Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
6 months ago
3.3 kB
2
Indexable
Never
Bao ve nong trang

Nông trang có rất nhiều ngọn đồi núi, để bảo vệ nông trang nông dân John muốn đặt người canh gác trên các ngọn đồi này.

Anh ta băn khoăn không biết sẽ cần bao nhiêu người canh gác nếu như anh ta muốn đặt 1 người canh gác trên đỉnh của mỗi đồi. Anh ta có bản đồ của nông trang là một ma trận gồm N (1 < N <= 700) hàng và M (1 < M <= 700) cột. Mỗi phần tử của ma trận là độ cao H_ij so với mặt nước biển (0 <= H_ij <= 10,000) của ô (i, j). Hãy giúp anh ta xác định số lượng đỉnh đồi trên bản đồ.

Đỉnh đồi là 1 hoặc nhiều ô nằm kề nhau của ma trận có cùng độ cao được bao quanh bởi cạnh của bản đồ hoặc bởi các ô có độ cao nhỏ hơn. Hai ô gọi là kề nhau nếu độ chênh lệch giữa tọa độ X không quá 1 và chênh lệch tọa độ Y không quá 1.

[Input]

* Dòng 1: Số lượng mẫu

* Dòng 2: Hai số nguyên cách nhau bởi dấu cách: N và M

* Dòng 3: N+1: Dòng i+1 mô tả hàng i của ma trận với M số nguyên cách nhau bởi dấu cách: H_ij

[Output]

* Dòng 1: Một số nguyên duy nhất là số lượng đỉnh đồi.

[Sample]

[Input]

3

8 7

4 3 2 2 1 0 1

3 3 3 2 1 0 1

2 2 2 2 1 0 0

2 1 1 1 1 0 0

1 1 0 0 0 1 0

0 0 0 1 1 1 0

0 1 2 2 1 1 0

0 1 1 1 2 1 0

8 7

4 3 2 2 1 1 1

3 3 3 2 1 0 1

2 2 2 2 1 0 0

2 1 1 1 1 0 0

1 1 0 0 0 1 0

0 0 0 1 1 1 0

0 1 2 2 1 1 0

0 1 1 1 2 1 0

8 7

4 3 2 2 1 1 1

3 3 3 2 1 0 1

2 2 2 2 1 0 0

2 1 1 2 1 0 0

1 1 2 2 0 1 0

0 0 0 2 1 1 0

0 1 2 2 1 1 0

0 1 1 1 2 1 0

 

[Output]

#1 3

#2 2

#3 1

[Code]
#include<iostream>
using namespace std;
int ans;
int const max_size = 750;
int H[max_size][max_size];
int N, M;		

int dx[] = {-1,-1, 0, 1, 1, 1, 0,-1};
int dy[] = { 0, 1, 1, 1, 0,-1,-1,-1};

// Queue
int qx[100000];
int qy[100000];
int front = -1;
int rear = -1;
bool isEmpty(){
	return front == -1;
}
void push_back(int x, int y){
	if(front == -1) front = 0; 
	rear++;
	qx[rear] = x;
	qy[rear] = y;
}
void pop(){
	if(front >= rear) front = rear = -1;
	else front++;
}

bool visit[max_size][max_size];

bool checkXY(int x, int y){
	if (x >= 0 && x < N && y >= 0 && y < M) return true;
	return false;
}

bool flag;

void Try(int x, int y){
	front = rear = -1;
	visit[x][y] = true;
	push_back(x,y);
	while(!isEmpty()){
		int x1 = qx[front];
		int y1 = qy[front];
		pop();
		for (int i = 0; i < 8; i++){
			int x2 = x1 + dx[i];
			int y2 = y1 + dy[i];
			if(checkXY(x2,y2)){
				if (H[x2][y2] > H[x1][y1] && flag == true) flag = false;
				if (H[x2][y2] == H[x1][y1] && visit[x2][y2] == false){
					visit[x2][y2] = true;
					push_back(x2,y2);
				}		
			}
		}
	}
}


int main(){
	//freopen("input.txt", "r", stdin);
	int TC; cin >> TC;
	for ( int tc = 1; tc <= TC; tc++){
		cin >> N >> M;

		for (int i = 0; i < N; i++){
			for (int j = 0; j < M; j++){
				cin >> H[i][j];
				visit[i][j] = false;
			}
		}

		ans = 0;
		for (int i = 0; i < N; i++){
			for (int j = 0; j < M; j++){
				if (visit[i][j] == false) {
					flag = true;
					Try(i,j);
					if(flag) ans++;
				}
			}
		}
		

		cout << "#" << tc << " " << ans << endl;
	}
	return 0;
}