Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
java
6 months ago
9.4 kB
1
Indexable
Never
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

public class Main {
  Player[] players;
  Field[] fields;

  public static void main(String[] args) {
    Main newRound = new Main();
    newRound.start();
  }

  public void initializeBoard() {
    char[][] board = new char[13][13];
    // Inicjalizacja planszy całkowicie
    for (int i = 0; i < board.length; i++) {
      for (int j = 0; j < board[i].length; j++) {
        board[i][j] = '-';
      }
    }

    // Inicjalizacja pól do ruchu pionków
    int[][] movePositions = {
        {1,7}, {2,7},{3,7},{4,7},{5,7},
        {5,8}, {5,9},{5,10}, {5,11},
        {6,11}, {7,11},
        {7,10}, {7,9}, {7,8},{7,7},
        {8,7}, {9,7}, {10,7}, {11,7},
        {11,6}, {11,5}, {10,5}, {9,5},
        {8,5}, {7,5}, {7,4}, {7,3},
        {7,2}, {7,1}, {6,1}, {5,1},
        {5,2}, {5,3}, {5,4}, {5,5}, {4,5},
        {3,5}, {2,5}, {1,5}, {1,6}

    };

    fields = new Field[movePositions.length];

    for (int i = 0; i < movePositions.length; i++) {
      int x = movePositions[i][0];
      int y = movePositions[i][1];
      fields[i] = new Field(x, y, i + 1);
      board[x][y] = 'X';
    }

    // Dodawanie pionków do schowka dla każdego gracza
    for (Player player : players) {
      Pawn[] pawns = player.getPawns();
      int[][] hidingPositions = getHidingPositions(player.getSymbol());

      for (int[] position : hidingPositions) {
        int row = position[0];
        int col = position[1];
        board[row][col] = player.getSymbol();
      }
    }

    // Wyświetlanie planszy
    for (int i = 0; i < 13; i++) {
      for (int j = 0; j < 13; j++) {
        System.out.print(board[i][j] + " ");
      }
      System.out.println();
    }
  }

  private int[][] getHidingPositions(char playerSymbol) {
    switch (playerSymbol) {
      case 'a':
        return new int[][]{{1, 10}, {1, 11}, {2, 10}, {2, 11}};
      case 'b':
        return new int[][]{{10, 10}, {10, 11}, {11, 10}, {11, 11}};
      case 'c':
        return new int[][]{{10, 1}, {10, 2}, {11, 1}, {11, 2}};
      case 'd':
        return new int[][]{{1, 1}, {1, 2}, {2, 1}, {2, 2}};
      default:
        return new int[0][0];
    }
  }

  public Field getFieldByNumber(int fieldNumber) {
    for (Field field : fields) {
      if (field.getFieldNumber() == fieldNumber) {
        return field;
      }
    }
    return null; // zwracamy null jeżeli nie znajdziemy pola o danym numerze
  }

  public void start() {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    System.out.println("Wprowadź liczbę graczy: ");
    int numberOfPlayers = scanner.nextInt();

    players = new Player[numberOfPlayers];

    for (int i = 0; i < numberOfPlayers; i++) {
      char playerSymbol = (char) ('a' + i);
      int startPoint = i * 10;

      players[i] = new Player(playerSymbol, startPoint);
    }

    initializeBoard();
    playGame();
  }

  public void playGame() {
    Random random = new Random();
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    //losowanie gracza ktory rozpocznie jako pierwszy
    System.out.println("Trwa losowanie kto zaczyna ...");

    int firstPlayerIndex = random.nextInt(players.length);
    System.out.println("Rozpoczyna gracz " + players[firstPlayerIndex].getSymbol());

    int currentPlayerIndex = firstPlayerIndex;

    boolean isGameFinished = false; // zmienna logiczna ktora wykorzystam w petli rozgrywki

    while (!isGameFinished) {
      Player currentPlayer = players[currentPlayerIndex];

      int diceRoll = random.nextInt(6)+1;
      int moves = 0;

      // Jezeli obecny gracz ma wszystkie pionki w domku rzuca kostka do 3 rzutow
      while(currentPlayer.allPawnsAtHome() && diceRoll !=6 && moves < 3 ) {
        diceRoll = diceRoll(currentPlayer);
        moves++;
      }

      if (diceRoll == 6 && currentPlayer.allPawnsAtHome()) {
        currentPlayer.getOutFromHome();
      } else {
        if (!(currentPlayer.allPawnsAtHome())) {
          System.out.println("Wybierz pole pionka, ktorym chcesz wykonac ruch: ");
          int pawnField = scanner.nextInt();

          Pawn[] pawns = currentPlayer.getPawns();
          Pawn selectedPawn = pawns[pawnField-1];
          int newPosition = (selectedPawn.getPosition() + diceRoll) % 40;
          selectedPawn.incrementSteps(diceRoll);

          for (Player player : players) {
            for (Pawn pawn : player.getPawns()) {
              if (pawn.getPosition() == newPosition && pawn != selectedPawn) {
                pawn.setAtHome(true);
                pawn.setPosition(-1);
                break;
              }
            }
          }
          selectedPawn.setPosition(newPosition);
        }
      }

      if (currentPlayer.allPawnsFinished()) {
        isGameFinished = true;
        System.out.println("Gracz " + currentPlayer.getSymbol() + " wygrywa.");
      }

      currentPlayerIndex = (currentPlayerIndex + 1) % players.length; // Przełącz do następnego gracza
    }

  }

  public int diceRoll(Player player) {
    int roll = 0;
    Random random = new Random();
    roll = random.nextInt(6)+1;
    System.out.println("Gracz " + player.getSymbol() + " rzucił " + roll);

    return roll;
  }
}


class Player {
  private char symbol;
  private int startPoint;
  private Pawn[] pawns;

  public Player(char playerSymbol, int playerStartPoint) {
    this.symbol = playerSymbol;
    this.startPoint = playerStartPoint;
    this.pawns = new Pawn[4];
    createPawns();
  }

  private void createPawns() {
    for (int i = 0; i < pawns.length; i++) {
      pawns[i] = new Pawn(symbol);
    }
  }

  public char getSymbol() {
    return symbol;
  }

  public int getStartPoint() {
    return startPoint;
  }

  public Pawn[] getPawns() {
    return pawns;
  }

  public boolean allPawnsAtHome() {
    for (Pawn pawn : pawns) {
      if (!pawn.isAtHome())
        return false;
    }
    return true;
  }

  public void getOutFromHome() {
    for (Pawn pawn : pawns) {
      if (!pawn.isAtHome()) {
        pawn.setAtHome(false);
        pawn.setPosition(startPoint);
        break;
      }
    }
  }
  public boolean allPawnsFinished() {
    for (Pawn pawn : pawns) {
      if (!pawn.isInSafeZone()) // sprawdzamy, czy pionek jest w "domku"
        return false;
    }
    return true;
  }
}


class Pawn {
  private char symbol;
  private int position;
  private boolean isAtHome;
  private int stepsTaken;
  private boolean isFinished;
  private boolean isInSafeZone;

  public Pawn(char symbol) {
    this.symbol = symbol;
    this.position = -1; // pionek jest poza planszą na początku gry
    this.isAtHome = true; // pionek jest w domku na początku gry
    this.isInSafeZone = false;
    this.stepsTaken = 0;
  }

  public char getSymbol() {
    return symbol;
  }

  public int getPosition() {
    return position;
  }

  public void setPosition(int position) {
    this.position = position;
  }

  public boolean isAtHome() {
    return isAtHome;
  }

  public void setAtHome(boolean isAtHome) {
    this.isAtHome = isAtHome;
  }
  public int getStepsTaken() {
    return stepsTaken;
  }
  public void incrementSteps(int steps) {
    stepsTaken += steps;
    if(stepsTaken == 40) { // jeśli pionek ma wejść do "domku"
      isInSafeZone = true;
    }
  }

  public boolean isInSafeZone() {
    return isInSafeZone;
  }
}


class Field {
  private int x;
  private int y;
  private int fieldNumber;

  public Field(int x, int y, int fieldNumber) {
    this.x = x;
    this.y = y;
    this.fieldNumber = fieldNumber;
  }

  public int getX() {
    return x;
  }

  public void setX(int x) {
    this.x = x;
  }

  public int getY() {
    return y;
  }

  public void setY(int y) {
    this.y = y;
  }

  public int getFieldNumber() {
    return fieldNumber;
  }

  public void setFieldNumber(int fieldNumber) {
    this.fieldNumber = fieldNumber;
  }
}