Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
4.4 kB
2
Indexable
Never
const express = require('express');
const app = express();
const mysql = require('mysql');
const { Pool } = require('pg');
const _ = require('lodash');

// Konfiguracja połączenia z bazą MySQL (baza A)
const mysqlConnection = mysql.createConnection({
 host: 'localhost',
 user: 'root',
 password: 'twoje_haslo',
 database: 'baza_a'
});

// Konfiguracja połączenia z bazą PostgreSQL (baza B)
const pgPool = new Pool({
 user: 'twoj_uzytkownik',
 password: 'twoje_haslo',
 host: 'localhost',
 database: 'baza_b'
});

// Funkcja do obsługi błędów
function handleError(err, res) {
 console.error(err);
 res.status(500).json({ message: 'Wystąpił błąd', error: err.message });
}

// Funkcja do pobierania JSONów z bazy MySQL
function getJSONsFromMySql() {
 return new Promise((resolve, reject) => {
  mysqlConnection.query('SELECT json_data FROM twoja_tabela', (err, results) => {
   if (err) {
    reject(err);
   } else {
    resolve(results.map(result => JSON.parse(result.json_data)));
   }
  });
 });
}

// Funkcja do pobierania JSONów z bazy PostgreSQL
async function getJSONsFromPostgres() {
 try {
  const { rows } = await pgPool.query('SELECT json_data FROM twoja_tabela');
  return rows.map(row => row.json_data);
 } catch (err) {
  throw err;
 }
}

// Funkcja do łączenia JSONów po kluczu
function mergeJSONsByKey(mysqlJSONs, postgresJSONs, key) {
 const merged = {};
 mysqlJSONs.forEach(json => {
  merged[json[key]] = { mysql: json };
 });
 postgresJSONs.forEach(json => {
  if (merged[json[key]]) {
   merged[json[key]].postgres = json;
  } else {
   merged[json[key]] = { postgres: json };
  }
 });
 return merged;
}

// Funkcja do porównywania JSONów
function compareJSONs(merged) {
 const differences = {};
 Object.entries(merged).forEach(([key, value]) => {
  const { mysql, postgres } = value;
  if (!_.isEqual(mysql, postgres)) {
   differences[key] = { mysql, postgres };
  }
 });
 return differences;
}

// Funkcja do zapisu różnic w bazie PostgreSQL
async function saveDifferencesToPostgres(differences) {
 const client = await pgPool.connect();
 try {
  await client.query('BEGIN');
  const query = 'INSERT INTO twoja_tabela_roznic (klucz, json_mysql, json_postgres) VALUES ($1, $2, $3)';
  const promises = Object.entries(differences).map(([key, value]) =>
   client.query(query, [key, JSON.stringify(value.mysql), JSON.stringify(value.postgres)])
  );
  await Promise.all(promises);
  await client.query('COMMIT');
 } catch (err) {
  await client.query('ROLLBACK');
  throw err;
 } finally {
  client.release();
 }
}

// Endpoint API do uruchamiania procesu porównywania
// app.get('/compare', async (req, res) => {
//  try {
//   const mysqlJSONs = await getJSONsFromMySql();
//   const postgresJSONs = await getJSONsFromPostgres();
//   const merged = mergeJSONsByKey(mysqlJSONs, postgresJSONs, 'klucz');
//   const differences = compareJSONs(merged);
//   await saveDifferencesToPostgres(differences);
//   res.json({ message: 'Porównywanie zakończone', differences });
//  } catch (err) {
//   handleError(err, res);
//  }
// });

// test bez dostępu do bazy B
app.get('/compare', async (req, res) => {
 try {
  const mysqlJSONs = await getJSONsFromMySql();
  const postgresJSONs = await getJSONsFromPostgres();
  const merged = mergeJSONsByKey(mysqlJSONs, postgresJSONs, 'klucz');
  const differences = compareJSONs(merged);

  // Wyświetl różnice w konsoli
  console.log('Znalezione różnice:');
  console.log(differences);

  // Alternatywnie, zapisz różnice do pliku
  const fs = require('fs');
  fs.writeFileSync('differences.json', JSON.stringify(differences, null, 2));

  res.json({ message: 'Porównywanie zakończone' });
 } catch (err) {
  handleError(err, res);
 }
});

app.listen(3000, () => {
 console.log('Serwer działa na porcie 3000');
});

// Obsługa błędów połączenia z bazą MySQL
mysqlConnection.connect(err => {
 if (err) {
  console.error('Błąd połączenia z bazą MySQL:', err);
  process.exit(1); // Zakończ proces, jeśli wystąpi błąd połączenia
 }
});

// Obsługa błędów z pool połączeń PostgreSQL
pgPool.on('error', (err, client) => {
 console.error('Błąd z pool połączeń PostgreSQL:', err);
 if (client) {
  client.release(); // Zwolnij klienta z pool
 }
});
Leave a Comment