Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
javascript
11 days ago
1.3 kB
8
Indexable
Never
{
  "result": ["player", "tie", "banker", "bankerPair", "playerPair", "player", "player", "banker", "tie", ...],
  "stats": {
    "B": 10, // Số lượng tay cái
    "P": 12, // SỐ lượng tay con
    "BP": 2, // Số lượng đôi nhà cái
    "PP": 3 // SỐ lượng Đôi nhà con
  },
  "currentHandValue": {
    "player": ["1h", "2s"], // 1 heart, 2 spades
    "banker": ["5d", "3c"] // 5 diamond, 3 clubs
  },
  "currentGameStatus": "START", // START, END, DEALING
  "timeLeftUntilNextRound": 10 
}

MÌnh cần bác làm cho mình 2 function
Function 1: Vẽ tất cả số liệu từ chuỗi kết quả với đầu vào object như sau
{
  "result": ["player", "tie", "banker", "bankerPair", "playerPair", "player", "player", "banker", "tie", ...],
  "stats": {
    "B": 10, // Số lượng tay cái
    "P": 12, // SỐ lượng tay con
    "BP": 2, // Số lượng đôi nhà cái
    "PP": 3 // SỐ lượng Đôi nhà con
  }
}

Function 2: Hiển thị giá trị bài từ chuỗi đầu vào như sau
{
  "currentHandValue": {
    "player": ["1h", "2s"], // 1 heart, 2 spades
    "banker": ["5d", "3c"] // 5 diamond, 3 clubs
  }
}

Giá trị player banker có thể trống
Leave a Comment