Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
9 days ago
5.0 kB
4
Indexable
Never
#include <iostream>

using namespace std;

int N; // Số lượng người trong dãy
int people[1001], door[4], kc[4][1001], check[5], visit[1001]; // Mảng lưu thông tin về người, cửa, khoảng cách, kiểm tra và viếng thăm
int Max; // Biến lưu trữ kết quả tối ưu

// Hàm in mảng khoảng cách
void print(int kc[]) {
  for (int i = 1; i <= N; i++) {
    cout << kc[i] << " ";
  }
  cout << endl;
}

// Hàm backtrack để thực hiện quay lui
void backtrack(int indext, int sum) {
  // Nếu đã duyệt hết 4 cửa
  if (indext == 4) {
    // Lưu kết quả tối ưu
    Max = min(Max, sum);
    return;
  }
  // Duyệt qua từng cửa
  for (int s = 1; s <= 3; s++) {
    // Nếu chưa kiểm tra cửa này
    if (check[s] == 0) {
      // Duyệt qua 2 trường hợp: mở cửa hoặc không mở
      for (int k = 0; k < 2; k++) {
        int dor = door[s]; // Cửa hiện tại
        int guse = people[dor]; // Số người ở cửa đó
        int cout = 0; // Biến đếm số lần di chuyển
        int value = 0; // Biến lưu tổng khoảng cách
        // Trường hợp mở cửa
        if (k == 0) {
          check[s] = 1;
          while (guse > 0) {
            int l = dor - cout; // Cửa bên trái
            int r = dor + cout; // Cửa bên phải
            // Nếu cửa bên trái hợp lệ và chưa được viếng thăm
            if (l >= 1 && visit[l] == 0) {
              visit[l] = dor;
              value = value + cout + 1; // Cập nhật tổng khoảng cách
              guse--; // Giảm số người cần di chuyển
            }
            // Nếu cửa bên phải hợp lệ và chưa được viếng thăm
            else if (r <= N && visit[r] == 0) {
              visit[r] = dor;
              value = value + cout + 1; // Cập nhật tổng khoảng cách
              guse--; // Giảm số người cần di chuyển
            }
            // Nếu cửa đã được viếng thăm hoặc vượt quá phạm vi
            else if ((r <= N && visit[r] != 0) || (l >= 1 && visit[l] != 0)) {
              cout++; // Tăng biến đếm
            }
          }
          // Gọi đệ quy cho cửa tiếp theo
          backtrack(indext + 1, sum + value);
          check[s] = 0; // Đánh dấu cửa đã được kiểm tra
          // Đặt lại các cửa đã được viếng thăm
          for (int i = 1; i <= N; i++) {
            if (visit[i] == dor)
              visit[i] = 0;
          }
        } 
        // Trường hợp không mở cửa
        else {
          check[s] = 1;
          while (guse > 0) {
            int l = dor - cout;
            int r = dor + cout;
            if (r <= N && visit[r] == 0) {
              visit[r] = dor;
              value = value + cout + 1;
              guse--;
            }
            else if (l >= 1 && visit[l] == 0) {
              visit[l] = dor;
              value = value + cout + 1;
              guse--;
            } else {
              cout++;
            }
          }
          backtrack(indext + 1, sum + value);
          check[s] = 0;
          for (int i = 1; i <= N; i++) {
            if (visit[i] == dor)
              visit[i] = 0;
          }
        }
      }
    }
  }
}

int main() {
  ios_base::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(NULL);
  
  int T;
  cin >> T; // Nhập số lượng bộ test
  for (int t = 1; t <= T; t++) {
    cin >> N; // Nhập số lượng người trong dãy
    // Nhập thông tin về cửa và số người ở mỗi cửa
    for (int i = 1; i <= 3; i++) {
      int x;
      cin >> x;
      door[i] = x;
      cin >> people[x];
    }
    // Tính toán khoảng cách từ mỗi cửa đến từng người
    for (int i = 1; i <= 3; i++) {
      int k = door[i];
      for (int j = 1; j <= N; j++) {
        kc[i][j] = abs(k - j) + 1;
      }
    }
    Max = 10000; // Khởi tạo kết quả tối ưu
    backtrack(1, 0); // Gọi hàm backtrack để tìm kết quả tối ưu
    // In kết quả
    cout << "Case #" << t << endl;
    cout << Max << endl;
  }

  return 0;
}
Leave a Comment