Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
3.5 kB
2
Indexable
Never
// PIC24FJ128GA010 Configuration Bit Settings

// For more on Configuration Bits

// consult your device data sheet

// CONFIG2

#pragma config POSCMOD = XT // XT Oscillator mode selected

#pragma config OSCIOFNC = ON // OSC2/CLKO/RC15 as port I/O (RC15)

#pragma config FCKSM = CSDCMD // Clock Switching and Monitor disabled

#pragma config FNOSC = PRI // Primary Oscillator (XT, HS, EC)

#pragma config IESO = ON // Int Ext Switch Over Mode enabled

// CONFIG1

#pragma config WDTPS = PS32768 // Watchdog Timer Postscaler (1:32,768)

#pragma config FWPSA = PR128 // WDT Prescaler (1:128)

#pragma config WINDIS = ON // Watchdog Timer Window Mode disabled

#pragma config FWDTEN = OFF // Watchdog Timer disabled

#pragma config ICS = PGx2 // Emulator/debugger uses EMUC2/EMUD2

#pragma config GWRP = OFF // Writes to program memory allowed

#pragma config GCP = OFF // Code protection is disabled

#pragma config JTAGEN = OFF // JTAG port is disabled

// #pragma config statements should precede project file includes.

// Use project enums instead of #define for ON and OFF.

#include <math.h>

#include <xc.h>

#include <stdlib.h>

#include "adc.h"

#define ALARM_THRESHOLD 128 // Połowa maksymalnej wartości potencjometru

#define LED_ON() LATA = 0xFF; // Włącz wszystkie diody
#define LED_OFF() LATA = 0x00; // Wyłącz wszystkie diody


int main(void) {
   // Domyślna konfiguracja ADC
  ADC_SetConfiguration(ADC_CONFIGURATION_DEFAULT);
  // ADC ma czytać potencjometr
  ADC_ChannelEnable(ADC_CHANNEL_POTENTIOMETER);
  // Output LEDów PORT A
  TRISA = 0x00; // Ustaw port A jako wyjście
  
  unsigned int value;
  bool alarm_active = false;
  unsigned int alarm_counter = 0;
  
  while (1)
  {
    // Czytanie 10-bit wartości z potencjometru
    value = ADC_Read10bit(ADC_CHANNEL_POTENTIOMETER);
    
    // Błąd?
    if (value == 0xFFFF) {
      // W razie czego przechodzimy do kolejnej iteracji
      continue;
    }
    
    // Sprawdzenie, czy wartość przekracza wartość nastawy alarmu
    if (value > ALARM_THRESHOLD) {
      // Jeśli alarm jest nieaktywny, włączamy go
      if (!alarm_active) {
        alarm_active = true;
        alarm_counter = 0;
      }
    } else {
      // Jeśli wartość spadła poniżej wartości nastawy, wyłączamy alarm
      __delay32(500000);
      alarm_active = false;
      LED_OFF(); // Wyłączamy wszystkie diody
    }
    
    // Obsługa alarmu
    if (alarm_active) {
      if (alarm_counter < 5000) {
        // Włączamy jedną diodę i mrugamy nią przez pierwsze 5 sekund
        __delay32(500000);
        LATA = 0b00000001; // Włącz jedną diodę
      } else {
         while(1){
          LATA = 0xFF;
          __delay32(1500000);
          LATA = 0x00;
          __delay32(1500000);
          if(value < ALARM_THRESHOLD){
          break;
    }
  }
        // Włącz wszystkie diody
      }
      alarm_counter += 100; // Inkrementujemy licznik czasu (odczyt co 100ms)
    } else {
      // Jeśli alarm nie jest aktywny, wyłączamy wszystkie diody
      LED_OFF(); // Wyłącz wszystkie diody
    }
  }
  return 0;
}
Leave a Comment