Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
2.0 kB
3
Indexable
Never
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

#define MAX_SIZE 60

// Funkcja do wczytywania napisu z klawiatury
void wczytajNapis(char napis[], int size) {
  printf("Podaj napis (maksymalnie %d znakow):\n", size);
  scanf(" %[^\n]s", napis); // %[^\n]s pozwala na wczytanie całej linii tekstu
}

// Funkcja do wyświetlania napisu
void wyswietlNapis(const char napis[]) {
  printf("napis = %s\n", napis);
}

// Funkcja do zliczania dużych liter w napisie
int zliczDuzeLitery(const char napis[]) {
  int count = 0;
  for (int i = 0; napis[i] != '\0'; i++) {
    if (isupper(napis[i])) {
      count++;
    }
  }
  return count;
}

// Funkcja do zamiany spacji na znak podkreślenia
void zamienSpacje(char napis[]) {
  for (int i = 0; napis[i] != '\0'; i++) {
    if (napis[i] == ' ') {
      napis[i] = '_';
    }
  }
}

// Funkcja do zamiany wielkości liter w każdym wyrazie
void zamienWielkoscLiter(char napis[]) {
  for (int i = 0; napis[i] != '\0'; i++) {
    // Jeżeli znak to pierwszy znak w wyrazie i nie jest spacją, zamień na dużą literę
    if ((i == 0 || napis[i - 1] == ' ') && napis[i] != ' ') {
      napis[i] = toupper(napis[i]);
    }
    // W przeciwnym razie zamień na małą literę
    else {
      napis[i] = tolower(napis[i]);
    }
  }
}

int main() {
  char napis[MAX_SIZE];

  // Wczytanie napisu z klawiatury
  wczytajNapis(napis, MAX_SIZE);

  // Wyświetlenie napisu
  wyswietlNapis(napis);

  // Zliczanie dużych liter w napisie
  int liczbaDuzychLiter = zliczDuzeLitery(napis);
  printf("Liczba dużych liter = %d\n", liczbaDuzychLiter);

  // Zamiana spacji na znak podkreślenia
  zamienSpacje(napis);
  printf("napis2 = %s\n", napis);

  // Zamiana wielkości liter w każdym wyrazie
  zamienWielkoscLiter(napis);
  printf("napis3 = %s\n", napis);

  return 0;
}
Leave a Comment