Untitled

mail@pastecode.io avatarunknown
plain_text
14 days ago
89 kB
2
Indexable
Never
[
  {
    "id": 1192,
    "name": "gdf",
    "name_english": "",
    "name_korea": "",
    "slug": "gdf",
    "date_report": "2023-09-25T17:00:00.000Z",
    "file": "",
    "file_english": "undefined",
    "file_korea": "undefined",
    "publish": 1,
    "category_id": 6,
    "seo_title": "undefined",
    "seo_description": "undefined",
    "seo_keyword": "undefined",
    "deleted_at": null,
    "created_at": null,
    "updated_at": null,
    "content": "<p>gfd</p>",
    "content_english": "",
    "content_korea": ""
  },
  {
    "id": 1191,
    "name": "ad",
    "name_english": "",
    "name_korea": "",
    "slug": "ad",
    "date_report": "2023-09-22T17:00:00.000Z",
    "file": "",
    "file_english": "undefined",
    "file_korea": "undefined",
    "publish": 1,
    "category_id": 10,
    "seo_title": "undefined",
    "seo_description": "undefined",
    "seo_keyword": "undefined",
    "deleted_at": null,
    "created_at": null,
    "updated_at": null,
    "content": "<p>ds</p>",
    "content_english": "",
    "content_korea": ""
  },
  {
    "id": 1188,
    "name": "dhgj",
    "name_english": "",
    "name_korea": "",
    "slug": "dhgj",
    "date_report": "2023-09-14T17:00:00.000Z",
    "file": "",
    "file_english": "undefined",
    "file_korea": "undefined",
    "publish": 1,
    "category_id": 6,
    "seo_title": "undefined",
    "seo_description": "undefined",
    "seo_keyword": "undefined",
    "deleted_at": null,
    "created_at": null,
    "updated_at": null,
    "content": "<p>cbn</p>",
    "content_english": "",
    "content_korea": ""
  },
  {
    "id": 1182,
    "name": "3124 143212",
    "name_english": "wr qwer",
    "name_korea": "",
    "slug": "3124-143212",
    "date_report": "2023-09-14T17:00:00.000Z",
    "file": "",
    "file_english": "undefined",
    "file_korea": "undefined",
    "publish": 1,
    "category_id": 6,
    "seo_title": "undefined",
    "seo_description": "undefined",
    "seo_keyword": "undefined",
    "deleted_at": null,
    "created_at": null,
    "updated_at": null,
    "content": "<p>zxcv</p>",
    "content_english": "<p>sdf</p>",
    "content_korea": ""
  },
  {
    "id": 1180,
    "name": "test5489",
    "name_english": "",
    "name_korea": "",
    "slug": ".html",
    "date_report": "2023-09-12T17:00:00.000Z",
    "file": "",
    "file_english": "undefined",
    "file_korea": "undefined",
    "publish": 0,
    "category_id": 10,
    "seo_title": "undefined",
    "seo_description": "undefined",
    "seo_keyword": "undefined",
    "deleted_at": null,
    "created_at": null,
    "updated_at": null,
    "content": "<p>v</p>",
    "content_english": "",
    "content_korea": ""
  },
  {
    "id": 1178,
    "name": "Đột biến phiên chiều, VND khớp lệnh khủng, VND - Mỗi ngày một mã cổ phiếu",
    "name_english": null,
    "name_korea": null,
    "slug": "dot-bien-phien-chieu-vnd-khop-lenh-khung-vnd-moi-ngay-mot-ma-co-phie",
    "date_report": "2023-07-05T17:00:00.000Z",
    "file": "https://nhsv.vn/uploadfile/source/BTHN2023/6.7.pdf",
    "file_english": null,
    "file_korea": null,
    "publish": 1,
    "category_id": 7,
    "seo_title": null,
    "seo_description": null,
    "seo_keyword": null,
    "deleted_at": null,
    "created_at": "2023-07-06T10:28:05.000Z",
    "updated_at": "2023-07-06T10:28:05.000Z",
    "content": "<table cellspacing=\"0\" class=\"Table\" style=\"border-collapse:collapse; border:undefined; margin-left:26.7pt; width:17.0cm\">\r\n\t<tbody>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:#0070bd; height:17.0pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><strong><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:white\">Chuyển động thị trường</span></span></span></strong></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:17.0pt; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\">&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:white; height:262.15pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\">&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:262.15pt; vertical-align:top; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Phi&ecirc;n 6/7, chỉ số VN-Index giảm 8.4 điểm, tương đương 0.74%, xuống 1,1262.2 điểm. Thanh khoản đạt tầm 18,6 ngh&igrave;n tỉ.</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Gần 70% số cổ phiếu giảm gi&aacute;, &ldquo;d&agrave;n đều&rdquo; tr&ecirc;n cả 3 nh&oacute;m Large Cap, Mid v&agrave; Small Cap. Ở nh&oacute;m Large Cap, HVN v&agrave; VND l&agrave; 2 m&atilde; giảm s&acirc;u nhất. Gần như Top10 nh&oacute;m ng&agrave;nh lớn tr&ecirc;n s&agrave;n n&agrave;y đều ch&igrave;m trong sắc đỏ. Ở c&aacute;c nh&oacute;m ng&agrave;nh nhỏ hơn, chỉ c&oacute; dệt may, bảo hiểm.</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Cổ phiếu ng&acirc;n h&agrave;ng diễn biến k&eacute;m khả quan khi khi từ VCB, TCB v&agrave; h&agrave;ng loạt ng&acirc;n h&agrave;ng kh&aacute;c đều giảm từ 1-2%.</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Cổ phiếu chứng kho&aacute;n ph&acirc;n h&oacute;a hơn khi SSI, HCM, VCI v&agrave; BSI tăng trong khi VIX, CTS giảm mạnh, VND rơi ở mức gi&aacute; s&agrave;n</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Nh&oacute;m bất động sản ngập trong sắc đỏ. Hầu hết từ VHM, VRE đến NVL, KDH đều giảm từ 1-3%.</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Khối ngoại tăng b&aacute;n r&ograve;ng l&ecirc;n hơn 300 tỷ v&agrave;o cuối ng&agrave;y, m&atilde; bị b&aacute;n mạnh l&agrave; VNM, STB, HDB, NLG, SSI, VND, VHM&hellip; </span></span></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t</tbody>\r\n</table>\r\n\r\n<table cellspacing=\"0\" class=\"Table\" style=\"border-collapse:collapse; border:undefined; margin-left:26.7pt; width:17.0cm\">\r\n\t<tbody>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:#0070bd; height:17.0pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><strong><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:white\">Nhận định</span></span></span></strong></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:17.0pt; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\">&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:white; height:87.35pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\">&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:87.35pt; vertical-align:top; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Sau khi rơi mạnh v&agrave;o phi&ecirc;n chiều, VNI giữ được gi&aacute; ở những ph&uacute;t cuối tại mốc hỗ trợ 1120-1124.</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Tuy đ&atilde; về hỗ trợ nhưng vẫn cần theo d&otilde;i th&ecirc;m xu hướng của VNI</span></span></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t</tbody>\r\n</table>\r\n\r\n<table cellspacing=\"0\" class=\"Table\" style=\"border-collapse:collapse; border:none; margin-left:26.7pt; width:17.0cm\">\r\n\t<tbody>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:#0070bd; height:17.0pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><strong><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:white\">Điểm tin h&agrave;ng ng&agrave;y</span></span></span></strong></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:17.0pt; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\">&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:white; height:149.95pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><strong><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:black\">Vĩ m&ocirc;</span></span></span></strong></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:149.95pt; vertical-align:top; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Nội bộ Fed bất đồng về quyết định tạm ngưng n&acirc;ng l&atilde;i suất trong th&aacute;ng 6</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">V&agrave;ng thế giới giảm nhẹ sau bi&ecirc;n bản họp của Fed</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Dầu WTI tăng mạnh 3% chờ dữ liệu về nhu cầu tại Mỹ</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Dow Jones mất hơn 100 điểm, đứt mạch 3 phi&ecirc;n tăng li&ecirc;n tiếp</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Đầu tư trực tiếp nước ngo&agrave;i to&agrave;n cầu giảm 12% trong năm 2022</span></span></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:white; height:149.95pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><strong><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:black\">Doanh nghiệp</span></span></span></strong></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:149.95pt; vertical-align:top; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">MBB: Chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">HPG: Sản lượng b&aacute;n th&eacute;p th&aacute;ng 6 cao nhất từ đầu năm</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">SHI li&ecirc;n tục mua lại trước hạn tr&aacute;i phiếu</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">AVC chốt quyền trả cổ tức c&ograve;n lại năm 2022, tỷ lệ 15%</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">VND: Giảm s&agrave;n, 70 triệu cổ phiếu được sang tay chỉ trong 30 ph&uacute;t</span></span></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t</tbody>\r\n</table>\r\n\r\n<table cellspacing=\"0\" class=\"Table\" style=\"border-collapse:collapse; border:undefined; margin-left:26.7pt; width:643px\">\r\n\t<tbody>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td colspan=\"2\" style=\"background-color:#0070bd; height:17.0pt; width:32.34%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><strong><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:white\">Mỗi ng&agrave;y một m&atilde; cổ phiếu</span></span></span></strong></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:17.0pt; width:67.66%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\">&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:white; height:196.05pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\">&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td colspan=\"2\" style=\"height:196.05pt; vertical-align:top; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><strong><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:black\">CTCP Chứng kho&aacute;n VNDIRECT, m&atilde; VND</span></span></span></strong></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><strong><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:black\">Khuyến nghị: ti&ecirc;u cực</span></span></span></strong></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:black\">VND đ&atilde; c&oacute; một đ&agrave; tăng đẹp, diễn ra trong hơn 6 th&aacute;ng.</span></span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:black\">M&atilde; c&oacute; mốc hỗ trợ tương đối chắc ở tầm gi&aacute; 18.</span></span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:black\">Sau một loạt tin tức kh&ocirc;ng tốt, đ&oacute;ng cửa phi&ecirc;n 6/7, VND đ&atilde; về lại mốc gi&aacute; n&agrave;y.</span></span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:black\">Tuy đ&atilde; về hỗ trợ nhưng lực b&aacute;n ra l&agrave; rất mạnh, khả năng mốc 18 n&agrave;y kh&ocirc;ng c&ograve;n hỗ trợ được VND.</span></span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:black\">Nh&agrave; đầu tư nắm giữ VND c&oacute; thể tho&aacute;t dần vị thế của m&igrave;nh tại l&uacute;c n&agrave;y, v&agrave; tho&aacute;t to&agrave;n bộ khi m&atilde; rơi xuống dưới mức gi&aacute; 18.</span></span></span></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t</tbody>\r\n</table>\r\n\r\n<p><img alt=\"\" src=\"https://nhsv.vn/uploadfile/source/BTHN2023/6.7.png\" style=\"height:484px; width:573px\" /></p>\r\n\r\n<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><strong><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Khuyến c&aacute;o</span></span></strong></span></span></p>\r\n\r\n<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Khuyến c&aacute;o: B&aacute;o c&aacute;o n&agrave;y kh&ocirc;ng mang t&iacute;nh chất mời ch&agrave;o mua hay b&aacute;n bất cứ chứng kho&aacute;n n&agrave;o. C&aacute;c khuyến nghị trong b&aacute;o c&aacute;o n&agrave;y c&oacute; thể kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với tất cả c&aacute;c nh&agrave; đầu tư. C&aacute;c th&ocirc;ng tin, dự b&aacute;o v&agrave; khuyến nghị trong bản b&aacute;o c&aacute;o n&agrave;y được dựa tr&ecirc;n c&aacute;c nguồn tin cậy, tuy nhi&ecirc;n, NHSV kh&ocirc;ng đảm bảo chắc chắn sự ch&iacute;nh x&aacute;c ho&agrave;n to&agrave;n v&agrave; đầy đủ của c&aacute;c nguồn th&ocirc;ng tin n&agrave;y. NHSV kh&ocirc;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm đối với c&aacute;c lỗi, thiếu s&oacute;t, sai s&oacute;t, sơ suất, kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c trong t&agrave;i liệu n&agrave;y.</span></span></span></span></p>",
    "content_english": null,
    "content_korea": null
  },
  {
    "id": 1177,
    "name": "VNI tuy tăng nhẹ nhưng bị đạp cuối phiên, thị trường vẫn cần động lực từ nhóm ngân hàng, PVD - Mỗi ngày một mã cổ phiếu",
    "name_english": null,
    "name_korea": null,
    "slug": "vni-tuy-tang-nhe-nhung-bi-dap-cuoi-phien-thi-truong-van-can-dong-luc-tu-nhom-ngan-hang-pvd-moi-ngay-mot-ma-co-phieu",
    "date_report": "2023-07-04T17:00:00.000Z",
    "file": "https://nhsv.vn/uploadfile/source/BTHN2023/5.7.pdf",
    "file_english": null,
    "file_korea": null,
    "publish": 1,
    "category_id": 7,
    "seo_title": null,
    "seo_description": null,
    "seo_keyword": null,
    "deleted_at": null,
    "created_at": "2023-07-05T09:14:10.000Z",
    "updated_at": "2023-07-05T09:14:10.000Z",
    "content": "<table cellspacing=\"0\" class=\"Table\" style=\"border-collapse:collapse; border:undefined; margin-left:26.7pt; width:17.0cm\">\r\n\t<tbody>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:#0070bd; height:17.0pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><strong><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:white\">Chuyển động thị trường</span></span></span></strong></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:17.0pt; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\">&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:white; height:262.15pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\">&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:262.15pt; vertical-align:top; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Phi&ecirc;n 5/7, chỉ số VN-Index tăng 2,62 điểm, tương đương 0,23%, l&ecirc;n 1.134,62 điểm. Khối lượng giao dịch của VN-Index cải thiện nhưng vẫn thấp hơn trung b&igrave;nh 20 ng&agrave;y, đạt 807 triệu đơn vị, tương đương gi&aacute; trị 17.2 ng&agrave;n tỷ đồng.</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Kết phi&ecirc;n, VCB đ&oacute;ng vai tr&ograve; n&acirc;ng đỡ cho VN-Index, HPG theo sau với đ&oacute;ng g&oacute;p 1 điểm. Trong khi ở chiều ngược lại &aacute;p lực của thị trường đến từ c&aacute;c m&atilde; VHM, VNM, VIC, GAS, GVR&hellip;</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Ng&agrave;nh ng&acirc;n h&agrave;ng l&agrave; điểm tựa ch&iacute;nh cho thị trường trong phi&ecirc;n s&aacute;ng song đ&atilde; c&oacute; sự đuối sức khi bước v&agrave;o phi&ecirc;n chiều. Cụ thể, BID LPB MBB chỉ c&ograve;n tăng nhẹ trong khi nhiều m&atilde; như TCB, ACB, TPB, HDB, EIB&hellip; đảo chiều giảm.</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Ng&agrave;nh vật liệu x&acirc;y dựng nổi s&oacute;ng với sắc xanh lan tỏa đến nhiều m&atilde; như HPG, HT1, HVX, NKG v&agrave; TCG sau những th&ocirc;ng tin t&iacute;ch cực trong giải ng&acirc;n vốn đầu tư c&ocirc;ng.</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Về giao dịch của khối ngoại, khối n&agrave;y mua r&ograve;ng tổng cộng 184 tỷ đồng tr&ecirc;n s&agrave;n HOSE, trong đ&oacute; HPG (120 tỷ) v&agrave; TCM (77 tỷ) l&agrave; hai m&atilde; được mua r&ograve;ng nhiều nhất.</span></span></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t</tbody>\r\n</table>\r\n\r\n<table cellspacing=\"0\" class=\"Table\" style=\"border-collapse:collapse; border:undefined; margin-left:26.7pt; width:17.0cm\">\r\n\t<tbody>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:#0070bd; height:17.0pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><strong><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:white\">Nhận định</span></span></span></strong></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:17.0pt; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\">&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:white; height:87.35pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\">&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:87.35pt; vertical-align:top; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">VNI sau khi tự tạo đ&aacute;y hỗ trợ buổi s&aacute;ng ở mốc 1134 v&agrave; tăng l&ecirc;n, đến phi&ecirc;n chiều m&atilde; đ&atilde; đảo chiều trở về lại mốc n&agrave;y.</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Xu hướng chung của thị trường vẫn đang l&agrave; tăng, tuy nhi&ecirc;n cần theo d&otilde;i th&ecirc;m nếu mu&ocirc;n x&aacute;c nhận ch&iacute;nh x&aacute;c xu hướng ngắn hạn.</span></span></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t</tbody>\r\n</table>\r\n\r\n<table cellspacing=\"0\" class=\"Table\" style=\"border-collapse:collapse; border:none; margin-left:26.7pt; width:17.0cm\">\r\n\t<tbody>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:#0070bd; height:17.0pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><strong><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:white\">Điểm tin h&agrave;ng ng&agrave;y</span></span></span></strong></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:17.0pt; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\">&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:white; height:149.95pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><strong><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:black\">Vĩ m&ocirc;</span></span></span></strong></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:149.95pt; vertical-align:top; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">V&agrave;ng thế giới gần như đi ngang chờ bi&ecirc;n bản họp của Fed</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Dầu tăng nhẹ sau th&ocirc;ng b&aacute;o giảm sản lượng từ Ả-rập X&ecirc;-&uacute;t v&agrave; Nga</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">C&ograve;n hơn 700.000 tỷ đồng vốn đầu tư c&ocirc;ng cần giải ng&acirc;n đến cuối năm</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Dự thảo cơ chế mới cho ph&aacute;t triển điện mặt trời m&aacute;i nh&agrave; &#39;bị ch&ecirc;&#39; chưa hấp dẫn</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Việt Nam tiếp tục xuất si&ecirc;u ở mức cao</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Gi&aacute; điện ch&acirc;u &Acirc;u lại xuống mức &acirc;m</span></span></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:white; height:149.95pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><strong><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:black\">Doanh nghiệp</span></span></span></strong></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:149.95pt; vertical-align:top; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">NVL: Con g&aacute;i &ocirc;ng B&ugrave;i Th&agrave;nh Nhơn mua th&agrave;nh c&ocirc;ng hơn 3 triệu cổ phiếu NVL</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">KQKD qu&yacute; 2 nh&oacute;m dầu kh&iacute;: PVS, PVD l&atilde;i tăng bằng lần, cổ phiếu &aacute;p s&aacute;t đỉnh cũ</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">CII: Đứng ra bảo l&atilde;nh cho 2 c&ocirc;ng ty con vay ng&acirc;n h&agrave;ng 1.400 tỷ đồng</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">PET sắp chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 8%</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Vietnam Airlines ước doanh thu 6 th&aacute;ng hơn 45 ng&agrave;n tỷ, tăng gần 50%</span></span></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t</tbody>\r\n</table>\r\n\r\n<table cellspacing=\"0\" class=\"Table\" style=\"border-collapse:collapse; border:undefined; margin-left:26.7pt; width:643px\">\r\n\t<tbody>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td colspan=\"2\" style=\"background-color:#0070bd; height:17.0pt; width:32.34%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><strong><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:white\">Mỗi ng&agrave;y một m&atilde; cổ phiếu</span></span></span></strong></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:17.0pt; width:67.66%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\">&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:white; height:196.05pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\">&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td colspan=\"2\" style=\"height:196.05pt; vertical-align:top; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><strong><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:black\">Tổng CTCP Khoang v&agrave; Dịch vụ Khoan Dầu kh&iacute;, m&atilde; PVD</span></span></span></strong></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><strong><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:black\">Khuyến nghị: T&iacute;ch cực</span></span></span></strong></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:black\">PVD đ&atilde; c&oacute; một đ&atilde; tăng ấn tượng, uptrend k&eacute;o d&agrave;i hơn 6 th&aacute;ng.</span></span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:black\">M&atilde; li&ecirc;n tục ph&aacute; những mốc kh&aacute;ng cự mạnh như 19, 22-23</span></span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:black\">Sau khi ph&aacute; mốc 23, m&atilde; c&oacute; retest lại về mức gi&aacute; n&agrave;y v&agrave; đ&atilde; retest th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:black\">Hiện tại sau khi đi ngang trong bi&ecirc;n 23-25, m&atilde; đ&atilde; break qua bi&ecirc;n n&agrave;y với một c&acirc;y nến xanh d&agrave;i, r&otilde; d&agrave;ng k&egrave;m thanh khoản cao.</span></span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:black\">Nh&agrave; đầu tư ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể cho PVD v&agrave;o danh mục khi gi&aacute; đỏ, hoặc gi&aacute; quay về mốc 25, hoặc c&oacute; thế tham gia đầu tư ngắn hạn t+.</span></span></span></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t</tbody>\r\n</table>\r\n\r\n<p><img alt=\"\" src=\"https://nhsv.vn/uploadfile/source/BTHN2023/5.7.png\" style=\"height:445px; width:658px\" /></p>\r\n\r\n<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><strong><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Khuyến c&aacute;o</span></span></strong></span></span></p>\r\n\r\n<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Khuyến c&aacute;o: B&aacute;o c&aacute;o n&agrave;y kh&ocirc;ng mang t&iacute;nh chất mời ch&agrave;o mua hay b&aacute;n bất cứ chứng kho&aacute;n n&agrave;o. C&aacute;c khuyến nghị trong b&aacute;o c&aacute;o n&agrave;y c&oacute; thể kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với tất cả c&aacute;c nh&agrave; đầu tư. C&aacute;c th&ocirc;ng tin, dự b&aacute;o v&agrave; khuyến nghị trong bản b&aacute;o c&aacute;o n&agrave;y được dựa tr&ecirc;n c&aacute;c nguồn tin cậy, tuy nhi&ecirc;n, NHSV kh&ocirc;ng đảm bảo chắc chắn sự ch&iacute;nh x&aacute;c ho&agrave;n to&agrave;n v&agrave; đầy đủ của c&aacute;c nguồn th&ocirc;ng tin n&agrave;y. NHSV kh&ocirc;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm đối với c&aacute;c lỗi, thiếu s&oacute;t, sai s&oacute;t, sơ suất, kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c trong t&agrave;i liệu n&agrave;y.</span></span></span></span></p>",
    "content_english": null,
    "content_korea": null
  },
  {
    "id": 1176,
    "name": "VNI lấy lại nhịp tăng, cổ phiếu dầu khí, chứng khoán bùng nổ, VCI - Mỗi ngày một cổ phiếu",
    "name_english": null,
    "name_korea": null,
    "slug": "vni-lay-lai-nhip-tang-co-phieu-dau-khi-chung-khoan-bung-no-vci-moi-ngay-mot-co-phie",
    "date_report": "2023-07-03T17:00:00.000Z",
    "file": "https://nhsv.vn/uploadfile/source/BTHN2023/4.7.pdf",
    "file_english": null,
    "file_korea": null,
    "publish": 1,
    "category_id": 7,
    "seo_title": null,
    "seo_description": null,
    "seo_keyword": null,
    "deleted_at": null,
    "created_at": "2023-07-04T10:24:36.000Z",
    "updated_at": "2023-07-04T10:24:36.000Z",
    "content": "<table cellspacing=\"0\" class=\"Table\" style=\"border-collapse:collapse; border:undefined; margin-left:26.7pt; width:17.0cm\">\r\n\t<tbody>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:#0070bd; height:17.0pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><strong><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:white\">Chuyển động thị trường</span></span></span></strong></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:17.0pt; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\">&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:white; height:262.15pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\">&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:262.15pt; vertical-align:top; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Kết th&uacute;c phi&ecirc;n giao dịch, VN-Index đ&oacute;ng cửa ở mốc 1,132.00, tăng 6.50 điểm (+0.58%). Thanh khoản c&oacute; sự cải thiện đ&aacute;ng kể so với c&aacute;c phi&ecirc;n trước đ&oacute; khi c&oacute; hơn 700 triệu cổ phiếu được giao dịch, tổng khối lượng khớp lệnh tr&ecirc;n to&agrave;n s&agrave;n đạt mức hơn 14 ngh&igrave;n tỷ đồng.</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Nh&oacute;m cổ phiếu c&oacute; mức tăng mạnh mẽ nhất to&agrave;n thị trường đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; chứng kho&aacute;n. Ngo&agrave;i SSI ở trong rổ VN30 th&igrave; h&agrave;ng loạt cổ phiếu kh&aacute;c trong nh&oacute;m cũng c&oacute; được mức tăng ấn tượng. Trong đ&oacute;, VCI l&agrave; cổ phiếu nổi bật hơn cả khi c&oacute; cho m&igrave;nh mức tăng trần. Theo sau đ&oacute; l&agrave; một v&agrave;i cổ phiếu kh&aacute;c như HCM, VIX hay VND.</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Một nh&oacute;m cổ phiếu kh&aacute;c cũng tăng điểm ấn tượng trong ng&agrave;y h&ocirc;m nay đ&oacute; l&agrave; dầu kh&iacute;. B&ecirc;n cạnh PLX th&igrave; rất nhiều cổ phiếu kh&aacute;c trong nh&oacute;m cũng đồng loạt tăng điểm mạnh mẽ. Một số c&aacute;i t&ecirc;n đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; c&oacute; thể kể đến như PVS PVD hay PVC.</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Khối ngoại quay trở lại b&aacute;n r&ograve;ng mạnh trong phi&ecirc;n h&ocirc;m nay với gi&aacute; trị đạt mức hơn 400 tỷ đồng. Trong đ&oacute;, VHM v&agrave; STB l&agrave; hai cổ phiếu bị b&aacute;n ra mạnh nhất.</span></span></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t</tbody>\r\n</table>\r\n\r\n<table cellspacing=\"0\" class=\"Table\" style=\"border-collapse:collapse; border:undefined; margin-left:26.7pt; width:17.0cm\">\r\n\t<tbody>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:#0070bd; height:17.0pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><strong><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:white\">Nhận định</span></span></span></strong></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:17.0pt; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\">&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:white; height:87.35pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\">&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:87.35pt; vertical-align:top; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Sau khi phản ứng tốt ở mốc 1120, thị trường bật mạnh trở lại</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Dự kiến đ&agrave; tăng n&agrave;y sẽ tiếp diễn đến khi thị trường chạm c&aacute;c mốc kh&aacute;ng cự như 1150.</span></span></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t</tbody>\r\n</table>\r\n\r\n<table cellspacing=\"0\" class=\"Table\" style=\"border-collapse:collapse; border:none; margin-left:26.7pt; width:17.0cm\">\r\n\t<tbody>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:#0070bd; height:17.0pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><strong><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:white\">Điểm tin h&agrave;ng ng&agrave;y</span></span></span></strong></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:17.0pt; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\">&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:white; height:149.95pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><strong><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:black\">Vĩ m&ocirc;</span></span></span></strong></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:149.95pt; vertical-align:top; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">V&agrave;ng thế giới tăng khi số liệu kinh tế ảm đạm</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Dầu quay đầu tăng khi Ả-rập X&ecirc;-&uacute;t v&agrave; Nga th&ocirc;ng b&aacute;o cắt giảm sản lượng v&agrave;o th&aacute;ng 8</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Phố Wall tăng nhẹ khởi đầu 6 th&aacute;ng cuối năm 2023</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">UOB tiếp tục hạ dự b&aacute;o tăng trưởng GDP 2023 của Việt Nam xuống 5.2%</span></span></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:white; height:149.95pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><strong><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:black\">Doanh nghiệp</span></span></span></strong></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:149.95pt; vertical-align:top; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">NVL: Novaland tiếp tục bổ sung t&agrave;i sản đảm bảo cho khoản vay 1.600 tỷ đồng tại MSB</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">HBC: X&acirc;y dựng Hòa Bình mi&ecirc;̃n nhi&ecirc;̣m Giám đ&ocirc;́c tài chính</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">TCM: Cổ đ&ocirc;ng lớn đăng k&yacute; mua gần 1,4 triệu cổ phiếu, lợi nhuận 6 th&aacute;ng đạt 43% kế hoạch năm</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">VNL: Logistic Vinalink chốt ng&agrave;y trả cổ tức 2022 bằng cổ phiếu 50%</span></span></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t</tbody>\r\n</table>\r\n\r\n<table cellspacing=\"0\" class=\"Table\" style=\"border-collapse:collapse; border:undefined; margin-left:26.7pt; width:643px\">\r\n\t<tbody>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td colspan=\"2\" style=\"background-color:#0070bd; height:17.0pt; width:32.34%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><strong><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:white\">Mỗi ng&agrave;y một m&atilde; cổ phiếu</span></span></span></strong></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:17.0pt; width:67.66%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\">&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:white; height:196.05pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\">&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td colspan=\"2\" style=\"height:196.05pt; vertical-align:top; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><strong><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:black\">CTCP Chứng kho&aacute;n Vietcap, m&atilde; VCI</span></span></span></strong></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><strong><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:black\">Khuyến nghị: T&iacute;ch cực</span></span></span></strong></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:black\">VCI đang c&oacute; một đ&agrave; tăng đẹp, li&ecirc;n tục tạo đỉnh cao hơn v&agrave; đ&aacute;y cao hơn.</span></span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:black\">Sau khi vượt qua kh&aacute;ng cự d&agrave;i hạn 36, m&atilde; retest về đỉnh cũ v&agrave; bật l&ecirc;n th&agrave;nh c&ocirc;ng với c&acirc;y nến trần mạnh k&egrave;m theo volumn lớn.</span></span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:black\">Nh&agrave; đầu tư c&oacute; thể đầu tư v&agrave;o VCI khi gi&aacute; điều chỉnh.</span></span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:black\">Entry: 36-38</span></span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:black\">Target: ngắn hạn 46, d&agrave;i hạn 55</span></span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:black\">Stoploss: 34-35</span></span></span></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t</tbody>\r\n</table>\r\n\r\n<p><img alt=\"\" src=\"https://nhsv.vn/uploadfile/source/BTHN2023/4.7.png\" style=\"height:648px; width:1163px\" /></p>\r\n\r\n<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang\"><strong><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Khuyến c&aacute;o</span></span></strong></span></span></p>\r\n\r\n<p><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Khuyến c&aacute;o: B&aacute;o c&aacute;o n&agrave;y kh&ocirc;ng mang t&iacute;nh chất mời ch&agrave;o mua hay b&aacute;n bất cứ chứng kho&aacute;n n&agrave;o. C&aacute;c khuyến nghị trong b&aacute;o c&aacute;o n&agrave;y c&oacute; thể kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với tất cả c&aacute;c nh&agrave; đầu tư. C&aacute;c th&ocirc;ng tin, dự b&aacute;o v&agrave; khuyến nghị trong bản b&aacute;o c&aacute;o n&agrave;y được dựa tr&ecirc;n c&aacute;c nguồn tin cậy, tuy nhi&ecirc;n, NHSV kh&ocirc;ng đảm bảo chắc chắn sự ch&iacute;nh x&aacute;c ho&agrave;n to&agrave;n v&agrave; đầy đủ của c&aacute;c nguồn th&ocirc;ng tin n&agrave;y. NHSV kh&ocirc;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm đối với c&aacute;c lỗi, thiếu s&oacute;t, sai s&oacute;t, sơ suất, kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c trong t&agrave;i liệu n&agrave;y</span></span></p>",
    "content_english": null,
    "content_korea": null
  },
  {
    "id": 1175,
    "name": "Thanh khoản ảm đạm, ASM - Mỗi ngày một mã cổ phiếu",
    "name_english": null,
    "name_korea": null,
    "slug": "thanh-khoan-am-dam-asm-moi-ngay-mot-ma-co-phie",
    "date_report": "2023-07-02T17:00:00.000Z",
    "file": "https://nhsv.vn/uploadfile/source/BTHN2023/3.7.pdf",
    "file_english": null,
    "file_korea": null,
    "publish": 1,
    "category_id": 7,
    "seo_title": null,
    "seo_description": null,
    "seo_keyword": null,
    "deleted_at": null,
    "created_at": "2023-07-03T10:36:18.000Z",
    "updated_at": "2023-07-03T10:36:18.000Z",
    "content": "<table cellspacing=\"0\" class=\"Table\" style=\"border-collapse:collapse; border:undefined; margin-left:26.7pt; width:17.0cm\">\r\n\t<tbody>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:#0070bd; height:17.0pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang,serif\"><strong><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:white\">Chuyển động thị trường</span></span></span></strong></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:17.0pt; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\">&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:white; height:262.15pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\">&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:262.15pt; vertical-align:top; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang,serif\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Kết th&uacute;c phi&ecirc;n giao dịch, VN-Index tăng 5.32 điểm (+0.47%), đạt 1,125.5 điểm, khối lượng giao dịch của VN-Index chỉ đạt hơn 558 triệu cp, tương đương với gi&aacute; trị 10.7 ng&agrave;n tỷ đồng.</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang,serif\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Sau giờ nghỉ trưa, động lực tăng đ&atilde; quay trở lại với thanh khoản s&ocirc;i động hơn so với phi&ecirc;n s&aacute;ng. Điều n&agrave;y g&oacute;p phần gi&uacute;p VN-Index quay đầu v&agrave; tiếp tục đ&agrave; phục hồi.</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang,serif\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Kết phi&ecirc;n, BID, VHM, GVR, GAS l&agrave; những m&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực nhất cho VN-Index. Ngược lại, c&aacute;c m&atilde; TCB, CTG, EIB v&agrave; VNM tạo &aacute;p lực l&ecirc;n chỉ số, tuy nhi&ecirc;n &aacute;p lực giảm l&agrave; kh&ocirc;ng lớn.</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang,serif\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Tổng kết cuối phi&ecirc;n, to&agrave;n thị trường số ng&agrave;nh tăng điểm vẫn &aacute;p đảo thị trường với 20 ng&agrave;nh tăng v&agrave; chỉ c&oacute; 5 ng&agrave;nh giảm. Trong đ&oacute;, chế biến thủy sản &ldquo;nổi s&oacute;ng&rdquo; khi l&agrave; ng&agrave;nh tăng tốt nhất thị trường.</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang,serif\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Về giao dịch khối ngoại, khối n&agrave;y mua r&ograve;ng tổng cộng 133 tỷ đồng tr&ecirc;n s&agrave;n HOSE, trong đ&oacute; HPG (120 tỷ đồng) v&agrave; SSI (65 tỷ đồng) l&agrave; hai m&atilde; được mua r&ograve;ng nhiều nhất.</span></span></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t</tbody>\r\n</table>\r\n\r\n<table cellspacing=\"0\" class=\"Table\" style=\"border-collapse:collapse; border:undefined; margin-left:26.7pt; width:17.0cm\">\r\n\t<tbody>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:#0070bd; height:17.0pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang,serif\"><strong><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:white\">Nhận định</span></span></span></strong></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:17.0pt; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\">&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:white; height:87.35pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\">&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:87.35pt; vertical-align:top; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang,serif\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Phi&ecirc;n h&ocirc;m nay thị trường gần như đi ngang, tăng kh&ocirc;ng đ&aacute;ng kể với thanh khoản giảm mạnh.</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang,serif\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Với t&igrave;nh h&igrave;nh như n&agrave;y việc xu hướng của thị trường l&agrave; chưa r&otilde; r&agrave;ng, cần thời gian quan s&aacute;t th&ecirc;m.</span></span></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t</tbody>\r\n</table>\r\n\r\n<table cellspacing=\"0\" class=\"Table\" style=\"border-collapse:collapse; border:none; margin-left:26.7pt; width:17.0cm\">\r\n\t<tbody>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:#0070bd; height:17.0pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang,serif\"><strong><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:white\">Điểm tin h&agrave;ng ng&agrave;y</span></span></span></strong></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:17.0pt; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\">&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:white; height:149.95pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang,serif\"><strong><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:black\">Vĩ m&ocirc;</span></span></span></strong></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:149.95pt; vertical-align:top; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang,serif\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Đ&agrave; tăng của chứng kho&aacute;n Mỹ th&aacute;ch thức c&aacute;c chuy&ecirc;n gia dự b&aacute;o ở Phố Wall</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang,serif\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Nợ c&ocirc;ng của nước Ph&aacute;p lần đầu ti&ecirc;n vượt ngưỡng 3.000 tỷ euro</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang,serif\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">V&agrave;ng thế giới ghi nhận qu&yacute; suy giảm đầu ti&ecirc;n trong 3 qu&yacute;</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang,serif\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Dầu giảm hơn 6% trong qu&yacute; 2</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang,serif\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Nasdaq Composite ghi nhận nửa đầu năm tăng mạnh nhất kể từ năm 1983</span></span></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:white; height:149.95pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang,serif\"><strong><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:black\">Doanh nghiệp</span></span></span></strong></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:149.95pt; vertical-align:top; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang,serif\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">ABB: ABBank li&ecirc;n tục mua lại tr&aacute;i phiếu trước hạn</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang,serif\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">BSC: Novaland v&agrave; Ph&aacute;t Đạt c&oacute; nguy cơ rời rổ VN30, nhường chỗ cho hai m&atilde; ng&acirc;n h&agrave;ng</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang,serif\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Chủ tịch v&agrave; Tổng Gi&aacute;m đốc PG Bank xin từ nhiệm</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang,serif\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">HBC c&ocirc;ng bố BCTC 2022 kiểm to&aacute;n, lỗ r&ograve;ng th&ecirc;m 1,429 tỷ</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang,serif\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Chứng kho&aacute;n T&acirc;n Việt bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT mới</span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang,serif\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">K&ecirc; khai thiếu thuế TNDN, MIG phải nộp bổ sung hơn 441 triệu đồng</span></span></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t</tbody>\r\n</table>\r\n\r\n<table cellspacing=\"0\" class=\"Table\" style=\"border-collapse:collapse; border:undefined; margin-left:26.7pt; width:643px\">\r\n\t<tbody>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td colspan=\"2\" style=\"background-color:#0070bd; height:17.0pt; width:32.34%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang,serif\"><strong><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:white\">Mỗi ng&agrave;y một m&atilde; cổ phiếu</span></span></span></strong></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:17.0pt; width:67.66%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\">&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:white; height:196.05pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\">&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td colspan=\"2\" style=\"height:196.05pt; vertical-align:top; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang,serif\"><strong><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:black\">CTCP Tập đo&agrave;n Sao Mai, m&atilde; ASM</span></span></span></strong></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang,serif\"><strong><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:black\">Khuyến nghị: T&iacute;ch cực</span></span></span></strong></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang,serif\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:black\">ASM đ&atilde; tạo cấu tr&uacute;c tăng li&ecirc;n tục kể từ cuối năm ngo&aacute;i.</span></span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang,serif\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:black\">Sau khi b&ugrave;ng nổ khối lượng v&agrave;o giữa th&aacute;ng 6, m&atilde; quay trở lại cấu tr&uacute;c đi ngang quanh mốc 10-11.5 với thanh khoản giảm dần.</span></span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang,serif\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:black\">Hiện m&atilde; đang đi ngang t&iacute;ch lũy đẹp trong khung gi&aacute; n&agrave;y</span></span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang,serif\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:black\">Target: 15</span></span></span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang,serif\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\"><span style=\"color:black\">Stoploss: 10</span></span></span></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t</tbody>\r\n</table>\r\n\r\n<p><img alt=\"\" src=\"https://nhsv.vn/uploadfile/source/BTHN2023/3.7.png\" style=\"height:411px; width:743px\" /></p>\r\n\r\n<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang,serif\"><strong><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Khuyến c&aacute;o</span></span></strong></span></span></p>\r\n\r\n<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:Batang,serif\"><span style=\"font-size:11.0pt\"><span style=\"font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif\">Khuyến c&aacute;o: B&aacute;o c&aacute;o n&agrave;y kh&ocirc;ng mang t&iacute;nh chất mời ch&agrave;o mua hay b&aacute;n bất cứ chứng kho&aacute;n n&agrave;o. C&aacute;c khuyến nghị trong b&aacute;o c&aacute;o n&agrave;y c&oacute; thể kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với tất cả c&aacute;c nh&agrave; đầu tư. C&aacute;c th&ocirc;ng tin, dự b&aacute;o v&agrave; khuyến nghị trong bản b&aacute;o c&aacute;o n&agrave;y được dựa tr&ecirc;n c&aacute;c nguồn tin cậy, tuy nhi&ecirc;n, NHSV kh&ocirc;ng đảm bảo chắc chắn sự ch&iacute;nh x&aacute;c ho&agrave;n to&agrave;n v&agrave; đầy đủ của c&aacute;c nguồn th&ocirc;ng tin n&agrave;y. NHSV kh&ocirc;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm đối với c&aacute;c lỗi, thiếu s&oacute;t, sai s&oacute;t, sơ suất, kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c trong t&agrave;i liệu n&agrave;y.</span></span></span></span></p>",
    "content_english": null,
    "content_korea": null
  },
  {
    "id": 1174,
    "name": "Khối ngoại tiếp tục mua ròng, thanh khoản sụt giảm, VNM - Mỗi ngày một mã chứng khoán",
    "name_english": null,
    "name_korea": null,
    "slug": "khoi-ngoai-tiep-tuc-mua-rong-thanh-khoan-sut-giam-vnm-moi-ngay-mot-ma-ch",
    "date_report": "2023-06-29T17:00:00.000Z",
    "file": "https://nhsv.vn/uploadfile/source/BTHN2023/30.6.pdf",
    "file_english": null,
    "file_korea": null,
    "publish": 1,
    "category_id": 7,
    "seo_title": null,
    "seo_description": null,
    "seo_keyword": null,
    "deleted_at": null,
    "created_at": "2023-06-30T10:23:06.000Z",
    "updated_at": "2023-06-30T10:23:06.000Z",
    "content": "<table cellspacing=\"0\" class=\"Table\" style=\"border-collapse:collapse; border:undefined; margin-left:26.7pt; width:17.0cm\">\r\n\t<tbody>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:#0070bd; height:17.0pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\"><span style=\"font-size:14px\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif\"><strong><span style=\"color:white\">Chuyển động thị trường</span></strong></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:17.0pt; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\">&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:white; height:262.15pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\">&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:262.15pt; vertical-align:top; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:14px\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif\">Kết phi&ecirc;n giao dịch VN-Index khớp ở mức thấp nhất trong ng&agrave;y giảm 5.21, xuống c&ograve;n 1,120.18. Thanh khoản khớp lệnh tr&ecirc;n s&agrave;n HoSE trong phi&ecirc;n 30/6 ở mức thấp, đạt 10.406 tỷ đồng, so với b&igrave;nh qu&acirc;n 1 th&aacute;ng qua khoảng 15.000 tỷ đồng.</span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:14px\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif\">Nh&oacute;m ng&acirc;n h&agrave;ng giao dịch k&eacute;m khả quan khi c&aacute;c cổ phiếu vốn h&oacute;a lớn nhất đều mất điểm, như VCB, BID, CTG, VPB, TCB v&agrave; MBB đồng loạt giảm. D&ugrave; vậy, một số m&atilde; vốn h&oacute;a cỡ trung b&igrave;nh lại ghi nhận sắc xanh, cụ thể l&agrave; ACB HDB v&agrave; STB.</span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:14px\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif\">Cổ phiếu chứng kho&aacute;n hồi phục nhẹ sau phi&ecirc;n giảm s&acirc;u trước đ&oacute;: SSI, VND VCI v&agrave; HCM đều đ&oacute;ng cửa sắc xanh.</span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:14px\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif\">Nh&oacute;m bất động sản ph&acirc;n h&oacute;a r&otilde; rệt v&agrave; đan xen. Trong khi VHM v&agrave; BCM đứng gi&aacute; tham chiếu th&igrave; VRE, NVL, DIG, NLG giảm, QCG giảm kịch s&agrave;n; c&ograve;n KBC, KDH, PDR, LGC đồng loạt tăng tr&ecirc;n 1%.</span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:14px\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif\">Nh&agrave; đầu tư nước ngo&agrave;i quay lại mua r&ograve;ng 235 tỷ đồng trong phi&ecirc;n giao dịch khớp lệnh s&agrave;n HOSE v&agrave; l&agrave; phi&ecirc;n mua r&ograve;ng thứ ba li&ecirc;n tiếp.</span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t</tbody>\r\n</table>\r\n\r\n<table cellspacing=\"0\" class=\"Table\" style=\"border-collapse:collapse; border:undefined; margin-left:26.7pt; width:17.0cm\">\r\n\t<tbody>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:#0070bd; height:17.0pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\"><span style=\"font-size:14px\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif\"><strong><span style=\"color:white\">Nhận định</span></strong></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:17.0pt; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\">&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:white; height:87.35pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\">&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:87.35pt; vertical-align:top; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:14px\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif\">Thị trường hiện đ&atilde; quay trở về mốc hỗ trợ ngắn hạn 1120.</span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:14px\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif\">Cần theo d&otilde;i th&ecirc;m xem phản ứng của thị trường với mốc n&agrave;y như n&agrave;o.</span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t</tbody>\r\n</table>\r\n\r\n<table cellspacing=\"0\" class=\"Table\" style=\"border-collapse:collapse; border:none; margin-left:26.7pt; width:17.0cm\">\r\n\t<tbody>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:#0070bd; height:17.0pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\"><span style=\"font-size:14px\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif\"><strong><span style=\"color:white\">Điểm tin h&agrave;ng ng&agrave;y</span></strong></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:17.0pt; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\">&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:white; height:149.95pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\"><span style=\"font-size:14px\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif\"><strong><span style=\"color:black\">Vĩ m&ocirc;</span></strong></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:149.95pt; vertical-align:top; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:14px\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif\">V&agrave;ng thế giới đi ngang</span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:14px\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif\">Dầu tăng nhẹ khi dự trữ tại Mỹ giảm mạnh hơn dự b&aacute;o</span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:14px\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif\">ECB: Lợi nhuận trong Eurozone tiếp tục g&acirc;y sức &eacute;p l&ecirc;n lạm ph&aacute;t</span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:14px\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif\">6 th&aacute;ng đầu năm 2023, kh&aacute;ch quốc tế đến Việt Nam ước đạt gần 5.6 triệu lượt người</span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:14px\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif\">Hơn 20 ng&acirc;n h&agrave;ng giảm l&atilde;i suất huy động trong th&aacute;ng 6</span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:white; height:149.95pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\"><span style=\"font-size:14px\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif\"><strong><span style=\"color:black\">Doanh nghiệp</span></strong></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:149.95pt; vertical-align:top; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:14px\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif\">PTI: Gửi c&ocirc;ng văn tới Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh về việc DB Insurance mua lại 2 c&ocirc;ng ty bảo hiểm</span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:14px\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif\">TCM: Nửa năm thực hiện 43% mục ti&ecirc;u lợi nhuận, kỳ vọng đơn h&agrave;ng cải thiện từ qu&yacute; 4</span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:14px\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif\">HAH: Thị trường vận tải container đ&atilde; qua đ&aacute;y, gi&aacute; thu&ecirc; t&agrave;u tăng 15%</span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:14px\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif\">PVD: Quỹ đầu tư Dragon Capital vừa gom th&ecirc;m 800.000 cổ phiếu PV Drilling</span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:14px\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif\">NCT: L&ecirc;n kế hoạch l&atilde;i hơn 190 tỷ đồng, sắp chốt chi cổ tức đợt 2022 bằng tiền 50%</span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t</tbody>\r\n</table>\r\n\r\n<table cellspacing=\"0\" class=\"Table\" style=\"border-collapse:collapse; border:undefined; margin-left:26.7pt; width:643px\">\r\n\t<tbody>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td colspan=\"2\" style=\"background-color:#0070bd; height:17.0pt; width:32.34%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\"><span style=\"font-size:14px\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif\"><strong><span style=\"color:white\">Mỗi ng&agrave;y một m&atilde; cổ phiếu</span></strong></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td style=\"height:17.0pt; width:67.66%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\">&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"background-color:white; height:196.05pt; width:29.42%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center\">&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td colspan=\"2\" style=\"height:196.05pt; vertical-align:top; width:70.58%\">\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:14px\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif\"><strong><span style=\"color:black\">CTCP Sữa Việt Nam, m&atilde; VNM</span></strong></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:14px\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif\"><strong><span style=\"color:black\">Khuyến nghị: T&iacute;ch cực</span></strong></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:14px\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif\"><span style=\"color:black\">VNM sau một đ&agrave; giảm gần 6 th&aacute;ng đ&atilde; về mốc hỗ trợ trung hạn l&agrave; 66.</span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:14px\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif\"><span style=\"color:black\">Sau khi về mốc n&agrave;y VNM đ&atilde; phản ứng tốt, tạo m&ocirc; h&igrave;nh 3 đ&aacute;y v&agrave; đi l&ecirc;n</span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:14px\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif\"><span style=\"color:black\">Mới đ&acirc;y m&atilde; cũng vừa ph&aacute; qua mốc kh&aacute;ng cự 70, l&agrave; mốc kh&aacute;ng cự quan trọng của xu hướng giảm, x&aacute;c nhận xu hướng tăng đ&atilde; quay trởi lại.</span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:14px\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif\"><span style=\"color:black\">Nh&agrave; đầu tư c&oacute; thể canh VNM ở những nhịp điều chỉnh để c&oacute; mức gi&aacute; tốt.</span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:14px\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif\"><span style=\"color:black\">Entry: 70-71</span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:14px\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif\"><span style=\"color:black\">Target: 80</span></span></span></p>\r\n\r\n\t\t\t<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:left\"><span style=\"font-size:14px\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif\"><span style=\"color:black\">Stoploss 66-67</span></span></span></p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t</tbody>\r\n</table>\r\n\r\n<p><span style=\"font-size:14px\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif\"><img alt=\"\" src=\"https://nhsv.vn/uploadfile/source/BTHN2023/30.6.png\" style=\"height:591px; width:1094px\" /></span></span></p>\r\n\r\n<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify\"><span style=\"font-size:14px\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif\"><strong>Khuyến c&aacute;o</strong></span></span></p>\r\n\r\n<p style=\"margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify\"><span style=\"font-size:14px\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif\">Khuyến c&aacute;o: B&aacute;o c&aacute;o n&agrave;y kh&ocirc;ng mang t&iacute;nh chất mời ch&agrave;o mua hay b&aacute;n bất cứ chứng kho&aacute;n n&agrave;o. C&aacute;c khuyến nghị trong b&aacute;o c&aacute;o n&agrave;y c&oacute; thể kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với tất cả c&aacute;c nh&agrave; đầu tư. C&aacute;c th&ocirc;ng tin, dự b&aacute;o v&agrave; khuyến nghị trong bản b&aacute;o c&aacute;o n&agrave;y được dựa tr&ecirc;n c&aacute;c nguồn tin cậy, tuy nhi&ecirc;n, NHSV kh&ocirc;ng đảm bảo chắc chắn sự ch&iacute;nh x&aacute;c ho&agrave;n to&agrave;n v&agrave; đầy đủ của c&aacute;c nguồn th&ocirc;ng tin n&agrave;y. NHSV kh&ocirc;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm đối với c&aacute;c lỗi, thiếu s&oacute;t, sai s&oacute;t, sơ suất, kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c trong t&agrave;i liệu n&agrave;y.</span></span></p>",
    "content_english": null,
    "content_korea": null
  }
]