Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
14 kB
5
Indexable
Never
- attach NSA/SA
- get DM log + msg on CPC + send TP
- handover inter-DU, intra DU, inter-gnb, intra-gnb, inter-rat


Muốn ở QXDM thì phải mở QUTS -> check port xem đúng không .

========================================== Những test case bắt bản tin ở QXDM ( về phầm DM) ===================================
- Đầu tiên là Start DM
- type sẽ là NA or NSA
- Attach Using Airplane Mode
- @{} Get DM Messages 
- Run Keyword and ignore error là keyword trả về true với false nhé
----------------------------------
Get_DM_msg_QXDM
  [Tags]  CP
  Start DM
  ${observe_id}  Start Observe DM Message  rrcConnectionReconfiguration
  Attach Using Airplane Mode
  @{result}  Get DM Messages  ${observe_id}  rrcConnectionReconfiguration
  : FOR  ${i}  IN  @{result}
  \  Log  ${i}
  \  ${sts}  ${none}  Run Keyword And Ignore Error  Should Match Regexp  ${i}  (?s)CellConfigCommon.*physCellId:*
  \  exit for loop if  '${sts}'=='PASS'
  should be true  '${sts}'=='PASS'
  [Teardown]  Stop Dm
-----------------------------------

======================================== msg của cpc ===============================================
- eNB giao tiếp vs gNG thì ở vccb
- Trong ACPF sẽ có ssh1 và ssh0 nên kb chọn cái nào thì đoạn code dưới:
- Keywords để lấy log msg là :
------------------------
Check Log on VCCB
  ${ssh_0}  get_log_tail_return_term  ${G_vsm_mcm}  ${G_acpf_ip}  ${G_cpc_0_ip}  cmd=itscp_vccb get log tail -f
  ${ssh_1}  get_log_tail_return_term  ${G_vsm_mcm}  ${G_acpf_ip}  ${G_cpc_1_ip}  cmd=itscp_vccb get log tail -f
  ${log}  Attach Using Airplane Mode  type=nsa
  ${cpc_id}  set variable  ${log}[2]
  detach using airplan mode
  ${msg_num}   ${logfull}   get_log_return_ms
----------------------------
Check Log on VCCB
  ${ssh_0}  get_log_tail_return_term  ${G_vsm_mcm}  ${G_acpf_ip}  ${G_cpc_0_ip}  cmd=itscp_vccb get log tail -f
  ${ssh_1}  get_log_tail_return_term  ${G_vsm_mcm}  ${G_acpf_ip}  ${G_cpc_1_ip}  cmd=itscp_vccb get log tail -f
  ${log}  Attach Using Airplane Mode  type=nsa
  ${cpc_id}  set variable  ${log}[2]
  detach using airplan mode
  ${msg_num}   ${logfull}   get_log_return_msg_num1   ${ssh_${cpc_id}}  100s   F1_UEContextReleaseCommand
  : FOR  ${i}  IN  @{msg_num[0]}
  \  ${F1_UEContextReleaseCommand}  get_content_msg_with_term   ${ssh_${cpc_id}}  ${i}  itscp_vccb get log msg
  \  log  ${F1_UEContextReleaseCommand}
  \  ${stt}  Run Keyword And Return Status  Should Match Regexp  ${F1_UEContextReleaseCommand}  normal-release
  \  Exit For Loop If  ${stt}==True
  should be true   ${stt}==True=================================== TP ===============================================
- Send UL và send DL 
----------------------------------
Checkline_Attach_TP
  [Tags]  CP
  Attach Using Airplane Mode  retry=1
  ${DL_TP}  Send Traffic And Get Throughput Using Iperf2  DL  500M
  ${UL_TP}  Send Traffic And Get Throughput Using Iperf2  UL  50M
  Should Be True  ${DL_TP}>${Downlink_Tp}
  Should Be True  ${UL_TP}>${Uplink_Tp}
-----------------------------------

*** Settings ***
#Suite Setup    Suite setup
#Suite Teardown  Suite Teardown
Library      ems/oam_common.py
Library      src_rmi.py
Library      SeleniumLibrary
Library      lib/src_rmi.py
Resource     res/res_svt.robot
Resource     res/ems/lsm/LoginLSM.robot
Resource     res/ems/lsm/Configuration/CellParameter.robot
Resource     res/ems/table.robot
Resource     res/object_resource/resource_qxdm.robot

*** Variables ***

*** Test Cases ***
testtt
  ${Result}  Rmi Lte Write Cmd And Get Result  RTRV-RRH-CONF:CONNECT_BOARD_TYPE="ECP_RRH",CONNECT_BOARD_ID="${G_rrh_enable_board_id}",CONNECT_PORT_ID="${G_rrh_enable_port_id}",CASCADE_ID="${G_rrh_equip_cascade_id}";
  ${AT_RollBack}  Rmi Lte Get Values With Heading From Cli Result  ${AT}  TX_ATTEN

exam
  [Documentation]  de bai
  ...  - attach
  ...  - send UL TP
  ...  - Verify TP
  [Tags]  exam
  start qxdm
  ${connected_pci}  ${ue_ip}  attach using qxdm lsm
#  Send Downlink Traffic Infinitely  ${ue_ip}  UDP  100
  Send Uplink Traffic Infinitely  ${ue_ip}  UDP  100
  ${UL}  Get UL Throughput by CLI
  log  ${UL}
  should be true  ${UL}>0
  detach using qxdm
  stop qxdm

exam2
  [Documentation]  de bai
  ...  - get DEFAULT_PAGING_CYCLE in CLI
  ...  - Get defaultPagingCycle message in QXDM
  ...  - It should match
  [Tags]  exam2
  ${result}  rmi lte write cmd and get result  RTRV-PCCH-CONF;
  ${default_paging}  Rmi Lte Get Value With Heading From Cli Result  ${result}  DEFAULT_PAGING_CYCLE[msec]
  log  ${default_paging}
  start qxdm
  ${observe_id}  Start To Observe DM Message
  attach using qxdm lsm  1
  Sleep  5

  ${sib2}  Get DM Messages After Given Item ID  ${observe_id}  BCCH_DL_SCH/SystemInformation  sib2
  Log  ${sib2}
  : FOR  ${msg}  IN  @{sib2}
  \  Log  ${msg}
  \  ${sts}  Should Match Regexp  ${msg}  defaultPagingCycle\\s(rf\\d+)
  \  Exit For Loop If   '${sts}[1]' == '${default_paging}'
  Should Be True  '${sts}[1]'=='${default_paging}'
  detach using qxdm
  stop qxdm*** Keywords ***

Get UL Throughput by CLI
  [Arguments]  ${cell_id}=${G_cell_enable_id}
  [Documentation]  *_PIC_* Sau.dt1
  ...
  ...  - Get cell TP by CLI RTRV-CELL-TP
  ...
  ...  _Example_
  ...
  ...  | ${UL} | ${DL} | Get Throughput by CLI |

  ${out}=  Rmi Lte Write Cmd And Get Result  RTRV-CELL-TP:CELL_NUM="${G_cell_enable_id}";   ${G_enb_cli_name_rmi}  ${G_lsm_ip}
  ${rlc_ul}  Rmi Lte Get Value With Heading From Cli Result  ${out}  RLC_ULTP
  [Return]  ${rlc_ul}

Get DL Throughput by CLI
  [Arguments]  ${cell_id}=${G_cell_enable_id}
  [Documentation]  *_PIC_* Sau.dt1
  ...
  ...  - Get cell TP by CLI RTRV-CELL-TP
  ...
  ...  _Example_
  ...
  ...  | ${UL} | ${DL} | Get Throughput by CLI |

  ${out}=  Rmi Lte Write Cmd And Get Result  RTRV-CELL-TP:CELL_NUM="${G_cell_enable_id}";  ${G_enb_cli_name_rmi}  ${G_lsm_ip}
  ${rlc_dl}  Rmi Lte Get Value With Heading From Cli Result  ${out}  RLC_DLTP
  [Return]  ${rlc_dl}

Suite setup
  SVMC Suite Setup
  Initialize LSM

Suite Teardown
  Logout LSM
  Close All Browsers
  SVMC Suite Teardown


=================================================================================================

*** Settings ***
Suite Setup    Suite Setup
Suite Teardown  Suite Teardown
Library      src_rmi.py
Library      lib/lte/auto_cprs_common.py
Library      lib/src_rmi.py
Library      lib/gconf.py
Resource     resource_adb.robot
Library      lib/alib/rmi_lsm/auto_rmi_lsm.py
Library      lib/src/auto_TrafficServer.py
Library      lib/lte/auto_pm_common.py
Library      lib/alib/mme/auto_cbc.py
Resource     res/ems/common.robot
Resource     res/object_resource/resource_qxdm.robot
Resource     object_resource/resource_atten.robot
Resource     res/res_svt.robot
Resource     res/ems/vsm/fault/debug_alarm.robot
Resource     res_svt.robot
Library      lib/auto_E500.py
Library      lib/src/auto_DshObserver.py
Resource     res/ems/vsm/datetimepicker.robot
Library      lib/lte/yang_pld_command.py
Library      String
Library      lib/src/auto_DSP.py
Resource     res/object_resource/resource_telnet.robot
Resource     ems/lsm/LoginLSM.robot
Resource     res/ems/lsm/Configuration/CLI.robot
Resource     res/ems/vsm/configuration/cell_management.robot
Library      src_rmi.py
Resource     res/ems/lsm/RackViewer.robot

Resource     res/object_resource/resource_qxdm.robot
Resource     tests_all_prj/RT/OAM/OAM_RAN/Fault Management/INIT DSP.robot
*** Test Cases ***


Handover_demo
  [Documentation]   HO X2 - S1
  ...  - Delete NBR
  ...  - Add NBR
  ...  - Set value in FA
  ...  - Attach
  ...  - HO
  ...  - Verify eccb
  [Tags]   Handover_demo
  [Setup]  Test Setup
  Verify Handover with X2/S1  X2  False
  initialize atten value
  Verify Handover with X2/S1  S1  True
	[Teardown]  Test Teardown

*** Keywords ***

Verify Handover with X2/S1
  [Arguments]  ${handover_type}  ${no_x2_ho}=False
  rmi lte del all nbr enb  ${G_enb_cli_name_rmi}    ${G_lsm_ip}
  rmi lte create nbr enb botway   ${G_enb_cli_name_rmi}  ${G_target_enb_cli_name_rmi}  ${G_lsm_ip}  no_x2_ho=${no_x2_ho}
  rmi lte write cmd and get result  CHG-EUTRA-FA:CELL_NUM="${G_cell_enable_id}",FA_INDEX="0",STATUS="EQUIP";  ${G_enb_cli_name_rmi}  ${G_lsm_ip}
	rmi lte write cmd and get result  CHG-EUTRA-A3CNF:CELL_NUM="${G_cell_enable_id}",PURPOSE="IntraLteHandover",FA_INDEX="0",ACTIVE_STATE="Active",A3_OFFSET="0",TRIGGER_QUANTITY="rsrp";
	start qxdm
	attach using qxdm lsm
	${dsh_id}  start to observe dsh  eccb  EVENT A3(IntraLteHandover)  INTER eNB HANDOVER (${handover_type} : To eNB#${G_target_enb_id})  ne_ip=${G_enb_ip}
	Do Handover
	${log_eccb}  Wait Dsh Messages After Start  ${dsh_id}  2m
  log  ${log_eccb}
	detach using qxdm

Test Setup
  log to console  __________  get parameter fa for teardown  __________
  ${Eutra_FA}  rmi lte write cmd and get result  RTRV-EUTRA-FA:CELL_NUM="${G_cell_enable_id}",FA_INDEX="0";
  ${status}  rmi lte get value with heading from cli result  ${Eutra_FA}  STATUS
  ${command_teardown_fa}  set variable  CHG-EUTRA-FA:CELL_NUM="${G_cell_enable_id}",FA_INDEX="0",STATUS="${status}";
  log to console  __________  get parameter a3 for teardown  __________
  ${EUTRA_A3CNF}  rmi lte write cmd and get result  RTRV-EUTRA-A3CNF:CELL_NUM="${G_cell_enable_id}",PURPOSE="IntraLteHandover",FA_INDEX="0";
  ${Its_active}  rmi lte get value with heading from cli result  ${EUTRA_A3CNF}  ACTIVE_STATE
  ${A3_offset}  rmi lte get value with heading from cli result  ${EUTRA_A3CNF}  A3_OFFSET[dB]
  ${TRIGGER_QUANTITY}  rmi lte get value with heading from cli result  ${EUTRA_A3CNF}  TRIGGER_QUANTITY
  ${command_teardown_a3}  set variable  CHG-EUTRA-A3CNF:CELL_NUM="${G_cell_enable_id}",PURPOSE="IntraLteHandover",FA_INDEX="0",ACTIVE_STATE="${Its_active}",A3_OFFSET="${A3_offset}",TRIGGER_QUANTITY=" ${TRIGGER_QUANTITY}";
  log to console  __________  setup for handover  __________
  set test variable  ${command_teardown_fa}
  set test variable  ${command_teardown_a3}

Test Teardown
  rmi lte write cmd and get result  ${command_teardown_fa}
	rmi lte write cmd and get result  ${command_teardown_a3}

Suite Setup
  SVMC Suite Setup
  initialize atten value
  set plmnsiginact timer  is_vsm=Fail
Suite Teardown
  set plmnsiginact timer  10  is_vsm=Fail
  initialize atten value
  SVMC Suite Teardown===============================================================


Test_RMI
   ${module}  Get Module Type  ${G_du_name_rmi}
   ${log}   rmi_netconf_get   ${G_du_name_rmi}   managed-element/gnb-du-function/gnb-du-plmn-info  ${module}
   log   ${log}

#   rmi_netconf_set  ${G_acpf_name_rmi}   managed-element/gnb-cu-cp-function/call-success-ratio-low-alarm   monitoring-period=10
#   ${log}  rmi_netconf_get  ${G_acpf_name_rmi}   managed-element/gnb-cu-cp-function/call-success-ratio-low-alarm
#   ${log}  rmi_netconf_get  ${G_acpf_name_rmi}   managed-element/gnb-cu-cp-function/gnb-cu-cp-function-entries[gnodeb-id\=${G_gnb_id}]/gutran-cu-cell/gutran-cu-cell-entries[cell-identity\=${G_cell_identity}]
#   ${log}  rmi_netconf_get  ${G_aupf_name_rmi}   managed-element/virtual-function/vnf/vnfc/vnfc-entries[vnfc-type\=umc,vnfc-id\=0]/ip-system/system-ip-information/service-ipv4-info
##   ${log}  rmi_netconf_get  ${G_acpf_name_rmi}   managed-element/virtual-function/vnf/vnfc/vnfc-entries[vnfc-type\=cmc,vnfc-id\=0]
   log  ===========================================================
   ${log}  rmi_netconf_get  ${G_acpf_name_rmi}   managed-element/virtual-function/vnf/vnfc/vnfc-entries[vnfc-type\=cmc,vnfc-id\=0]
   log  ${log}
#   ${key}  set variable  ${log['virtual-port']['virtual-port-entries'][0]['administrative-state']}
#   log  ${key}
#   rmi_netconf_set  ${G_acpf_name_rmi}   managed-element/virtual-function/vnf/vnfc/vnfc-entries[vnfc-type\=cmc,vnfc-id\=0]  administrative-state=locked
#   ${key1}  set variable  ${log['virtual-port']['virtual-port-entries'][0]['administrative-state']}
#   log  ${key1}


#   ${log}  rmi_netconf_get  DU_101101  managed-element/gnb-du-function/gutran-du-cell/gutran-du-cell-entries  cell-identity=111
#   log   ${log}
#   ${key}  set variable  ${log['administrative-state']}
#   rmi_netconf_set  DU_101101  managed-element/gnb-du-function/gutran-du-cell/gutran-du-cell-entries  cell-identity=111  administrative-state=unlocked

#   ${log_out}  rmi_netconf_get  DU_101101  managed-element/gnb-du-function/gutran-du-cell/gutran-du-cell-entries  cell-identity=111
#   should be true  "${log_out['administrative-state']}"=="locked"