Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
5 months ago
656 B
0
Indexable
Never
Biểu thức Zero

Cho một số tự nhiên N ≤ 9. Giữa các số từ 1 đến N hãy thêm vào các dấu + và - sao cho kết quả thu được bằng 0. Hãy viết chương trình tìm tất cả các khả năng có thể.
[Input]
Dòng đầu tiên là T số testcase. T dòng tiếp theo là các số tự nhiên N <= 9.
 
[Output]
Mỗi test case in ra “# ” theo sau là số lượng kết quả tìm được mỗi test case. 

[Sample] 
[Input]
1
7
 
[Output]
#1 6
 
Giải thích
1-2-3-4-5+6+7=0
1-2+3+4-5+6-7=0
1-23-45+67=0
1-23+4+5+6+7=0
1+2-3-4+5+6-7=0
1+2-3+4-5-6+7=0

in
8
2
3
4
5
6
7
8
9