Untitled

mail@pastecode.io avatarunknown
plain_text
11 days ago
2.1 kB
2
Indexable
Never
Kaya agad na ipinatawag ang mga kalihim ng hari noong ika-23 araw ng ikatlong buwan, ang buwan ng Sivan.

Isinulat nila ang lahat ng iniutos ni Mardokeo sa mga Judio, pati na sa mga satrapa, mga gobernador, at matataas na opisyal ng 127 nasasakupang distriton mula India hanggang Etiopia, sa bawat distrito ayon sa sarili nitong istilo ng pagsulat at sa bawat bayan ayon sa sarili nitong wika, at sa mga Judio ayon sa sarili nilang wika at istilo ng pagsulat.

Ipinasulat niya ito sa pangalan ni Haring Ahasuero at tinatakan ng singsing na panlagda ng hari, at ipinadala niya ang mga dokumento sa mga mensaherong sakay ng matutuling kabayo na ginagamit sa paglilingkod sa hari.

Sa mga dokumentong ito, pinapahintulutan ng hari ang mga Judio sa lahat ng lunsod na magtipon-tipon at ipagtanggol ang sarili nila. Pinapahintulutan silang lipulin, patayin, at puksain ang hukbo ng anumang bayan o distrito na sasalakay sa kanila, kasama na ang mga babae at mga bata, at kunin ang pag-aari ng mga ito.

Ipatutupad ito sa lahat ng distritong sakop ni Haring Ahasuero sa ika-13 araw ng ika-12 buwan, ang buwan ng Adar.

Ang nilalaman ng dokumento ay gagawing batas sa lahat ng distrito. Ipaaalam ito sa lahat ng bayan para maging handa ang mga Judio sa araw na iyon na makipaglaban sa mga kaaway nila.

Ang kautusan ay nagmula sa palasyo ng Susan; at ang mga mensahero, sakay ng mga kabayong ginagamit sa paglilingkod sa hari, ay agad na umalis at mabilis na inihatid ang mensahe gaya ng iniutos ng hari.

Umalis sa harap ng hari si Mardokeo na nakadamit-panghari na kulay asul at puti. May suot din siyang napakagandang koronang ginto at balabal na gawa sa magandang klase ng purpurang lana.

At ang mga tao sa lunsod ng Susana ay naghiyawan sa saya.

Para sa mga Judio, ito ay panahon ng kaginhawahan, pagsasaya, at karangalan.

At sa lahat ng distrito at lunsod, saanman nakarating ang utos at batas ng hari, nagsaya at nagdiwang ang mga Judio. Nagdaos sila ng mga handaan. Maraming tao ang nagsasabing Judio sila, dahil natatakot sila sa mga Judio.