Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
1.8 kB
4
Indexable
Never
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>

struct Singer {
  int budget;
  int followers;

  Singer(int b, int f) : budget(b), followers(f) {}
};

bool compareSingers(const Singer& s1, const Singer& s2) {
  // Sắp xếp theo độ giảm dần của lượng người theo dõi
  return s1.followers > s2.followers;
}

void optimizeAdvertising(std::vector<Singer>& singers, int totalBudget) {
  // Sắp xếp danh sách ca sĩ theo độ giảm dần của lượng người theo dõi
  std::sort(singers.begin(), singers.end(), compareSingers);

  int maxFollowers = 0;
  int totalSpent = 0;

  for (const Singer& singer : singers) {
    // Nếu chi phí dự kiến với ca sĩ hiện tại không vượt quá tổng ngân sách
    if (totalSpent + singer.budget <= totalBudget) {
      totalSpent += singer.budget;
      maxFollowers += singer.followers;
    }
    else {
      // Nếu vượt quá ngân sách, dừng lại vì không thể thêm ca sĩ khác nữa
      break;
    }
  }

  std::cout << "Tổng người theo dõi tối đa: " << maxFollowers << std::endl;
  std::cout << "Tổng chi phí tối thiểu: " << totalSpent << std::endl;
}

int main() {
  std::vector<Singer> singers;
  singers.emplace_back(1000, 9000); // Ca sĩ 1, có budget 1000 và 50000 người theo dõi
  singers.emplace_back(2000, 8500); // Ca sĩ 2, có budget 2000 và 75000 người theo dõi
  singers.emplace_back(2000, 10000); // Ca sĩ 3, có budget 1500 và 60000 người theo dõi

  int totalBudget = 4000; // Tổng ngân sách

  optimizeAdvertising(singers, totalBudget);

  return 0;
}