Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
1.0 kB
1
Indexable
Never
import re

replacement_dict_labels = {
 " mở ngoặc đơn ": " 1 1 1 ",
 " đóng ngoặc đơn ": " 2 2 2 ",
 " mở ngoặc nhọn ": " 3 3 3 ",
 " đóng ngoặc nhọn ": " 4 4 4 ",
 " mở ngoặc vuông ": " 5 5 5 ",
 " đóng ngoặc vuông ": " 6 6 6 ",
 " gạch ngang trên ": " 7 7 7 ",
 " gạch ngang dưới ": " 8 8 8 ",
 " hai chấm ": " 9 9 ",
 " chấm phẩy ": " 10 10 ",
 " phẩy ": " 11 ",
 " lớn hơn ": " 12 12 ",
 " bé hơn ": " 13 13 ",
 " chấm hỏi ": " 14 14 ",
 " chấm than ": " 15 15 ",
 " a còng ": " 16 16 ",
 " dấu thăng ": " 17 17 ",
 " phần trăm ": " 18 18 ",
 " ba chấm ": " 19 19 ",
 " chấm": " 20",
 " bằng ": " 21 ",
 " xuyệt trái ": " 22 22 ",
 " xuyệt phải ": " 23 23 ",
 " xuống dòng ": " 24 24 "
}

regex_pattern = re.compile(r'\b\w*chấm\w*\b')
matching_items = {key: value for key, value in replacement_dict_labels.items() if regex_pattern.search(key)}
print(matching_items)
Leave a Comment