Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
1.9 kB
1
Indexable
Never
#include <iostream>
#include <curl/curl.h>
#include <string>

// İstek yanıtını işlemek için callback fonksiyonu
size_t WriteCallback(void* contents, size_t size, size_t nmemb, std::string* output) {
  size_t totalSize = size * nmemb;
  output->append(static_cast<char*>(contents), totalSize);
  return totalSize;
}

int main() {
  CURL* curl;
  CURLcode res;

  std::string previousContent;
  std::string currentContent;

  // İzlenecek web sitesinin URL'sini belirleyin
  std::string url = "http://www.example.com";

  // CURL kütüphanesini başlatın
  curl_global_init(CURL_GLOBAL_DEFAULT);

  // CURL handle'ı oluşturun
  curl = curl_easy_init();

  if (curl) {
    // İstek yapılacak URL'yi belirtin
    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, url.c_str());

    // İstek yanıtını işlemek için callback fonksiyonunu ayarlayın
    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEFUNCTION, WriteCallback);
    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEDATA, &currentContent);

    // İstek gönderin
    res = curl_easy_perform(curl);

    // İstek başarılıysa
    if (res == CURLE_OK) {
      // Önceki içerik ile mevcut içeriği karşılaştırın
      if (previousContent != currentContent) {
        std::cout << "Web sitesinde değişiklik tespit edildi!" << std::endl;
      }
      else {
        std::cout << "Web sitesinde değişiklik yok." << std::endl;
      }

      // Mevcut içeriği önceki içeriğe kopyalayın
      previousContent = currentContent;
    }
    else {
      std::cerr << "İstek gönderilirken bir hata oluştu: " << curl_easy_strerror(res) << std::endl;
    }

    // CURL handle'ını temizleyin
    curl_easy_cleanup(curl);
  }

  // CURL kütüphanesini kapatın
  curl_global_cleanup();

  return 0;
}