Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
3.2 kB
4
Indexable
Never
import numpy
import pandas
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import mean_squared_error
import math

### Szukane wartości a i b regresji y = ax + b zapiszemy w tablicy theta


### Funkcja regresji a = theta[1], b = theta[0] - nasza hipoteza h
def linearRegression(theta, x):
  return theta[0] + theta[1] * x


### Funkcja kosztu - nasza funkcja J
def costFunction(h, theta, x, y):
  m = len(y)
  return 1.0 / (2 * m) * sum((h(theta, x[i]) - y[i])**2 for i in range(m))


### Funkcja wyznaczająca optymalne wartości a i b funkcji regresji y = ax + b
def gradient_descent(h, cost_function, theta, x, y, alpha, eps):
  current_cost = cost_function(h, theta, x, y)
  m = len(y)
  while True:
    new_theta = [
      theta[0] - alpha / float(m) * sum(h(theta, x[i]) - y[i] for i in range(m)),  
      theta[1] - alpha / float(m) * sum((h(theta, x[i]) - y[i]) * x[i] for i in range(m))
    ]
    theta = new_theta
    try:
      current_cost, prev_cost = cost_function(h, theta, x, y), current_cost
    except OverflowError:
      break   
    if abs(prev_cost - current_cost) <= eps:
      break
    print("\n------------------------------------------\n")
    print("Obecny koszt: " + str(current_cost))
    print("Poprzedni koszt: " + str(prev_cost))
    print("Zmiana kosztu: " + str(prev_cost - current_cost))
    print("Aktualna funkcja regresji: y = " + str(theta[1]) + "x + " + str(theta[0]))
  return theta


### Funkcja standaryzująca
def standardize(val):
  return (val - numpy.mean(val)) / numpy.std(val)

def main():
  numpy.seterr(over='raise')

  ### Wczytanie zbioru danych
  houses = pandas.read_csv('mieszkania.tsv', sep='\t')
  diamonds = pandas.read_csv('diamonds.csv', sep=',')

  dict = {
    "Fair" : 1, 
    "Good" : 2, 
    "Very Good": 3, 
    "Premium" : 4, 
    "Ideal": 5
  }


  diamonds2 = diamonds.replace({ "cut": dict })
  print(diamonds2['cut'])
  
  ### Podział na zbiór uczący i testowy
  y = diamonds2['carat']
  x = diamonds2['cut']
  x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x, y, test_size=0.2, shuffle=False)

  ### Standaryzujemy zbiór uczący
  X = standardize(x_train)
  X = X.reset_index(drop=True)
  print(X)

  ### Wybieramy ze zbioru uczącego wartości zmiennej, którą przewidujemy
  y = y_train.values
  print(y)

  ### Uruchamiamy algorytm gradientu prostego do wyznaczenia optymalnych wartości a i b dla funkcji regresji y = ax + b
  best_theta = gradient_descent(linearRegression, costFunction, [0.0, 0.0], X, y, alpha=0.01, eps=0.01)

  ### Gdy już mamy funkcję regresji, możemy przewidywać ceny mieszkań dla innych wartości naszej informacji
  x_test = standardize(x_test)
  x_test = x_test.reset_index(drop=True)
  predictions = linearRegression(best_theta, x_test)
  print(predictions)


  # Obliczemy RMSE
  rmse = mean_squared_error(y_test, predictions, squared=False)
  #rmse = math.sqrt(rmse)
  print(rmse)

main()