EF TOP 30

mail@pastecode.io avatar
unknown
csharp
2 months ago
4.8 kB
5
Indexable
Never
1. Add(Object)

İşlev: Veritabanına yeni bir nesne ekler.
Örnek: context.Users.Add(newUser);

2. AddRange(IEnumerable<Object>)

İşlev: Birden fazla nesneyi aynı anda veritabanına ekler.
Örnek: context.Users.AddRange(userList);

3. Find(Object[])

İşlev: Birincil anahtar değerlerine göre nesneyi bulur.
Örnek: var user = context.Users.Find(userId);

4. FirstOrDefault(Expression<Func<T, bool>)

İşlev: Belirtilen koşula uyan ilk nesneyi getirir veya bulamazsa null döner.
Örnek: var user = context.Users.FirstOrDefault(u => u.Name == "Alice");

5. Where(Expression<Func<T, bool>)

İşlev: Koşula göre sonuçları filtreler.
Örnek: var adults = context.Users.Where(u => u.Age >= 18);

6. Any(Expression<Func<T, bool>)

İşlev: Verilen koşulu sağlayan en az bir nesne var mı diye kontrol eder.
Örnek: bool exists = context.Users.Any(u => u.Age >= 18);

7. Count(Expression<Func<T, bool>)

İşlev: Koşulu sağlayan nesnelerin sayısını döner.
Örnek: int numberOfUsers = context.Users.Count();

8. Remove(Object)

İşlev: Bir nesneyi veritabanından siler.
Örnek: context.Users.Remove(user);

9. SaveChanges()

İşlev: Yapılan değişiklikleri veritabanına yansıtır.
Örnek: context.SaveChanges();

10. Include(Expression<Func<T, TProperty>)

İşlev: İlişkili nesneleri sorguya dahil eder.
Örnek: var userWithPosts = context.Users.Include(u => u.Posts).FirstOrDefault(u => u.Id == userId);

11. OrderBy(Expression<Func<T, TKey>)

İşlev: Sorgu sonucunu belirli bir özelliğe göre sıralar.
Örnek: var sortedUsers = context.Users.OrderBy(u => u.Name);

12. OrderByDescending(Expression<Func<T, TKey>)

İşlev: Sorgu sonucunu belirli bir özelliğe göre tersten sıralar.
Örnek: var sortedUsers = context.Users.OrderByDescending(u => u.CreatedDate);

13. ThenBy(Expression<Func<T, TKey>)

İşlev: Sıralamayı bir sonraki özelliğe göre yapar.
Örnek: var users = context.Users.OrderBy(u => u.LastName).ThenBy(u => u.FirstName);

14. ThenByDescending(Expression<Func<T, TKey>)

İşlev: Sıralamayı bir sonraki özelliğe göre tersten yapar.
Örnek: var users = context.Users.OrderBy(u => u.LastName).ThenByDescending(u => u.Age);

15. Max(Expression<Func<T, TResult>)

İşlev: Belirli bir özelliğe göre maksimum değeri bulur.
Örnek: var maxAge = context.Users.Max(u => u.Age);

16. Min(Expression<Func<T, TResult>)

İşlev: Belirli bir özelliğe göre minimum değeri bulur.
Örnek: var minAge = context.Users.Min(u => u.Age);

17. Sum(Expression<Func<T, TResult>)

İşlev: Belirli bir özelliğe göre değerlerin toplamını hesaplar.
Örnek: var totalAge = context.Users.Sum(u => u.Age);

18. Average(Expression<Func<T, TResult>)

İşlev: Belirli bir özelliğe göre değerlerin ortalamasını hesaplar.
Örnek: var averageAge = context.Users.Average(u => u.Age);

19. ToList()

İşlev: Sorgu sonucunu bir liste olarak döndürür.
Örnek: var userList = context.Users.Where(u => u.Age >= 18).ToList();

20. AsNoTracking()

İşlev: İzleme yapılmadan sorgu sonuçlarını getirir (performans artışı sağlar).
Örnek: var users = context.Users.AsNoTracking().ToList();

21. Update(Object)

İşlev: Bir nesnenin tüm özelliklerini günceller.
Örnek: context.Users.Update(existingUser);

22. RemoveRange(IEnumerable<Object>)

İşlev: Birden fazla nesneyi veritabanından siler.
Örnek: context.Users.RemoveRange(usersToDelete);

23. Attach(Object)

İşlev: İzleme dışı bir nesneyi izlemeye alır.
Örnek: context.Users.Attach(detachedUser);

24. Entry(Object)

İşlev: Bir nesnenin durumuna erişim sağlar.
Örnek: context.Entry(user).State = EntityState.Modified;

25. GroupBy(Expression<Func<T, TKey>)

İşlev: Sonuçları belirli bir özelliğe göre gruplar.
Örnek: var userGroups = context.Users.GroupBy(u => u.Country);

26. Select(Expression<Func<T, TResult>)

İşlev: Sorgu sonucundan belirli bir değeri seçer.
Örnek: var userIds = context.Users.Select(u => u.Id).ToList();

27. Distinct()

İşlev: Sorgu sonucundan benzersiz değerleri getirir.
Örnek: var uniqueAges = context.Users.Select(u => u.Age).Distinct().ToList();

28. Skip(int)

İşlev: Belirli sayıda sonucu atlar.
Örnek: var skippedUsers = context.Users.OrderBy(u => u.Name).Skip(10).ToList();

29. Take(int)

İşlev: Belirli sayıda sonucu getirir.
Örnek: var limitedUsers = context.Users.Take(5).ToList();

30. FirstOrDefaultAsync(Expression<Func<T, bool>)

İşlev: Belirtilen koşula uyan ilk nesneyi asenkron olarak getirir veya bulamazsa null döner.
Örnek: var user = await context.Users.FirstOrDefaultAsync(u => u.Name == "Alice");
Leave a Comment