nord vpnnord vpn
Ad

Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
5.0 kB
4
Indexable
Never

#include <cmath>
#include <string>
#include <vector>


class Punkt;


class Wektor
{
	double m_dx = 0.0, m_dy = 0.0;
public:
	void setDXY(double dx, double dy)
	{
		m_dx = dx;
		m_dy = dy;
	}
	double getDX() const { return m_dx; }
	double getDY() const { return m_dy; }
	double dlugosc() const { return sqrt(m_dx * m_dx + m_dy * m_dy); }
	Wektor(double dx, double dy)
		:m_dx(dx), m_dy(dy)
	{}

	static Wektor toWektor(const Punkt& p1, const Punkt& p2);
		
	static Punkt toPunkt(Wektor& w);
};

class Punkt
{
	double m_x = 0.0, m_y = 0.0;
public:
	void setXY(double x, double y)
	{
		m_x = x;
		m_y = y;
	}
	double getX() const { return m_x; }
	double getY() const { return m_y; }
	Punkt(double x, double y)
		:m_x(x), m_y(y)
	{}
	Punkt():m_x(0),m_y(0) {};

	 void toPunkt(Wektor &w, size_t n=1) {
		 setXY(w.dlugosc() * n, w.dlugosc() * n);
	}

	 Punkt operator+(const Wektor& rhs) {
		 return Punkt(this->getX() + rhs.getDX(), this->getY() + rhs.getDY());
	 }

};
	std::ostream& operator<<(std::ostream& out, const Punkt& p) {
		out << "(" << p.getX() << ", " << p.getY() << ")\n";
		return out;
	}

	Punkt Wektor::toPunkt(Wektor &w) {
		return Punkt(w.dlugosc(), w.dlugosc());
	}

	Wektor Wektor::toWektor(const Punkt& p1, const Punkt& p2)
		 {
		double dx = p2.getX() - p1.getX();
		double dy = p2.getY() - p1.getY();

		double dlugosc = sqrt(dx * dx + dy * dy);
		return Wektor(dx / dlugosc, dy / dlugosc);
	}

class Kolo
{
	double m_promien = 1.0;
	Punkt m_srodek;
public:
	void setPromien(double r)
	{
		m_promien = (r > 0) ? r : 0;
	}
	void setSrodek(Punkt p)
	{
		m_srodek = p;
	}
	double getPromien() const { return m_promien; }
	Punkt getSrodek() const { return m_srodek; }
	Kolo(Punkt sr, double r)
		: m_srodek(sr), m_promien(r)
	{}
};

class Kwadrat
{
	Punkt m_lewy_dolny, m_prawy_gorny;
public:
	void setRogi(Punkt ld, Punkt pg)
	{
		m_lewy_dolny = ld;
		m_prawy_gorny = pg;
	}
	Punkt getLewyDolny() const { return m_lewy_dolny; }
	Punkt getPrawyGorny() const { return m_prawy_gorny; }
	Kwadrat(Punkt ld, Punkt pg)
		:m_lewy_dolny(ld), m_prawy_gorny(pg)
	{}


	explicit Kwadrat( Punkt ld) {

		m_lewy_dolny.setXY(-abs(ld.getX()),-abs(ld.getY()));
		m_prawy_gorny.setXY(abs(ld.getX()), abs(ld.getY()));
		
	}
	
	Kwadrat() {};

	bool operator==(const Kwadrat& prawyKw) const {
		if (this != &prawyKw)
		{
			Wektor przekL(this->getLewyDolny().getX()-this->getPrawyGorny().getX(), this->getLewyDolny().getY()-this->getPrawyGorny().getY());
			Wektor przekP(prawyKw.getLewyDolny().getX()-prawyKw.getPrawyGorny().getX(), prawyKw.getLewyDolny().getY()-prawyKw.getPrawyGorny().getY());

			if(przekL.dlugosc()!=przekP.dlugosc())
			return false;
		}
			return true;
	}

	operator Wektor() {
		return Wektor(this->getPrawyGorny().getX() - this->getLewyDolny().getX(), this->getPrawyGorny().getY()-this->getLewyDolny().getY());

	}
	
};

enum class TypPaczki
{
	zwykla,
	priorytetowa,
	ekspresowa,
};

class Paczka
{
	double m_waga;
	double m_wymiary[3];
	std::string m_adres;
	TypPaczki m_typ;
	double nieUjemna(double wart) noexcept
	{
		return (wart > 0) ? wart : 0;
	}
public:
	Paczka(double wg, double wys, double sz, double gl, std::string adr, TypPaczki typ)
	{
		setWaga(wg); setWymiary(wys, sz, gl); setAdres(adr), setTyp(typ);
	}
	void setWaga(double w) noexcept
	{
		m_waga = nieUjemna(w);
	}
	void setWymiary(double w, double sz, double gl) noexcept
	{
		m_wymiary[0] = nieUjemna(w);
		m_wymiary[1] = nieUjemna(sz);
		m_wymiary[2] = nieUjemna(gl);
	}
	//Seter przenoszący  (argument adr jest lokalną kopią, więc możemy jej treść przenieść do pola m_adres)
	void setAdres(std::string adr) noexcept
	{
		m_adres = std::move(adr);
	}
	void setTyp(TypPaczki typ) noexcept
	{
		m_typ = typ;
	}
	double getWaga() const noexcept { return m_waga; }
	double getWysokosc() const noexcept { return m_wymiary[0]; }
	double getSzerokosc() const noexcept { return m_wymiary[1]; }
	double getGlebokosc() const noexcept { return m_wymiary[2]; }
	std::string getAdres() const noexcept { return m_adres; }
	TypPaczki getTyp() const noexcept { return m_typ; }
};

std::vector<Paczka> tworzTabliceTestowa()
{
	std::vector<Paczka> tablica =
	{
		{ 30.0, 0.4, 0.5, 0.6, "ul. ... Katowice ...", TypPaczki::zwykla },
		{ 20.0, 0.2, 0.5, 0.6, "ul. ... Bytom ...", TypPaczki::zwykla },
		{ 15.0, 0.2, 0.5, 0.6, "ul. ... Bytom ...", TypPaczki::priorytetowa },
		{ 20.0, 0.3, 0.3, 0.2, "ul. ... Szczecin ...", TypPaczki::zwykla },
		{ 120.0, 0.8, 1.5, 1.6, "ul. ... Gdansk ...", TypPaczki::zwykla },
		{ 0.5, 0.1, 0.2, 0.2, "ul. ... Poznan ...", TypPaczki::ekspresowa },
		{ 1.5, 0.2, 0.2, 0.2, "ul. ... Katowice ...", TypPaczki::ekspresowa },
		{ 11.5, 0.5, 1.2, 1.2, "ul. ... Katowice ...", TypPaczki::priorytetowa },
		// Dopisz jeszcze przynajmnej 10 przykłądowych instancji.
	};
	return tablica;
}nord vpnnord vpn
Ad