Untitled

mail@pastecode.io avatarunknown
plain_text
a month ago
186 B
6
Indexable
Never
Kiến trúc(đầu vào, đầu ra), training, mô hình, Ví dụ.
Mini large language model(text -> vector) liên kết mô đun hình ảnh.
Tìm hiểu Mini text to image(github).