Untitled

js
mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
3.5 kB
0
Indexable
Never
/* 
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/JSP_Servlet/JavaScript.js to edit this template
 */


//=============================Chọn Số Lượng Hàng Muốn Hiện Thị Cùng Một Lúc======================
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
  var quantitySelect = document.getElementById("quantity");
  var productTable = document.getElementById("product-table");

  quantitySelect.addEventListener("change", function () {
    var selectedQuantity = parseInt(quantitySelect.value);
    var tableRows = productTable.getElementsByTagName("tr");

    // Ẩn tất cả các hàng trừ hàng đầu tiên(hàng tiêu đề) nên chạy từ 1
    for (var i = 1; i < tableRows.length; i++) {
      tableRows[i].style.display = "none";
    }

    // Hiển thị số lượng hàng tương ứng
    for (var i = 1; i <= selectedQuantity; i++) {
      tableRows[i].style.display = "";
    }
  });
});

//=============================Xóa Sản Phẩm=======================================================

//=============================Xóa Sản Phẩm=======================================================
var selectedIds = []; // Biến lưu trữ danh sách các ID đã chọn

// Xử lý sự kiện khi người dùng nhấp vào nút có class "xoaSapXep"
document.addEventListener("click", function (event) {
  if (event.target.classList.contains("xoaSapXep")) {
    var checkboxes = document.querySelectorAll("input[type=checkbox]:checked");
    var idsToDelete = [];

    checkboxes.forEach(function (checkbox) {
      var id = checkbox.closest("tr").querySelector("td:nth-child(2)").textContent;
      idsToDelete.push(id);
    });

    if (idsToDelete.length > 0) {
      var isConfirmed = confirm("Bạn có chắc chắn muốn xóa các sản phẩm đã chọn?");
      if (isConfirmed) {
        checkboxes.forEach(function (checkbox) {
          var row = checkbox.closest("tr");
          row.remove();
        });

        // Cập nhật danh sách ID đã chọn
        selectedIds = idsToDelete;
      }
    } else {
      alert("Vui lòng chọn ít nhất một sản phẩm để xóa.");
    }
  }
});//=============================Chức Năng Tìm Kiếm==============================================

function myFunction() {
  var input, filter, table, tr, td, i, txtValue;
  input = document.getElementById("tableSearch");
  filter = input.value.toUpperCase();
  table = document.getElementById("table-body");
  tr = table.getElementsByTagName("tr");
  for (i = 0; i < tr.length; i++) {
    td = tr[i].getElementsByTagName("td");
    for (var j = 0; j < td.length; j++) {
      if (td[j]) {
        txtValue = td[j].textContent || td[j].innerText;
        if (txtValue.toUpperCase().indexOf(filter) > -1) {
          tr[i].style.display = "";
          break;
        } else {
          tr[i].style.display = "none";
        }
      }
    }
  }
}

document.getElementById("search-button").addEventListener("click", myFunction);