_USER,OTHER_SERIAL,INPUT_ID,TO_CHAR(IMEI_UPDATE_DATETIME, 'yyyymmddhh24miss') IMEI_UPDATE_DATETIME,SALE_TRANS_ID_PUNISH,ORG_EFFECTIVE_COMMIT_DATE,PARTNER_CODE,STATUS,TO_CHAR(ENROLL_DATE, 'yyyymmddhh24miss') ENROLL_DATfrom bccs_sale.SALE_SPECIAL_HISTORY a where  CREATE_DATE>= sysdate -x and CREATE_DATE< sysdate;"
									},
									{
										"key": "time",
										"name": "Trước 02h hàng ngày"
									},
									{
										"key": "inCharge",
										"name": "AnhDK"
									}
								],
								[
									{
										"key": "index",
										"name": "2"
									},
									{
										"key": "system_code",
										"name": "DB_ORACLE_SALE_458"
									},
									{
										"key": "table",
										"name": "bccs_sale.SALE_PROGRAM_ISDN"
									},
									{
										"key": "describe",
										"name": "bccs_sale.SALE_PROGRAM_ISDN là bảng chứa thông tin cấu hình danh sách tập thuê bao được hưởng chương trình bán hàng đung sdodoi tượng"
									},
									{
										"key": "owner",
										"name": "P.nghiệp vụ, Trung tâm Điều hành bán hàng – TCT VTT"
									},
									{
										"key": "data_size",
										"name": "1668 bản ghi/ngày"
									},
									{
										"key": "frequency",
										"name": "Ngày một lần"
									},
									{
										"key": "query",
										"name": "select a.ID, CREATE_USER_ID, UPDATE_USER_ID, TO_CHAR(UPDATE_DATETIME, 'yyyymmddhh24miss') UPDATE_DATETIME, PROGRAM_NAME, SALE_PROGRAM_ISDN_REQ_ID from BCCS_SALE.SALE_PROGRAM_ISDN a where CREATE_DATETIME>= sysdate -x and CREATE_DATE< CREATE_DATETIME "
									},
									{
										"key": "time",
										"name": "Trước 02h hàng ngày"
									},
									{
										"key": "inCharge",
										"name": "AnhDK"
									}
								],
								[]
							]
						}
					]
				},
				{
					"templateType": "LABEL",
					"title": "3. Mô tả chi tiết dữ liệu",
					"data": [
						{
							"isNotEdit": true,
							"title": "Bảng: <SALE_SPECIAL_HISTORY>",
							"header": [
								{
									"key": "index",
									"name": "Số thứ tự"
								},
								{
									"key": "field_name",
									"name": "Tên Trường"
								},
								{
									"key": "type",
									"name": "Kiểu dữ liệu và độ dài"
								},
								{
									"key": "describe",
									"name": "Mô tả ý nghĩa, định dạng"
								},
								{
									"key": "valueSample",
									"name": "Giá trị sample"
								}
							],
							"rows": [
								[
									{
										"key": "index",
										"name": "1"
									},
									{
										"key": "field_name",
										"name": "ID"
									},
									{
										"key": "type",
										"name": "NUMBER (20)"
									},
									{
										"key": "describe",
										"name": "id bảng"
									},
									{
										"key": "valueSample",
										"name": "100"
									}
								],
								[
									{
										"key": "index",
										"name": "2"
									},
									{
										"key": "field_name",
										"name": "ISDN"
									},
									{
										"key": "type",
										"name": "VARCHAR2(50)"
									},
									{
										"key": "describe",
										"name": "số điện thoại khách hàng"
									},
									{
										"key": "valueSample",
										"name": "20230926144829"
									}
								],
								[
									{
										"key": "index",
										"name": "3"
									},
									{
										"key": "field_name",
										"name": "SALE_TRANS_ID"
									},
									{
										"key": "type",
										"name": " NUMBER(20),"
									},
									{
										"key": "describe",
										"name": "id giao dịch bán hàng"
									},
									{
										"key": "valueSample",
										"name": "20230926144829"
									}
								]
							]
						},
						{
							"header": [
								{
									"key": "index",
									"name": "Số thứ tự"
								},
								{
									"key": "field_name",
									"name": "Tên Trường"
								},
								{
									"key": "type",
									"name": "Kiểu dữ liệu và độ dài"
								},
								{
									"key": "describe",
									"name": "Mô tả ý nghĩa, định dạng"
								},
								{
									"key": "valueSample",
									"name": "Giá trị sample"
								}
							],
							"rows": [
								[
									{
										"key": "index",
										"name": "2"
									},
									{
										"key": "field_name",
										"name": "ISDN"
									},
									{
										"key": "type",
										"name": "VARCHAR2(50)"
									},
									{
										"key": "describe",
										"name": "số điện thoại khách hàng"
									},
									{
										"key": "valueSample",
										"name": "20230926144829"
									}
								],
								[
									{
										"key": "index",
										"name": "2"
									},
									{
										"key": "field_name",
										"name": "ISDN"
									},
									{
										"key": "type",
										"name": "VARCHAR2(50)"
									},
									{
										"key": "describe",
										"name": "số điện thoại khách hàng"
									},
									{
										"key": "valueSample",
										"name": "20230926144829"
									}
								]
							]
						}
					]
				}
			]
		}
	}
}
Leave a Comment