Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
22 days ago
3.1 kB
2
Indexable
Never
class Graph {
  private final int V; // Số lượng đỉnh
  private final int[][] adj; // Ma trận kề để lưu các cạnh
  private final int[] inDegree; // Mảng lưu bậc trong của mỗi đỉnh

  // Constructor để khởi tạo đồ thị với V đỉnh
  public Graph(int V) {
    this.V = V;
    adj = new int[V][V]; // Khởi tạo ma trận kề với kích thước V x V
    inDegree = new int[V]; // Khởi tạo mảng bậc trong với kích thước V
  }

  // Phương thức thêm cạnh từ 'source' đến 'dest'
  public void addEdge(int source, int dest) {
    adj[source][inDegree[source]++] = dest; // Thêm 'dest' vào danh sách kề của 'source'
    inDegree[dest]++; // Tăng bậc trong của 'dest'
  }

  // Phương thức kiểm tra chu trình trong đồ thị
  public boolean isCyclic() {
    int[] queue = new int[V]; // Mảng dùng làm hàng đợi để lưu các đỉnh có bậc trong bằng 0
    int front = 0, rear = 0; // Con trỏ đầu và cuối hàng đợi
    int[] tempInDegree = new int[V]; // Bản sao tạm thời của mảng bậc trong

    // Sao chép mảng bậc trong vào mảng tạm thời
    System.arraycopy(inDegree, 0, tempInDegree, 0, V);

    // Thêm các đỉnh có bậc trong bằng 0 vào hàng đợi
    for (int i = 0; i < V; i++) {
      if (tempInDegree[i] == 0) {
        queue[rear++] = i; // Đẩy đỉnh vào hàng đợi
      }
    }

    int visitedVertices = 0; // Đếm số đỉnh đã duyệt

    // Trong khi hàng đợi không rỗng
    while (front != rear) {
      int current = queue[front++]; // Lấy đỉnh từ đầu hàng đợi
      visitedVertices++; // Tăng số lượng đỉnh đã duyệt

      // Kiểm tra tất cả các đỉnh kề của đỉnh hiện tại
      for (int i = 0; i < V; i++) {
        if (adj[current][i] != 0) { // Nếu có cạnh từ current đến i
          if (--tempInDegree[i] == 0) {
            queue[rear++] = i; // Thêm đỉnh kề vào hàng đợi nếu bậc trong của nó bằng 0
          }
        }
      }
    }

    // Nếu số lượng đỉnh đã duyệt khác số lượng đỉnh của đồ thị, thì có chu trình
    return visitedVertices != V;
  }

  // Phương thức chính để kiểm tra đồ thị
  public static void main(String[] args) {
    Graph graph = new Graph(4); // Tạo đồ thị với 4 đỉnh
    graph.addEdge(0, 1);
    graph.addEdge(0, 2);
    graph.addEdge(1, 2);
    graph.addEdge(2, 0);
    graph.addEdge(2, 3);
    graph.addEdge(3, 3);

    // Kiểm tra và in ra liệu đồ thị có chu trình hay không
    if (graph.isCyclic()) {
      System.out.println("Đồ thị có chu trình");
    } else {
      System.out.println("Đồ thị không có chu trình");
    }
  }
}
Leave a Comment