Laughing Bomb

 avatar
Ann
plain_text
a year ago
2.4 kB
0
Indexable
Never
Laughing Bomb
Bạn đang bận quảng cáo cho một bộ phim mới ra rạp. Tiêu đề là 'Bom cười sinh hóa' nói về khủng bố. Du kích thả bom cười sinh hóa giữa thành phố. Bị lộ một lần là cười cả đời. Quả bom sẽ làm ô nhiễm bốn người xung quanh nó trong 1 giây và bốn người khác xung quanh mỗi người trong một giây nữa. Tuy nhiên, bạn sẽ không bị ô nhiễm nếu bạn không ở bốn hướng liền kề. như bên dưới hiển thị vị trí của quả bom và những người bị ảnh hưởng, đồng thời hiển thị quá trình ô nhiễm trong vài giây và bạn có thể biết rằng toàn bộ thành phố bị ô nhiễm trong 8 giây. Để bảo vệ thành phố khỏi dịch bệnh, hãy tạo một chương trình tính toán khi nào thành phố sẽ bị ô nhiễm bởi quả bom cuối cùng.
             
Time limit: 1 second (java: 2 seconds)

[Input]
Một số trường hợp thử nghiệm có thể được đưa vào đầu vào. T, số trường hợp được đưa ra trong hàng đầu tiên của đầu vào. Sau đó, các trường hợp thử nghiệm có tổng số T (T ≤ 30) được đưa ra liên tiếp. 
Hàng và cột của thành phố, N và M được cho bằng cách cách nhau bằng một khoảng trống trên hàng đầu tiên của mỗi trường hợp thử nghiệm. (1 ≤ N, M ≤ 100)
Trạng thái trong thành phố được đưa ra bằng cách phân tách bằng khoảng trống từ hàng thứ hai đến N hàng số. 1 có nghĩa là mọi người tồn tại và 0 có nghĩa là mọi người không tồn tại.
Tọa độ của hàng và cột mà quả bom rơi được đưa ra bằng cách phân tách bằng một khoảng trống ở hàng cuối cùng.
[Output]
Mất bao lâu để làm nhiễm bẩn tất cả những người ở hàng đầu tiên của mỗi trường hợp thử nghiệm.
[I/O Example] 
Input 
2
7 8
0 0 1 1 0 0 0
1 1 1 1 0 1 0
0 0 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0
0 1 1 1 1 0 0
0 0 1 0 1 1 1
0 0 0 0 1 0 0
2 5
10 10
1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
0 1 1 1 1 1 0 1 1 0
0 0 1 1 0 1 0 1 1 1
0 1 1 1 1 1 0 0 1 1
0 1 0 1 0 1 1 1 1 0
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 0 1 0 1 0 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 0 0 1 0 1 1 0
1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
2 2

Output
8
21