Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
6 months ago
279 B
2
Indexable
Never
cs, cơ sở
cs, cuộc sống
lđ, lao động
lđ, liên đoàn
lđ, lãnh đạo
cs, có
cs , cảnh sát
cn, chủ nhật
cn, con
cn, công nghệ
đv, đơn vị
hs, học sinh
yc, yêu cầu
ycau, yêu cầu
vh, văn hóa
vh, văn học
tđ, thách đấu
Leave a Comment